Obras - 448833-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Białystok: Trabajos de construcción de carreteras

2020/S 187-448833

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Dirección postal: ul. Elewatorska 6
Localidad: Białystok
Código NUTS: PL84 Podlaskie
Código postal: 15-620
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Tomkiel
Correo electrónico: przetargi@pzdw.wrotapodlasia.pl
Teléfono: +48 856767139
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Lipsk – granica państwa

II.1.2)Código CPV principal
45233120 Trabajos de construcción de carreteras
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45222000 Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos
45232300 Trabajos de construcción y obras auxiliares de líneas telefónicas y de comunicación
45231400 Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL84 Podlaskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Droga wojewódzka nr 664 na odcinku Lipsk – granica państwa.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Lipsk – granica państwa.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 14
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 192-465468

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Lipsk – granica państwa

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
27/09/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: BK-Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz Sp. J. – lider konsorcjum
Número de identificación fiscal: 5420305134
Dirección postal: Hryniewicze 66
Localidad: Białystok
Código NUTS: PL84 Podlaskie
Código postal: 15-378
País: Polonia
Correo electrónico: bktras@wp.pl
Teléfono: +48 857196261
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Ekodrom Sp. z o.o. – partner konsorcjum
Número de identificación fiscal: 8461661689
Dirección postal: ul. Mirabelki 25
Localidad: Augustów
Código NUTS: PL84 Podlaskie
Código postal: 16-300
País: Polonia
Correo electrónico: wnowak@ekodrom.eu
Teléfono: +48 697092313
Dirección de internet: www.ekodrom.eu
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Uždaroji Akcine Bendrove „Šiauliu Plentas” – partner konsorcjum, reprezentowana przez Uždaroji Akcine Bendrove „Šiauliu Plentas” Sp. z o.o., Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok, NIP: 5263041789
Número de identificación fiscal: 244693070
Dirección postal: ul. Išradėjų g. 11
Localidad: Šiauliai
Código NUTS: LT026 Šiaulių apskritis
Código postal: LT-78149
País: Lituania
Correo electrónico: MAREK.NAWROCKI@SPLENTAS.PL
Teléfono: +48 857194696
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 63 089 718.95 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Urzędu Zamówień
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Urzędu Zamówień
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45233120 Trabajos de construcción de carreteras
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
45222000 Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos
45232300 Trabajos de construcción y obras auxiliares de líneas telefónicas y de comunicación
45231400 Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL84 Podlaskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Droga wojewódzka nr 664 na odcinku Lipsk – granica państwa.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Lipsk – granica państwa.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 14
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 52 295 000.00 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: BK-Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz Sp .J. – lider konsorcjum
Número de identificación fiscal: 5420305134
Dirección postal: Hryniewicze 66
Localidad: Białystok
Código NUTS: PL84 Podlaskie
Código postal: 15-378
País: Polonia
Correo electrónico: bktras@wp.pl
Teléfono: +48 857196261
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Ekodrom Sp. z o.o. – partner konsorcjum
Número de identificación fiscal: 8461661689
Dirección postal: ul. Mirabelki 25
Localidad: Augustów
Código NUTS: PL84 Podlaskie
Código postal: 16-300
País: Polonia
Correo electrónico: wnowak@ekodrom.eu
Teléfono: +48 697092313
Dirección de internet: www.ekodrom.eu
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Uždaroji Akcine Bendrove „Šiauliu plentas” – partner konsorcjum, reprezentowana przez Uždaroji Akcine Bendrove „Šiauliu plentas” Sp. z o.o., Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 24,15-545 Białystok, NIP: 5263041789
Número de identificación fiscal: 244693070
Dirección postal: ul. Išradėjų g. 11
Localidad: Šiauliai
Código NUTS: LT026 Šiaulių apskritis
Código postal: LT-78149
País: Lituania
Correo electrónico: MAREK.NAWROCKI@SPLENTAS.PL
Teléfono: +48 857194696
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz na podstawie § 23 ust. 4 i 5, § 25 ust. 8 umowy nr WZP.2513.5.2019 z 27.9.2019 – w związku z udzieleniem zamówień dodatkowych strony postanawiają wprowadzić zmiany do powyższej umowy, polegające na tym, że:

1) w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a, który otrzymuje brzmienie:

„1a. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty dodatkowe, których zakres oraz podstawę wykonania określił Protokół konieczności nr 2/W/K/DW664/09/2020 sporządzony 7.9.2020”;

2) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a, który otrzymuje brzmienie:

„2a. Za wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 1a, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone na podstawie protokołu konieczności nr 2/W/K/DW664/09/2020 sporządzonego 7.9.2020 w kwocie nieprzekraczającej: 329 275,19 PLN + 75 733,29 PLN 23%VAT = 405 008,48 PLN (słownie: czterysta pięć tysięcy osiem złotych 48/100 łącznie z podatkiem VAT)”.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

Wykonanie robót dodatkowych było niezbędne ze względu na zapewnienie prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z protokołem konieczności nr 2/W/K/DW664/09/2020 z 7.9.2020.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 52 295 000.00 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 52 624 275.19 PLN