Obras - 448837-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Prešov: Trabajos de construcción

2020/S 187-448837

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Prešovský samosprávny kraj
Número de identificación fiscal: 37870475
Dirección postal: Námestie mieru 2
Localidad: Prešov
Código NUTS: SK041 Prešovský kraj
Código postal: 080 01
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Jarmila Cecková
Correo electrónico: jarmila.ceckova@vucpo.sk
Teléfono: +421 517081339
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.po-kraj.sk
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2914

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji

Número de referencia: PO-PSK-2017-cesty-c12-D2-pre TSK
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji

Lote nº: 12: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové mesto n/V - Myjava
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45000000 Trabajos de construcción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Západné Slovensko, Trenčiansky kraj

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 23-c12-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia.

Príloha č. 24-c12-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 9
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

302011F243

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: Zmluva o dielo: 2019/0658
Lote nº: 12
Denominación:

Projekt Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové mesto n/V - Myjava

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
28/06/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Skanska SK a.s.
Número de identificación fiscal: 31611788
Dirección postal: Krajná 29
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 821 04
País: Eslovaquia
Correo electrónico: skanska@skanska.sk
Teléfono: +421 248295111
Dirección de internet: https://www.skanska.sk/
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 1 677 872.11 EUR

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Objednávateľom je verejný obstarávateľ pristupujúci v rámci spoločného verejného obstarávania:

Trenčiansky samosprávny kraj

Vnútroštátne identifikačné číslo: 36126624

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Kód NUTS: SK022

SLOVENSKO

Hlavná adresa(URL): https://www.tsk.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2812

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Západné Slovensko, Trenčiansky kraj

VII.1.4)Descripción del contrato:

Dodatok č. 2: č. 2019/0658-2

Opis povahy a množstva prác, ktoré sú predmetom Dodatku č. 2019/0658-2 sú uvedené v:

— Príloha č. 1 dodatku - Položkovitý rozpočet zmien 1 až 7

— Príloha č. 2 dodatku - Popis zmien č. 1 až 7

— Príloha č. 3 dodatku - Harmonogram výstavby

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 411
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 124 143.47 EUR
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Skanska SK a.s.
Número de identificación fiscal: 31611788
Dirección postal: Krajná 29
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 821 04
País: Eslovaquia
Correo electrónico: skanska@skanska.sk
Teléfono: +421 248295111
Dirección de internet: https://www.skanska.sk
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Popis zmien a dôvodu predĺženia lehoty výstavby, výber z Prílohy č. 2 Dodatku č. 2:

K predĺženiu dohodnutej 9 mesačnej lehoty výstavby došlo na základe situácií a podmienok vzniknutých počas realizácie predmetu zmluvy, najmä však:

— Nevyhnutnou realizáciou prác a dodávok (naviac práce) ktorých potreba realizácie vznikla z technologických dôvodov počas realizácie prác definovaných v podkladoch poskytnutých objednávateľom k spracovaniu postupu realizácie prác - harmonogramu

— Priestor staveniska bol odovzdaný k 15. augustu 2019 a teda do postupu prác s dopadom tejto skutočnosti na realizáciu a na predĺženie lehoty výstavby malo i nastupujúce zimné obdobie. Súčasne s nástupom kalendárneho zimného obdobia bola v období od 15. novembra 2019 do 15. marca 2020 na predmetnej komunikácii realizovaná a vykonávaná Správou a údržbou ciest TSK plánovaná zimná údržba.

V tomto období sa nemôžu, a bolo i s ohľadom k zamedzeniu prípadných materiálnych škôd nemožné, realizovať konštrukčné vrstvy komunikácie.

Uvedenú skutočnosť a j ej následné dôsledky a dopad na lehotu realizácie upresňujeme nasledovne nasledovne:

— na základe Technicko-kvalitatívnych podmienok, časť Podkladové vrstvy nesmie pri kladení a zhutňovaní štrkodrvy a MSK klesnúť teplota pod +5 °C a teplota vzduchu za posledných 24 hodín nesme klesnúť pod +3 °C,

— asfaltové zmesi sa nesmú klásť za dažďa, alebo ak je na podkladnej vrstve voda, sneh alebo zvyšky ľadu.

Podkladná a ložná vrstva môžu byť rozprestierané len pri teplote vzduchu najmenej +3 °C a priemerná teplota vzduchu za posledných 24 hodín nesme klesnúť pod 0 °C. Pri pokládke modifikovaných asfaltov musí byť teplota vzduchu najmenej + 5 °C a teplota za posledných 24 hodín nesme klesnúť pod + 3 °C, obrusná vrstva sa môže klásť len na suchý povrch ložnej vrstvy a teplota vzduchu nesmie byť nižšia ako + 7 °C a teplota vzduchu za posledných 24 hodín nesmie klesnúť pod + 5 °C - podmienky sú zadefinované v technicko-kvalitatívnych podmienkach, časť Hutněné asfaltové zmesi.

— pri technicko-kvalitatívnych podmienkach, časť Betón na konštrukcie sa v zimnom období nesmie vykonávať betonáž a betón sa nesmie ošetrovať kropením vodou pri teplote prostredia menšou ako + 5 °C.

Popis a zdôvodnenie k prácam naviac Zmenové listy č. 1 až 7 sú uvedené v Prílohe č. 2 Dodatku č. 2.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Viď VII.2.1) Opis úprav

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 1 677 872.11 EUR
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 1 802 015.58 EUR