Obras - 448844-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Praga: Obras de construcción de autopistas

2020/S 187-448844

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Número de identificación fiscal: 65993390
Dirección postal: Na Pankráci 546/56
Localidad: Praha 4
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 140 00
País: Chequia
Persona de contacto: Christian Filip
Correo electrónico: christian.filip@rsd.cz
Teléfono: +420 954902220
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.rsd.cz
Dirección del perfil de comprador: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

D1 modernizace - úsek 02, Exit 21 Mirošovice - Exit 29 Hvězdonice

Número de referencia: 02PT-004683
II.1.2)Código CPV principal
45233110 Obras de construcción de autopistas
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Středočeský kraj

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Jednalo se o užší řízení na stavební práce. Předmětem zakázky je modernizace dálnice D1 v úseku Exit 21 Mirošovice - Exit 29 Hvězdonice. Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výtluky a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5 m na 4,0 m). Součástí stavebních prací je i úprava příčných sklonů vozovky, modernizace dálničních mostů včetně mostu přes údolí řeky Sázava, modernizace odvodnění a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů, stavební úpravy protihlukových stěn a vegetační úpravy.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 06/10/2018
Fin: 30/11/2021
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Operační program Doprava

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 152-348347

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 02PT-004683
Denominación:

D1 modernizace - úsek 02, Exit 21 Mirošovice - Exit 29 Hvězdonice

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
01/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Eurovia CS, a.s.
Número de identificación fiscal: 45274924
Dirección postal: Národní 138/10
Localidad: Praha 1
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 110 00
País: Chequia
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Eurovia Beton GmbH
Número de identificación fiscal: DE813033213
Dirección postal: Frank-Zappa-Strasse 11
Localidad: Berlin
Código NUTS: DE3 BERLIN
Código postal: 126 81
País: Alemania
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 1 077 731 601.00 CZK

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45233110 Obras de construcción de autopistas
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Středočeský kraj

VII.1.4)Descripción del contrato:

ZBV 53 SO 02-101.99 Dálnice D km 20,7-29,5-propustky

V návrhu PDPS nebyla ve výkresu propustku rozkreslena výkopová jáma, kterou je nezbytné realizovat k provedení nového vtokového objektu. Dále v PDPS uvedené výměra pro izolaci je nedostatečná, izolaci proti zemní vlhkosti je nezbytné provést na veškerých betonových plochách pod úrovní terénu.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 06/10/2018
Fin: 30/11/2021
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 356 917.51 CZK
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Eurovia CS, a.s.
Número de identificación fiscal: 45274924
Dirección postal: Národní 138/10
Localidad: Praha 1
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 110 00
País: Chequia
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Eurovia Beton GmbH
Número de identificación fiscal: DE813033213
Dirección postal: Frank-Zappa-Strasse 11
Localidad: Berlin
Código NUTS: DE3 BERLIN
Código postal: 126 81
País: Alemania
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

ZBV 53 SO 02-101.99 Dálnice D km 20,7-29,5-propustky

V návrhu PDPS nebyla ve výkresu propustku rozkreslena výkopová jáma, kterou je nezbytné realizovat k provedení nového vtokového objektu. Dále v PDPS uvedené výměra pro izolaci je nedostatečná, izolaci proti zemní vlhkosti je nezbytné provést na veškerých betonových plochách pod úrovní terénu.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

ZBV 53 SO 02-101.99 Dálnice D km 20,7-29,5-propustky

V návrhu PDPS nebyla ve výkresu propustku rozkreslena výkopová jáma, kterou je nezbytné realizovat k provedení nového vtokového objektu. Dále v PDPS uvedené výměra pro izolaci je nedostatečná, izolaci proti zemní vlhkosti je nezbytné provést na veškerých betonových plochách pod úrovní terénu.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 1 129 961 375.09 CZK
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 1 130 318 292.60 CZK