Obras - 448845-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Hradec Králové: Trabajos de construcción para puentes

2020/S 187-448845

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Královéhradecký kraj
Número de identificación fiscal: 70889546
Dirección postal: Pivovarské náměstí 1245/2
Localidad: Hradec Králové
Código NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Código postal: 500 03
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Eva Vortelová
Correo electrónico: eva.vortelova@uskhk.eu
Teléfono: +420 495540218
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kr-kralovehradecky.cz
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu

Número de referencia: TOÚ/060-19/Ko
II.1.2)Código CPV principal
45221100 Trabajos de construcción para puentes
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45221100 Trabajos de construcción para puentes
45233000 Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Silnice II/325, mostní objekt ev. č. 325-021, Hostinné

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu“.

Rekonstrukce mostu ev.č. 325-021 bude zároveň probíhat i s úpravou místní komunikace. Začátek úseku je na silnici II/325 od hrany železničního přejezdu u křížení ulice I. Herrmanna a ulice Nádražní. Úsek pak dále pokračuje ulicí Nádražní přes mostní objekt ev.č. 325-021. Konec úseku je stanoven na hraně křižovatky na ulici Horská po křížení s ulicemi Na Valech a Dolní Brána. Jedná se o úsek délky 353,00 m.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 210
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je financována z prostředků Evropské unie (Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 1.1).

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 068-160897

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 001
Denominación:

Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
19/03/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Mados MT, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 25297899
Dirección postal: Lupenice 51
Localidad: Kostelec nad Orlicí
Código NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Código postal: 517 41
País: Chequia
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: M-Silnice, a.s.
Número de identificación fiscal: 42196868
Dirección postal: Husova 1697, Bílé Předměstí
Localidad: Pardubice
Código NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Código postal: 530 03
País: Chequia
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 41 288 644.22 CZK

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45221100 Trabajos de construcción para puentes
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233000 Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Silnice II/325, mostní objekt ev. č. 325-021, Hostinné

VII.1.4)Descripción del contrato:

Tento dodatek je uzavírán v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a dále v souvislosti se vznikem tzv. méněprací - tedy stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, které nebudou v souvislosti s vícepracemi realizovány. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 210
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 116 693.82 CZK
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Mados MT, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 25297899
Dirección postal: Lupenice 51
Localidad: Kostelec nad Orlicí
Código NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Código postal: 517 40
País: Chequia
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: M - Silnice, a.s.
Número de identificación fiscal: 42196868
Dirección postal: Husova 1697
Localidad: Pardubice
Código NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Código postal: 530 03
País: Chequia
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

1. SO 340 - Přeložka vodovodu

V rámci rekonstrukce mostního objektu bylo nutné provést přeložku vodovodu, který se nachází pod mostem ve dně koryta řeky. V projektové dokumentaci bylo uvažováno, že se vodovod před a za mostem odpojí a vedení pod mostem se zruší.

Při provádění prací na přeložce vodovodu bylo zjištěno, že skutečná trasa vodovodu za mostem je jinak, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Skutečná trasa vodovodu u opěry 2 je ve skutečnosti blíže k mostu, takže je v kolizi s navrženým pažením stavební jámy.

Z výše uvedených skutečností bylo nutné přeložku vodovodu upravit, resp. rozšířit, aby bylo možné vodovod pod mostem odpojit a provést vlastní rekonstrukci mostu. Z těchto důvodu vznikly na objektu přeložky vodovodu vícepráce. Tyto vícepráce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat.

V souladu se zadávací dokumentací a uzavřenou smlouvou o dílo, byl zhotovitel vyzván k provedení díla a zahájení stavebních prací. Výzva k provedení díla a datum zahájení prací je 6. 4. 2020, k tomuto datu je vztažen a upraven harmonogram výstavby. Celková doba výstavby v počtu týdnů dle smlouvy o dílo zůstává neměnná, tedy 30 týdnů + 6 týdnů.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Změna závazku vznikla v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami nepřesáhne 30 % původní ceny závazku (popis viz výše).

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 41 288 644.22 CZK
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 41 405 338.04 CZK