Obras - 448846-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Psáry: Trabajos de construcción de centros de enseñanza primaria

2020/S 187-448846

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obec Psáry
Número de identificación fiscal: 00241580
Dirección postal: Pražská 137
Localidad: Psáry - Dolní Jirčany
Código NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Código postal: 252 44
País: Chequia
Persona de contacto: Mgr. Ivana Šilhanová
Correo electrónico: info@istenders.cz
Teléfono: +420 775615857
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://psary.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-psary_1435/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany

II.1.2)Código CPV principal
45214210 Trabajos de construcción de centros de enseñanza primaria
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Obec Psáry

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“. Součástí akce je provedení a dodávka stavebních a jiných prací, jejichž předmětem je výstavba objektu nové školy pro obce Psáry a Dolní Jirčany, včetně všech projektových prací v rozsahu a způsobem uvedeným v návrhu smlouvy a jeho přílohách. Jedná se o výstavbu školy na pozemcích ve vlastnictví zadavatele.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 16/07/2019
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Státní fond životního prostředí, OPŽP, registrační číslo projektu CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0006072

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 053-116700

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 001
V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
14/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: PKS stavby, a.s.
Número de identificación fiscal: 46980059
Dirección postal: Brněnská 126/38
Localidad: Žďár nad Sázavou 1
Código NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Código postal: 591 01
País: Chequia
Correo electrónico: kladiva@pks.cz
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 317 227 349.50 CZK

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
20/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45214210 Trabajos de construcción de centros de enseñanza primaria
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Obec Psáry

VII.1.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“. Součástí akce je provedení a dodávka stavebních a jiných prací, jejichž předmětem je výstavba objektu nové školy pro obce Psáry a Dolní Jirčany, včetně všech projektových prací v rozsahu a způsobem uvedeným v návrhu smlouvy a jeho přílohách. Jedná se o výstavbu školy na pozemcích ve vlastnictví zadavatele.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/05/2019
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 317 227 349.50 CZK
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: PKS stavby, a.s.
Número de identificación fiscal: 46980059
Dirección postal: Brněnská 126/38
Localidad: Žďár nad Sázavou 1
Código NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Código postal: 591 01
País: Chequia
Correo electrónico: kladiva@pks.cz
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

— Doplnění prostoru pod knihovnou - nebylo součástí původního VV - změna nastavena tak, aby bylo možné prostor dále používat,

— využití tanečního sálu - nebylo součástí původního VV - změna nastavena tak, aby bylo možné prostor, který byl původně navržen jako rezervní prostor, používat;

Zřízení farmy na pozemcích školy - nebylo součástí původního VV;

Revize oplocení, zábradlí a sadové úpravy - s ohledem na konfiguraci terénu pro oplocení kolem objektu B, jež musí být s ohledem na svahové poměry a užíváním sousedních pozemku majitelem upravena a nemůže být provedeno v souladu s původní dokumentací.

Vypuštění požární rolety a změna vlastností požární výplně - výsledek přehodnocení požárně bezpečnostního řešení objektu projektantem, kdy se ukázalo, že předělení rozdílných požárních úseků dřevěnými dveřmi bez požární odolností doplněnými o protipožární roletu je konstrukčně příliš složité a je účelné původní řešení nahradit ocelovými dveřmi s požadovanou požární odolností.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

— Změna není možná z ekonomických a technických důvodů, zejména z pohledu slučitelnosti a interoperability se stávajícím zařízením, případná změna by způsobila značné potíže a značné zvýšení nákladů.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 321 076 518.04 CZK
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 322 661 263.25 CZK