Obras - 448847-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Praga: Trabajos de construcción de edificios relacionados con el transporte por carretera

2020/S 187-448847

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Número de identificación fiscal: 65993390
Dirección postal: Na Pankráci 546/56
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 140 00
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Marek Bednář
Correo electrónico: marek.bednar@rsd.cz
Teléfono: +420 954917462
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.rsd.cz
Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

D55 Otrokovice, obchvat JV

Número de referencia: 15PT-000739
II.1.2)Código CPV principal
45213310 Trabajos de construcción de edificios relacionados con el transporte por carretera
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zlínský kraj

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Předmětem zakázky jsou stavební práce vlastní realizace stavby dálnice D55 Otrokovice, obchvat JV. Provedení zakázky vlastní realizace stavby je nezbytné pro uskutečnění stavby. Předmětem zakázky je samotná realizace dálnice (výstavba hlavní trasy a souvisejících stavebních objektů). Stavební práce budou prováděny v koordinaci se stavebním dozorem a na základě požadavku a pro zajištění potřeb objednatele.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Operační program Doprava

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 159-363895

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 15PT-000739
Denominación:

D55 Otrokovice, obchvat JV

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
14/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Eurovia CS, a.s.
Número de identificación fiscal: 45274924
Dirección postal: U Michelského lesa 1581/2
Localidad: Praha 4
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 140 00
País: Chequia
Correo electrónico: sekretariat@eurovia.cz
Teléfono: +420 224951111
Dirección de internet: https://www.eurovia.cz
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 708 864 764.11 CZK

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zadavateli není známo, zda dodavatelem je menší či střední podnik.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45233110 Obras de construcción de autopistas
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zlínský kraj

VII.1.4)Descripción del contrato:

Jedná se o kladné změny ve výši 332 678,94 CZK bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. Zhotovitel při stavebních prací na stavebním objektu SO 101 D55 hlavní trasa při realizaci propustku v km 2,320 zjistil pod povrchem lokální oblast s výskytem starých pařezů; dále při zahájení stavebních prací na stavebním objektu SO 101 D55 hlavní trasa, násypové těleso, byla ve staničení v km 2,300-2,400 zastižena lokální zvodnělá oblast. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 35.3 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 1
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 332 678.94 CZK
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Eurovia CS, a.s.
Número de identificación fiscal: 45274924
Dirección postal: U Michelského lesa 1581/2
Localidad: Praha 4
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 140 00
País: Chequia
Correo electrónico: sekretariat@eurovia.cz
Teléfono: +420 224951111
Dirección de internet: https://www.eurovia.cz
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Jedná se o kladné změny ve výši 332 678,94 CZK bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Jedná se o kladné změny ve výši 332 678,94 CZK bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. Zhotovitel při stavebních prací na stavebním objektu SO 101 D55 hlavní trasa při realizaci propustku v km 2,320 zjistil pod povrchem lokální oblast s výskytem starých pařezů; dále při zahájení stavebních prací na stavebním objektu SO 101 D55 hlavní trasa, násypové těleso, byla ve staničení v km 2,300-2,400 zastižena lokální zvodnělá oblast. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 35.3 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 758 044 320.33 CZK
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 758 376 999.27 CZK