Obras - 448849-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Praga: Trabajos de reparación de carreteras

2020/S 187-448849

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ředitelství silnic a dálnic
Número de identificación fiscal: 65993390
Dirección postal: Na Pankráci 546/56
Localidad: Praha 4
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 140 00
País: Chequia
Persona de contacto: Lenka Krejčíková
Correo electrónico: lenka.krejcikova@rsd.cz
Teléfono: +420 954901715
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.rsd.cz

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

I/16 Slaný - Velvary

Número de referencia: 02PT-004284
II.1.2)Código CPV principal
45233142 Trabajos de reparación de carreteras
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Středočeský kraj

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Stavba začíná obchvatem Slaného v křižovatce se silnicí I/7 a končí ve stávající křižovatce silnice I/16 se silnicí III/24028. Celková délka přeložky je 13,354 km.

Silnice je navržena v kategorii S 9,5/80. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci směrově nerozdělenou, jejíž směrodatná rychlost je 90 km/hod.

Součástí akce jsou také dvě mimoúrovňové křižovatky, 10 mostních objektů, protihlukové stěny, přeložky inženýrských sítí a polních cest.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 30
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Operační program Doprava

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 235-487425

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 02PT-004284
V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
01/12/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Strabag, a.s.
Número de identificación fiscal: 60838744
Dirección postal: Kačírkova 982/4
Localidad: Praha 5
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 158 00
País: Chequia
Correo electrónico: pr@strabag.com
Teléfono: +420 222868111
Dirección de internet: http://www.strabag.cz
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 746 615 720.69 CZK

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zadavateli není známo, zda se jedná o malý či střední podnik.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45233142 Trabajos de reparación de carreteras
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Středočeský kraj

VII.1.4)Descripción del contrato:

ZBV 54, SO 201/1

Změna administrovaná v ZBV č. 54 (část řazená jako změna nezbytná dle odst. (5) § 222 ZZVZ) spočívá ve změně mříže odvodňovací soupravy z uvažovaného rozměru 500/500 mm na rozměr 300/500 mm, kdy původní řešení je komplikované pro provedení z důvodu kolize asfaltové zálivky a vodorovného dopravního značení. Realizace navrženého rozměru odvodňovačů zajistí bezkolizní provedení zálivky spár s vodorovným dopravním značením.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 30
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 658.71 CZK
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Strabag, a.s.
Número de identificación fiscal: 60838744
Dirección postal: Kačírkova 982/4
Localidad: Praha 5
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 158 00
País: Chequia
Correo electrónico: pr@strabag.com
Teléfono: +420 222868111
Dirección de internet: http://www.strabag.cz
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

ZBV 54, SO 201/1

Změna administrovaná v ZBV č. 54 (část řazená jako změna nezbytná dle odst. (5) § 222 ZZVZ) spočívá ve změně mříže odvodňovací soupravy z uvažovaného rozměru 500/500 mm na rozměr 300/500 mm, kdy původní řešení je komplikované pro provedení z důvodu kolize asfaltové zálivky a vodorovného dopravního značení. Realizace navrženého rozměru odvodňovačů zajistí bezkolizní provedení zálivky spár s vodorovným dopravním značením.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

ZBV 54, SO 201/1

Změna administrovaná v ZBV č. 54 (část řazená jako změna nezbytná dle odst. (5) § 222 ZZVZ) spočívá ve změně mříže odvodňovací soupravy z uvažovaného rozměru 500/500 mm na rozměr 300/500 mm, kdy původní řešení je komplikované pro provedení z důvodu kolize asfaltové zálivky a vodorovného dopravního značení. Realizace navrženého rozměru odvodňovačů zajistí bezkolizní provedení zálivky spár s vodorovným dopravním značením.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 784 128 042.63 CZK
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 784 128 701.34 CZK