Obras - 448853-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Karlovy Vary: Obras de construcción de autopistas

2020/S 187-448853

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary
Número de identificación fiscal: 65993390
Dirección postal: Závodní 369/82
Localidad: Karlovy Vary
Código NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
Código postal: 360 06
País: Chequia
Persona de contacto: Šárka Dlouhá
Correo electrónico: sarka.dlouha@rsd.cz
Teléfono: +420 954910223
Fax: +420 954910271
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.rsd.cz
Dirección del perfil de comprador: https://www.egordion./nabidka/profilRSD

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

R6 (D6) Řevničov, obchvat

Número de referencia: 07PT-000829
II.1.2)Código CPV principal
45233110 Obras de construcción de autopistas
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

R6 (D6) Řevničov, obchvat

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233110 Obras de construcción de autopistas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Silnice R6 (D6) v km staničení 37,55 - 41,75

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Komunikace je navržena v kategorii R 25,5/100. Velká část trasy je vedena po zemědělských pozemcích, jen velmi malá část je na pozemcích lesních. Délka úseku je 4,2 km. V oblasti km 38,3 hlavní trasy R6 (D6) je navržena mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/16. Stavba zahrnuje výstavbu 7 mostů, protihlukové stěny, přeložku potoka, vodovodů, sedimentační a retenční nádrže, středovou kanalizaci, úpravy meliorací, úpravy vedení VVN, VN a NN, přeložky stávajících inženýrských sítí. Součástí je systém SOS s informačním systémem, oplocení a vegetační úpravy. Přeložka I/16: Zároveň stavba zahrnuje rozsáhlou přeložku současné silnice I. třídy č. 16, která je navržena v kategorii S 11,5/80. Prostorové řešení vyhoví i směrodatné rychlosti 90 km/hod. Celá trasa je vedena po zemědělských pozemcích. Délka úseku je 1,462 km. V km 0,130 je v křížení se současnou silnicí I/6 navržena okružní křižovatka, která je i s částečnou úpravu částí silnice I/6 součástí této přeložky.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 39
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Operační program doprava 2014 - 2020

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 245-511444

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 07PT-000829
Denominación:

R6 (D6) Řevničov, obchvat

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
12/12/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Společnost R6 Řevničov, obchvat Metrostav-Eurovia-Swietelsky
Número de identificación fiscal: 00014915
Dirección postal: Koželužská 2450/4
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 180 00
País: Chequia
Correo electrónico: petr.hejdrych@metrostav.cz
Teléfono: +420 266708235
Dirección de internet: www.metrostav.cz
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Metrostav, a.s.
Número de identificación fiscal: 00014915
Dirección postal: Koželužská 2450/4
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 180 00
País: Chequia
Correo electrónico: petr.hejdrych@metrostav.cz
Teléfono: +420 266708235
Dirección de internet: www.metrostav.cz
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Eurovia CS, a.s.
Número de identificación fiscal: 45274924
Dirección postal: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary
Localidad: Karlovy Vary
Código NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
Código postal: 360 02
País: Chequia
Correo electrónico: tomas.burianek@eurovia.cz
Teléfono: +420 353227800
Dirección de internet: www.eurovia.cz
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Swietelsky stavební, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 48035599
Dirección postal: odštěpný závod Dopravní stavby Střed, Sokolovská 192/79
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 186 00
País: Chequia
Correo electrónico: office-praha@swietelsky.com
Teléfono: +420 296177829
Dirección de internet: www.swietelsky.com
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 1 073 958 777.78 CZK

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45233110 Obras de construcción de autopistas
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Silnice R6 (D6) v km staničení 37,55 - 41,75

VII.1.4)Descripción del contrato:

ZBV 85.4 - SO 2203 - Záporná změna v částce -176 434,28 CZK - doplnění drenážního proužku, zrušení kotevních přípravků PHS v římse, přepočet podkladního betonu a dlažby, doplnění dláždění revizní cesty,

Nahrazení položek, zpřesnění výpočtu kubatur dílčích položek.

ZBV 100.3 - SO 2101 - kladná změna ve výši 1 395 572,40 CZK - změna přeložky přípojky splaškové kanalizace,

ZBV 104.3 - SO 2101 - kladná změna ve výši 1 210 042,43 CZK - úprava skalních bloků.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 39
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 2 429 180.55 CZK
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Společnost R6 Řevničov, obchvat Metrostav-Eurovia-Swietelsky
Número de identificación fiscal: 00014915
Dirección postal: Koželužská 2450/4
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 180 00
País: Chequia
Correo electrónico: petr.hejdrych@metrostav.cz
Teléfono: +420 266708235
Dirección de internet: www.metrostav.cz
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Metrostav, a.s.
Número de identificación fiscal: 00014915
Dirección postal: Koželužská 2450/4
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 180 00
País: Chequia
Correo electrónico: petr.hejdrych@metrostav.cz
Teléfono: +420 2667
Dirección de internet: www.metrostav.cz
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Eurovia CS, a.s.
Dirección postal: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary
Localidad: Karlovy Vary
Código NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Código postal: 360 02
País: Chequia
Correo electrónico: tomas.burianek@eurovia.cz
Teléfono: +420 353227800
Dirección de internet: www.eurovia.cz
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Swietelsky stavební, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 48035599
Dirección postal: odštěpný závod Dopravní stavby Střed, Sokolovská 192/79
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 186 00
País: Chequia
Correo electrónico: office-praha@swietelsky.com
Teléfono: +420 296177829
Dirección de internet: www.swietelsky.com
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

ZBV 85.4 - SO 2203 - Záporná změna v částce -176 434,28 CZK - doplnění drenážního proužku, zrušení kotevních přípravků PHS v římse, přepočet podkladního betonu a dlažby, doplnění dláždění revizní cesty,

Nahrazení položek, zpřesnění výpočtu kubatur dílčích položek.

ZBV 100.3 - SO 2101 - kladná změna ve výši 1 395 572,40 CZK - změna přeložky přípojky splaškové kanalizace,

ZBV 104.3 - SO 2101 - kladná změna ve výši 1 210 042,43 CZK - úprava skalních bloků.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

ZBV 85.4 - SO 2203 - Záporná změna v částce -176 434,28 CZK - doplnění drenážního proužku, zrušení kotevních přípravků PHS v římse, přepočet podkladního betonu a dlažby, doplnění dláždění revizní cesty,

Nahrazení položek, zpřesnění výpočtu kubatur dílčích položek.

ZBV 100.3 - SO 2101 - kladná změna ve výši 1 395 572,40 CZK - změna přeložky přípojky splaškové kanalizace.

ZBV 104.3 - SO 2101 - kladná změna ve výši 1 210 042,43 CZK - úprava skalních bloků.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 1 229 640 743.67 CZK
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 1 232 069 924.22 CZK