Obras - 448855-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Prešov: Trabajos de construcción

2020/S 187-448855

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Prešovský samosprávny kraj
Número de identificación fiscal: 37870475
Dirección postal: Námestie mieru 2
Localidad: Prešov
Código NUTS: SK041 Prešovský kraj
Código postal: 080 01
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Jarmila Cecková
Correo electrónico: jarmila.ceckova@vucpo.sk
Teléfono: +421 517081339
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.po-kraj.sk
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2914

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji

Número de referencia: PO-PSK-2017-cesty-c11-D2-pre TSK
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji

Lote nº: 11: Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45000000 Trabajos de construcción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Západné Slovensko, Trenčiansky kraj

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii

Dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 21-c11-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 22-c11-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 9
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

302011F230

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: Zmluva o dielo: 2019/0656
Lote nº: 11
Denominación:

Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
28/06/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Eurovia SK, a.s.
Número de identificación fiscal: 31651518
Dirección postal: Osloboditeľov 66
Localidad: Košice
Código NUTS: SK042 Košický kraj
Código postal: 040 17
País: Eslovaquia
Correo electrónico: ponuky-ba@eurovia.sk
Teléfono: +421 917456212
Dirección de internet: https://eurovia.sk
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 2 210 646.87 EUR

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Objednávateľom je verejný obstarávateľ pristupujúci v rámci spoločného verejného obstarávania:

Trenčiansky samosprávny kraj

Vnútroštátne identifikačné číslo: 36126624

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Kód NUTS: SK022

SLOVENSKO

Hlavná adresa(URL): https://www.tsk.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2812

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Západné Slovensko, Trenčiansky kraj

VII.1.4)Descripción del contrato:

Dodatok č. 2: č. 2019/0656-2

Viď VII.2.1) Opis úprav

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 9
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 2 210 646.87 EUR
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Eurovia SK, a.s.
Número de identificación fiscal: 31651518
Dirección postal: Osloboditeľov 66
Localidad: Košice
Código NUTS: SK042 Košický kraj
Código postal: 040 17
País: Eslovaquia
Correo electrónico: ponuky-ba@eurovia.sk
Teléfono: +421 917456212
Dirección de internet: https://eurovia.sk
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

— V dôsledku dôvodov uvedených v bode Dôvody úprav, Objednávateľ pristúpil k spracovaniu samostatnej projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia cesty 11/579 Hradiště - Partizánske - Zmena č. 1 a v samostatnom verejnom obstarávaní obstará stavebné práce, ktoré nie sú predmetom tejto ZoD, ale zároveň ich realizácia je nevyhnutná pre dokončenie realizácie diela,

— Dopĺňa sa ZoD v Článku 6 Čas plnenia o bod 6.5 - pozastavenie vykonávania diela počas doby realizácie verejného obstarávania stavebných prác vyplývajúcich z PD Rekonštrukcia cesty 11/579 Hradiště - Partizánske - Zmena č. 1, a to odo dňa 28. februára 2020 do termínu opätovného spustenia stavebných prác. Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi termín opätovného spustenia stavebných prác najneskôr desať pracovných dní vopred. Počas daného obdobia budú práce vyplývajúce z tejto zmluvy Zhotoviteľom pozastavené. Lehoty uvedené v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 ZoD nebudú od účinnosti predmetného Dodatku 2 do odpadnutia prekážky, pre ktorú dochádza k pozastaveniu realizácie diela plynúť,

— Dopĺňa sa ZoD v Článku 11 Odovzdanie a prevzatie diela o bod 11.10 o dohode zmluvných strán o prevzatí časti diela zrealizovaného Zhotoviteľom ku dňu podpisu Dodatku 2 vyšpecifikovaného v Prílohe č. 1 Dodatku 2 (ďalej len: Časť diela), o záručnej doba na odovzdanú Časť diela a o garančnej zábezpeke týkajúcej sa Časti diela,

— Mení sa ZoD v Článku 8 Zábezpeky bod 8.1.1 veta prvá nasledovne: Výkonová zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 5 % zo zmluvnej ceny diela bez DPH s platnosťou od nasledujúceho dňa po uplynutí lehoty podľa prvej vety tohto odseku,

— Dopĺňa sa ZoD v Článku 8 Zábezpeky o bod 8.1.3, podľa ktorého sa Zmluvné strany dohodli, že v lehote 30 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Časti diela Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi výkonovú zábezpeku, a to na čas, kedy bude pozastavená realizácia stavebných prác podľa bodu 1. tohto článku Dodatku 2. Po opätovnom spustení stavebných prác podľa ZoD Zhotoviteľ najneskôr do 7 dní od opätovného spustenia stavebných prác zabezpečí novú výkonovú zábezpeku za podmienok uvedených v Článku 8 bod 8.1.1 ZoD. Pre určenie výšky novej výkonovej zábezpeky bude rozhodujúca výška celkovej ceny diela po odpočítaní ceny už zrealizovanej a odovzdanej Časti diela.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

— Výmena konštrukcie vozovky - zmena rozsahu: Od 03/2016, kedy bola vypracovaná PD, do 08/2019, kedy sa začali riešiť rekonštrukčné práce, došlo k výraznej degradácii vozovky. Pôvodná výmera miest určených na lokálne výmeny v PD bola 10 480 m2, po zameraní geodetom bol tento rozsah až 35 363,3 m2. Vykonali sa tri kopané sondy, aby sa zistila skladba vozovky. Bolo navrhnuté alternatívne technické riešenie realizácie úpravy podložia (technológia recyklácie) v extraviláne medzi mestom Partizánske a obcou Hradiště,

— Oporný múr pod cestou v obci Hradiště: odkrytím vrchnej vrstvy muriva zistené, že časť oporného múru je vo veľmi zlom stave - viditeľný rozpad povrchu betónu po celej výške do hĺbky cca 20 cm, zvislé trhliny v stene, najmä v dilatáciách. Na základe výsledkov skúšok uskutočnených akreditovanou inštitúciou navrhol projektant zmenu technického riešenia oporného múru tak, aby zodpovedalo požiadavkám na zaťaženie vozovky. Zároveň je potrebné riešiť odvodnenie cesty nad oporným múrom.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 2 210 646.87 EUR
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 2 210 646.87 EUR