Suministros - 448869-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Bucarest: Equipo y material informático

2020/S 187-448869

Anuncio de información previa

El presente anuncio tiene por objeto reducir los plazos de recepción de ofertas

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Sector 5 (Primăria Sectorului 5 București)
Número de identificación fiscal: 4433953
Dirección postal: Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 75540
País: Rumania
Persona de contacto: Aurelia Negru
Correo electrónico: achizitii@sector5.ro
Teléfono: +40 213126279
Fax: +40 213126279
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en:
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pachet integrat de dotări de infrastructură pentru învățământ hibrid/online

II.1.2)Código CPV principal
30200000 Equipo y material informático
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Furnizarea de pachet integrat de dotări de infrastructură pentru învățământ hibrid/online pentru 900 de clase și licențe de acces într-o platformă de învățământ online interactiv și management educațional integrat pentru 33 000 de elevi, efectivul de cadre didactice, directori, secretariat, primărie, pentru o perioadă de 24 de luni, pentru unitățile de învățământ din sectorul 5 al municipiului București.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 17 523 261.72 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
II.2.4)Descripción del contrato:

Furnizarea de pachet integrat de dotări de infrastructură pentru învățământ hibrid/online pentru 900 de clase și licențe de acces într-o platformă de învățământ online interactiv și management educațional integrat pentru 33 000 de elevi, efectivul de cadre didactice, directori, secretariat, primărie, pentru o perioadă de 24 de luni, pentru unitățile de învățământ din sectorul 5 al municipiului București.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 17 523 261.72 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
22/10/2020

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea estimata a achiziției, respectiv 17 523 261,72 RON fără TVA. Se solicită prezentarea oricărui document financiar contabil legal edificator pe ultimii trei ani, prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară (ex. bilanțul contabil vizat și înregistrat la organele competente sau după caz, rapoartele anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăți recunoscute de audit financiar și contabil). Pentru calculul echivalenței cifrei de afaceri, exprimată în altă monedă decât lei, se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Ofertantul trebuie să facă dovada că a livrat/prestat, în ultimii trei ani, la nivelul unuia sau maximum trei contracte, produse și servicii de acest tip cu o valoare cumulată de cel puțin 17 523 261,72 RON fără TVA.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.5)Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 014271
País: Rumania
Correo electrónico: a.ciucardel@litera.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

In conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Sectorul 5 – Direcția juridică
Dirección postal: Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
Localidad: București
País: Rumania
Correo electrónico: achizitii@sector5.ro
Teléfono: +40 213126279
Dirección de internet: www.sector5.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020