Suministros - 448874-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Hradec Králové: Unidad de circulación extracorpórea

2020/S 187-448874

Anuncio de información previa

El presente anuncio tiene por objeto reducir los plazos de recepción de ofertas

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Número de identificación fiscal: 00179906
Dirección postal: Sokolská 581
Localidad: Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Código NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Código postal: 500 05
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Ilona Voltrová
Correo electrónico: ilona.voltrova@fnhk.cz
Teléfono: +420 495832510
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.fnhk.cz
Dirección del perfil de comprador: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

2 ks rekuperátorů krve včetně dodávek spotřebního materiálu a pozáručních činností

II.1.2)Código CPV principal
33186000 Unidad de circulación extracorpórea
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks rekuperátorů krve, včetně zajištění pozáručního servisu a dodávek spotřebního materiálu, které jsou určeny pro Oddělení centrálních sálů a sterilizace, FN Hradec Králové.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 490 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33186000 Unidad de circulación extracorpórea
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Fakultní nemocnice Hradec Králové

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks rekuperátorů krve, včetně zajištění pozáručního servisu a dodávek spotřebního materiálu, které jsou určeny pro Oddělení centrálních sálů a sterilizace, FN Hradec Králové.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 490 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
03/11/2020

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona - seznam významných dodávek

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu alespoň 1 významné dodávky poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

2) Dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona - popisy a fotografie

.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1) Za významnou dodávku se považuje realizovaná dodávka minimálně 1 ks rekuperátoru krve se stejnými nebo obdobnými parametry jako jsou požadovány v zadávací dokumentaci. Musí se jednat o dodávku realizovanou v uplynulých 3 letech před zahájením zadávacího řízení.

Předložený seznam musí zároveň obsahovat název (typ) předmětu významné dodávky, identifikační údaje objednatele a kontaktní údaje na oprávněné osoby objednatele za účelem případného ověření si předložených informací, a to alespoň v rozsahu telefonní číslo a e-mail.

Rovnocenným dokladem k prokázání tohoto kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

2) Předložení vyobrazení a technického popisu zdravotnických prostředků, z něhož bude patrné splnění předmětu veřejné zakázky. Z popisu musí jasně vyplývat, že nabízené vybavení splňuje technické požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.5)Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:
29/10/2020

Apartado VI: Información complementaria

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020