Suministros - 448909-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Szeged: Contadores

2020/S 187-448909

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szegedi Tudományegyetem
Número de identificación fiscal: EKRSZ_95571285
Dirección postal: Dugonics tér 13.
Localidad: Szeged
Código NUTS: HU333 Csongrád
Código postal: 6720
País: Hungría
Persona de contacto: Rácz Gabriella
Correo electrónico: racz.gabriella.2@gmf.u-szeged.hu
Teléfono: +36 62544779
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.u-szeged.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.u-szeged.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000769132020/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000769132020/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Központi költségvetési szerv
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Izolátor beszerzése EFOP projekt keretében

Número de referencia: EKR000769132020
II.1.2)Código CPV principal
38550000 Contadores
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya GMP Grade A izolátor beszerzése

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38300000 Instrumentos de medición
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU333 Csongrád
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

6720 Szeged, Korányi fasor 6.

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya

− 1 db. GMP Grade A izolátor beszerzése, üzembehelyezéssel, betanítással.

GMP A minősítésű, sejtterápiás készítményekhez és mikrobiológiai vizsgálatokhoz szükséges isolátor rendszer

Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési jegyzőkönyv felvételét; a kezelőszemélyzet betanítását (minimum 1 munkanap (8 óra), minimum 4 fő részére) rögzítő jegyzőkönyv felvételét.

Kizárólag új, rendeltetésszerű használatra alkalmas árú szállítása megengedett, használt árú nem szállítható.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki adatlapban részletesen meghatározott paramétereknek és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja, a megajánlott termék megfelelő abban az esetben is, ha az előírt paramétereknél - egy vagy akár több paraméter esetében is - kedvezőbb paraméterekkel rendelkezik, azzal, hogy minden meghatározott paramétert az előírtak szerint, vagy annál kedvezőbb értékben teljesíti.

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, a részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Többletjótállás vállalása - Az előírt 12 hónapot meghaladó többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap, a 36 hónap, vagy a feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) (hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 4
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

EFOP-3.6.1-16-2016-00008

II.2.14)Información adicional

A felhívás VI.3) pontja szerint.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Értékelés módszere: ár esetében fordított arányosítás, a többletjótállás esetében egyenes arányosítás.

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján. A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontjára is.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési d,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,okumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előirt alkalmassági feltételnek megfelel.

Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján szükséges benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb szállításainak bemutatását, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve

− a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hó/nap),

− a referencia tárgyát és értékét, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen,

− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),

− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.

Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat. Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a szerződésszerű teljesítés az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben került sor.

Ajánlatkérő a felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett is megfelelhetnek.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen nem rendelkezik legalább nettó 10 000 000 Ft értékű laboratóriumi eszköz szállításáról szóló, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján);

A referenciaelőírás több szerződés bemutatásával is igazolható.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a szerződés szerint, HUF-ban történik. Ajánlattevő 1 db végszámla benyújtására jogosult, részszámlázás nem biztosított. AK a nettó ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít. Az előleg elszámolása a végszámlából történik. A kifizetésre vonatkozó jszok:, 272/2014.(XI.5.) Kr., 2015.évi CXLIII. tv., 2007.évi CXXVII. tv., 2013.évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza. A fin.formája: utófinanszírozás a EFOP-3.6.1-16-2016-00008 sz. projektből, támogatási intenzitás: 100 %.

Késedelmi kötbér nettó szerződéses ellenértékének 0,5 %-a/naptári nap, max 15 %-a, amely elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni ill. a szerződést felmondani; meghiúsulási kötbér, a nettó szerződéses ellenértékének 20 %-a; jótállás: minimum 12 hónap (az ennél kedvezőbb megajánlást AK bírálati szempontként értékeli).

Teljesítési biztosíték: a nettó szerződéses ellenértékének 5 %-a, a szerződés hatálybalépésének időpontjától a teljesítésigazolás aláírásának napjáig.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátására vonatkozóan.

AK az AT hibás teljesítése esetén kéri a hiba kijavítását a Ptk. 6:159. § (2) a) pontja alapján. A hibás teljesítésre, a szavatosságra és a jótállásra egyebekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezései irányadók.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

A TED jelenpontra is érvényes karakterkorlátozása okán a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalma részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre!

1. AK a teljesítés során a Kbt. 27/A. § szerint jár el.

2. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

3. AK a Kbt. 40-41. § alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaival összhangban. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. AK a Kbt. 39. § (1) bek. megfelelően az eljárás dokumentumait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja.

4. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

5. AK a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az elj. nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a köetkező. legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

6. AK az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolásimódját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

7. AK az aj. kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot ért.

8. A teljes aj.tételi felh-ban valamint az elj. során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

9. Az elj. megindító felh-ban és a dok-ban nem szabályozott kérdésekben a dok. rendelkezései, valamint a közbesz-ről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rend-i az irányadók.

10. FAKSZ: Ráti Angéla, 00784, rati.angela@electool.com, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.

11. Az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok:

– Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)

– Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

– Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

– Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalommal is – EEKD)

– Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat – EEKD)

– Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.

– Nyilatkozat üzleti titokról

– Nyilatkozat fordításról

– Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)

– Aláírási címpéldány, aláírás minta

– Közös ajánlattételről szóló megállapodás

– Meghatalmazás

– Nyilatkozat a forgalomba hozatali dokumentumokról

– Műszaki adatlapok a megajánlott eszközök részletes műszaki leírásával és a gyártó, származási hely, konkrét típus megjelölésével

– A megajánlott termék termékismertetője és/vagy gyártói adatlapja (magyar és/vagy angol nyelven), amelyekből a megajánlott termék műszaki megfelelőségét Ajánlatkérő ellenőrizni tudja, és az igazolható

12. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel egy darab eszközt kíván beszerezni, így a részekre bontás nem megoldható.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020