Suministros - 448917-2020

25/09/2020    S187

Finlandia-Piikkiö: Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software

2020/S 187-448917

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Peimarin koulutuskuntayhtymä
Número de identificación fiscal: 0823246-3
Dirección postal: Tuorlantie 1
Localidad: Piikkiö
Código NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Código postal: FI-21500
País: Finlandia
Persona de contacto: Lauri Vaura
Correo electrónico: lauri.vaura@livia.fi
Teléfono: +358 503039848
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.livia.fi
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tarjouspalvelu.fi/peimarinkky?id=313537&tpk=0d82dafe-e195-4be5-90ed-9b96211fcea0
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tarjouspalvelu.fi/peimarinkky?id=313537&tpk=0d82dafe-e195-4be5-90ed-9b96211fcea0
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

IT – laitteet ja palvelut

II.1.2)Código CPV principal
30000000 Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Hankinnan kohteena on kuntayhtymälle hankittavat tietokoneet sekä niihin liittyvät oheistuotteet, tarvikkeet ja palvelut (hankintakokonaisuus 1) sekä monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut, ohjelmistot ja huoltosopimus (hankintakokonaisuus 2). Lisäksi hankintakokonaisuus 1 pitää sisällään järjestelmä- ja asiantuntijapalveluita.

Tarjoukset voi antaa joko yhdestä (1) hankintakokonaisuudesta tai molemmista. Hankintakokonaisuuden 1 kokonaisarvo sopimuskaudelta on n. 300 000 EUR ja hankintakokonaisuuden 2 kokonaisarvo on 200 000 EUR.

Hankinnat sisällöt, vaatimukset sekä valintaperusteet on esitelty hankinta-asiakirjoissa.

Tarjous liitteineen on laadittava suomen kielellä.

Kaikkien vieraskielisten todistusten ja selvitysten tulee olla käännetty suomen kielelle auktorisoidun kielenkääntäjän suorittamana ja leimalla varustettuna.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 500 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tietokoneet sekä niihin liittyvät oheistuotteet, tarvikkeet ja palvelut. Järjestelmä- ja asiantuntijapalvelut.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000 Equipo y material informático
72100000 Servicios de consultoría en equipo informático
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
50300000 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Descripción del contrato:

Hankinnan kohteena ovat kuntayhtymälle hankittavat tietokoneet sekä niihin liittyvät oheistuotteet, tarvikkeet ja palvelut. Lisäksi hankinta pitää sisällään järjestelmä- ja asiantuntijapalveluita.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 300 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 37
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Monitoimilaitteet sekä niihin liittyvät palvelut, ohjelmistot ja huoltosopimus

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30000000 Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software
50300000 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual
48700000 Utilidades de paquetes de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Descripción del contrato:

Hankinnan kohteena ovat kuntayhtymälle hankittavat monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut, ohjelmisto ja huoltosopimus.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 200 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 37
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Sopimuskausi 1.12.2020–31.12.2023.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 3
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Finés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/01/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 12:30
Lugar:

Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia

Talousjohtajan työhuone/koulurakennus

Tuorlantie 1

FI-21500 Piikkiö

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Markkinaoikeus
Dirección postal: Radanrakentajantie 5
Localidad: Helsinki
Código postal: FI-00520
País: Finlandia
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Teléfono: +358 295643300
Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Peimarin koulutuskuntayhtymä Tuorlantie 1

FI-21500 Piikkiö

info@livia.fi

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;

2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai

3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020