Suministros - 448962-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Bucarest: Equipamiento médico

2020/S 187-448962

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Complexul Multifuncțional Caraiman
Número de identificación fiscal: 23410107
Dirección postal: Str. Caraiman nr. 33A
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 011561
País: Rumania
Persona de contacto: Monica Ghiță
Correo electrónico: achizitii.caraiman@yahoo.com
Teléfono: +40 021/2241307
Fax: +40 212241307
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cmcaraiman.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103749
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Asistență medicală generală

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Furnizare și instalare echipamente medicale

Número de referencia: 23
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Furnizare si instalare echipamente medicale, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 139 495.80 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Str. Caraiman nr. 33A.

II.2.4)Descripción del contrato:

Furnizare si instalare echipamente medicale, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnică / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnică / Ponderación: 25
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 15
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Autoritatea contractanta va verifica (in)existenta unei situatii de excludere prevazuta la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, in legatura cu subcontractantii propusi. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 174 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.

În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), conform art. 193 alin. (3) din Legea 98/2016.

Persoanele din cadrul autoritatii contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63 din Legea nr. 98/2016:

1. membrii cu functii de decizie:

— director general Gomes Iuliana Livia;

— sef Serviciul financiar-contabilitate Iancu Florentina;

2. control financiar preventiv propriu:

— consilier superior Firulescu Adrian;

— sef Serviciul achizitii publice-investitii, urmarire contracte Ghita Monica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asuamate prin formularul DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Sistemul Electronic de Achizitii Publice – anunt.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor de mai sus: certificatul constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic sau in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta. Se va complete DUAE. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat conform Legii 359/2004. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin formularul DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Operatorii economici trebuie sa detina aviz emis de MS pentru activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform art. 7 din OMS 1008/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii a dispozitivele medicale, cu modificarile completarile ulterioare, precum si pentru activitatile de reparare, verificare si punere in functiune pentru echipamentele medicale ofertate – prin completarea DUAE, urmand ca documentele justificative asumate prin DUAE, avizele emise de MS sau pentru ofertantii straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertantii, eventual subcontractantii/asociatii/tertii sustinatori sa dovedeasca conform prevederilor art. 175 alin. (2) din Legea 98/2016 ca au o cifra de afaceri minim anuala in valoare de 2 278 991,60 RON.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ofertantii, eventual subcontractantii/asociatii/tertii sustinatori vor completa la nivelul DUAE informatiile aferente situatiei lor, cifra de afaceri minim anuala in valoare de 2 278 991,60 RON. Documentele justificative urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv pentru subcontractanti/asociati/terti sustinatori) la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: contabile (ex. situatii financiare/declaratii extrase bancare/rapoarte de audit/alte documente edificatoare) care sa releve faptul ca în ultimul an ofertantul a înregistrat cifra de afaceri declarata in DUAE.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se solicita operatorului economic cu experienta similiara privind contractul de furnizare in ultimii trei ani in valoarea cumulata minima (fara TVA) de 1 139 495,80 RON.

Proportia de subcontractare. Informatii privind subcontractarea (daca este cazul).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ofertantii, eventual subcontractantii/asociatii/tertii sustinatori vor completa la nivelul DUAE informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative: documente/certificate edificatoare (document constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale, PV de receptie, alte documente relevante de sustinere a cerintei) din care sa rezulte furnizarea de produse similare in valoarea cumulata de minimum 1 139 495,80 RON fara TVA. Documentele probate vor fi emise si contrasemnate de beneficiar si vor contine informatii privind partile contractante, valorile, obiectul detaliat al contractului, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si daca este cazul, eventualele prejudicii.

Modalitatea de demonstrare preliminara prin DUAE daca este aplicabil, ofertantii vor include in DUAE informatiile cu privire la subcontractantul/subcontractantii propusi/tertii sustinatori si numarul, data contractului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. In cazul in care operatorii economici decid sa subcontracteze o parte din acordul-cadru/contract si se bazeaza pe capacitatile subcontractantului pentru executarea partii respective, trebuie completat un DUAE separat pentru astfel de subcontractanti. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. In cazul in care un operator economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitatea cu prevederile Legii 98/2016 de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori/sustinatorii, din care sa rezulte modul de indeplinire.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 05/11/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 05/03/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 05/11/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Orice modificare ale contractului subsecvent/acordului-cadru are efect doar dacă se realizează cu respectarea legii, în scris și se semnează de sau în numele ambelor părți. Modificarea contractului subsecvent/acordului-cadru se poate realiza fie prin act adițional la contractul subsecvent/acordul-cadru, fie prin dispoziție emisă de achizitor. În cazul modificărilor contractului subsecvent/acordului-cadru realizate prin act adițional, semnarea de sau în numele părților este obligatorie. În cazul modificărilor contractului subsecvent/acordului-cadru pentru care, conform prevederilor legii, nu este necesar să se întocmească act adițional la contractul subsecvent/acordul-cadru, partea notificată își manifestă acordul asupra modificărilor contractului subsecvent/acordului-cadru prin confirmarea, în scris, a primirii documentului, cu respectarea clauzelor stipulate in contractul subsecvent/acordul-cadru.

(a) Părțile au dreptul, pe durata contractului subsecvent/acordului-cadru, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al contractului subsecvent/acordului-cadru, în limitele Legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile art. 164 si art.165 HG nr. 395/2016 referitoare la modificările contractuale;

(b) Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt prevăzute în lege, sunt stabilite în cadrul contractului subsecvent/acordului-cadru și sunt singurele modificări ale contractului subsecvent/acordului-cadru care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire;

(c) În cazul în care, în prezentul contract subsecvent/acord-cadru, nu sunt stabilite modificările nesubstanțiale, se aplică prevederile legii;

(d) Modificările contractului subsecvent/acordului-cadru, astfel cum sunt stabilite in contractul subsecvent/acordul-cadru, nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul a fost declarat câștigător, putând perminte selecția altui ofertant decât contractantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptată altă ofertă decât cea a contractantului sau ar fi putut fi atrași şi alți participanți la procedura de atribuire;

(e) Prin prezentul contract subsecvent/acord-cadru nu pot fi efectuate modificări substanțiale.

Evaluarea modificărilor contractului subsecvent/acordului-cadru și a circumstanțelor acestora (a) identificarea circumstanțelor care generează modificarea contractului subsecvent/acordului-cadru este în sarcina ambelor părți. Modificările contractului subsecvent/acordului-cadru se realizează de părți, ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor contractantului în cadrul contractului subsecvent/acordului-cadru. modificarea contractului subsecvent/acordului-cadru prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului contractului subsecvent/acordului-cadru, care constă în produsele pe care contractantul se obligă să le furnizeze în conformitate cu prevederile din prezentul contract subsecvent/acord-cadru, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din caietul de sarcini, precum și a celorlalte anexe ale contractului subsecvent/acordului-cadru, care fac parte integrantă din contractul subsecvent/acordul-cadru, în următoarele situații:

(i) revizuirea termenului de livrare a produselor;

(ii) revizuirea termenelor de plată;

(iii) orice alte modificări nesubstanțiale care nu afectează caracterul general al contractului subsecvent/acordului-cadru și care nu ar fi putut duce la denaturarea rezultatului procedurii de atribuire dacă ar fi fost în vigoare în momentul evaluării ofertelor […] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020