Suministros - 448980-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Paquetes de software y sistemas de información

2020/S 187-448980

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
Dirección postal: os. Na Wzgórzach 17B
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-723
País: Polonia
Persona de contacto: Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, os. Na Wzgórzach 17b, 31-723 Kraków
Correo electrónico: zamowienia@wso.krakow.pl
Teléfono: +48 126208210
Fax: +48 126208285
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.wso.krakow.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.wso.krakow.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa licencji e-skierowania dla WSO w Krakowie

Número de referencia: ZP-2710-15/2020
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji e-skierowania (1 licencja) do oprogramowania AMMS (Asseco Medical Management Solutions), stanowiącego własność Zamawiającego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie także do wykonania instalacji i konfiguracji modułu e-skierowania oprogramowania aplikacyjnego oraz objęcia aplikacji e-skierowania gwarancyjnym nadzorem autorskim do 31.1.2022.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 licencji e-skierowania do oprogramowania AMMS

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:15
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie; 31-723Kraków, os. Na Wzgórzach 17B, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu – z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt.12–23 ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w art. 24 ust.5 pkt.1 Pzp.

2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, który ma być sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Zamawiający informuje, że wypełniając formularz JEDZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza.

2) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym będzie zobowiązany do złożenia poniższych oświadczeń lub dokumentów:

a. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

4) Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wysokość i warunki wniesienia wadium określa SIWZ.

5) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zdefiniowanych kryteriów oceny i przypisanych im wag: cena oferty – 60 %; termin dostawy – 40 %.

6) Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 i 7 Pzp, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty). Uregulowania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8) W przypadku podpisywania oferty i poświadczeń za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020