Suministros - 448983-2020

25/09/2020    S187

Grecia-Tesalónica: Vehículos compactadores de basuras

2020/S 187-448983

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Dimos Payloy Mela
Dirección postal: Karaoli kai Dimitrioy 1, Stayroypoli
Localidad: Thessaloniki
Código NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
Código postal: 564 30
País: Grecia
Persona de contacto: Marina Lampridoy
Correo electrónico: mlampridou@pavlosmelas.gr
Teléfono: +30 2313302907
Fax: +30 2313302910
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.pavlosmelas.gr
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.promitheus.gr
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Δήμος Παύλου Μελά
Dirección postal: Καραολή και Δημητρίου 1, Σταυρούπολη
Localidad: Θεσσαλονίκη
Código NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
Código postal: 564 30
País: Grecia
Persona de contacto: Μαρίνα Λαμπρίδου
Correo electrónico: mlampridou@pavlosmelas.gr
Teléfono: +30 2313302907
Fax: +30 2313302910
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.pavlosmelas.gr
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: www.promitheus.gr
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Προμήθεια οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Número de referencia: 95214
II.1.2)Código CPV principal
34144512 Vehículos compactadores de basuras
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16m3, που διαθέτουν κινητήρες νέας γενιάς, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (χαμηλή εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και άλλων ρύπων, καθώς και αιρούμενων σωματιδίων), με στόχο τόσο τη μείωση της ρύπανσης όσο και της κατανάλωσης των ορυκτών καυσίμων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2 % επί της καθαρής αξίας, ήτοι ποσού 4 716,00 EUR.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Απαιτείται, επίσης, εγγύηση καλής λειτουργίας, κατ’ ελάχιστον δύο (2) ετών, για το πλήρες όχημα. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της καθαρής τιμής.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 235 800.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Δήμος Παύλου Μελά.

II.2.4)Descripción del contrato:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οχημάτων, που διαθέτουν κινητήρες νέας γενιάς, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (χαμηλή εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και άλλων ρύπων, καθώς και αιρούμενων σωματιδίων), με στόχο τόσο τη μείωση της ρύπανσης όσο και της κατανάλωσης των ορυκτών καυσίμων, και συγκεκριμένα, η προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16m3.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 235 800.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 150
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Η προμήθεια αποτελεί το κύριο υποέργο της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5041854 και τίτλο: «Παρέμβαση για "καθαρές" μεταφορές στον Δήμο Παύλου Μελά». Η Πράξη αυτή εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, με την υπ' αριθμ. 2808/2019 απόφαση του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται να προκύπτει από τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του Ε.Ε.Ε.Σ., ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους της τελευταίας τριετίας να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το 50 % του προϋπολογισμού άνευ Φ.Π.Α., της ομάδας ή των ομάδων που συμμετέχει.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερος από το 50 % του προϋπολογισμού άνευ Φ.Π.Α., της ομάδας ή των ομάδων που συμμετέχει.

Στην περίπτωση που οι προσφέροντες δεν υποχρεούνται στην έκδοση ισολογισμών, υποβάλλουν αντίστοιχα φορολογικές δηλώσεις (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν), ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α)να αποδείξουν την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα, με την υποβολή συμβάσεων σε όμοια με τη δημοπρατούμενη προμήθεια, κατά την τελευταία τριετία, σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, με ποσό να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το 100 % του προϋπολογισμού άνευ Φ.Π.Α..

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1), περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης, να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ..

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Griego
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 12 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 09:00
Lugar:

Ηλεκτρονική αποσφράγιση, μέσω: www.promitheus.gr

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Απόφαση 445./2020 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Α.Ε.Π.Π.
Dirección postal: Λεωφόρος Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Localidad: Αθήνα
Código postal: 182 33
País: Grecia
Correo electrónico: proedros@aepp-procurement.gr
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Α.Ε.Π.Π.
Dirección postal: Λεωφόρος Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Localidad: Αθήνα
Código postal: 182 33
País: Grecia
Correo electrónico: proedros@aepp-procurement.gr
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020