Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 449033-2022

Submission deadline has been amended by:  489467-2022
17/08/2022    S157

Polska-Bielsko-Biała: Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2022/S 157-449033

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Lipnicka 26
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kolaszyńska
E-mail: przetargi@zgm.eu
Tel.: +48 334990633
Faks: +48 334990611
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zgm.eu/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5c4457b5-9556-401b-accd-bc8db09ec5d5
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej

Numer referencyjny: ZGM/DZ-JK/129/2022/ADM
II.1.2)Główny kod CPV
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana stolarki okiennej i balkonowej w lokalach mieszkalnych i w lokalu użytkowym oraz renowacja zabudowy drewnianej wokół stolarki okiennej w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111300 Roboty rozbiórkowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421132 Instalowanie okien
45212350 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Norberta Barlickiego 1, 43-300 Bielsko-Biała

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana stolarki okiennej i balkonowej w lokalach mieszkalnych i w lokalu użytkowym oraz renowacja zabudowy drewnianej wokół stolarki okiennej w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej.

2. Obiekt znajduje się w Bielsku Białej w centrum miasta na styku ulic Norberta Barlickiego i Księdza Stanisława Stojałowskiego w pierzei ulic. Obiekt z przełomu XIX i XX wieku wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bialsko-Biała, a także figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obiekt stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 07.02.1987 r Kl.IV.5340/14.87 A-479/89 i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej.

3. Budynek przy ul. Norberta Barlickiego nr 1 jest budynkiem 5-kondygnacyjnym, mieszkalnym z usytuowanymi na parterze lokalami usługowymi (15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1 475,78 m2 oraz 7 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 397,72 m2), częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej z cegły pełnej, kryty dachem dwuspadowym z więźbą dachowa drewnianą. Elewacje tynkowane, z detalem architektonicznym w postaci boni parteru i piętra, gzymsów międzykondygnacyjnych i gzymsu wieńczącego oraz opasek okiennych profilowanych z podokiennikami i nadokiennikami na podporach. Ponadto w części narożnej nad oknami ostatniej kondygnacji występują wyrobione w tynku ozdobne girlandy o motywie roślinnym charakterystycznym dla epoki secesji. Stolarka okienna drewniana skrzynkowa zróżnicowana w zależności od pomieszczenia i krosnowa w partii strychowej.

4. Obecnie na obiekcie przy ul. Norberta Barlickiego 1 na postawie prawomocnego pozwolenia na budowę Nr 1107/2020 z dn. 02.12.2020 r trwa remont konserwatorski budynku wraz z przebudową kominów i pomieszczeń higieniczno-sanitamych oraz demontażem instalacji obejmujących m.in.: izolację wodochronną ścian zagłębionych w gruncie, ocieplenie stropu nad piwnicą poprzez natrysk wełny mineralnej, modernizację instalacji odgromowej, rozebranie i wykonanie nowych kominów dachowych wraz z dobudową nowych kanałów, wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z grzejnikami, adaptacją pomieszczenia w piwnicy pod węzeł cieplny, rozebranie istniejących pieców kaflowych, wraz z odtworzeniem warstw podłogi w miejscu tego wymagającym, wykonanie prac towarzyszących tj. odtworzenie tynków i powłok malarskich wewnątrz budynku po zakończeniu robót związanych z wymianą stolarki okiennej, modyfikacją instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz wod-kan., remont pomieszczeń sanitarnych wraz z wymianą instalacji wod-kan oraz instalacji elektrycznej, modyfikacja instalacji domofonowej, wykonanie instalacji zbiorczej RTV i SAT.

5. Prace będą wykonywane na podstawie Pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków BB/412/ 2022 z dnia 9.06.2022 r., które zostaje udostępnione jako część Dokumentacji Technicznej, która stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres rękojmi i gwarancji („KOrg”) / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia („KKu1”) / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: kara umowna za zwłokę w usunięcia wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji („KKu2”) / Waga: 7
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium w kwocie 12 000,00 zł (sł.: dwanaście tysięcy złotych)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (112 ust. 2 pkt 4 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez:

1) wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące:

a) remont lub przebudowę budynku wraz z wymianą stolarki okiennej drewnianej lub

b) wymianę stolarki okiennej drewnianej

w obiektach zabytkowych objętych ochroną konserwatorską w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) potwierdzoną wpisem obiektu do ewidencji lub rejestru zabytków, o wartości brutto robót budowlanych co najmniej 200 000 zł każda.

2) wykazanie, że dysponuje co najmniej:

a) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub równoważne,

b) 4 pracownikami (osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę) przewidzianymi do wykonywania robót budowlanych w szczególności: rozbiórkowych, montażowych, wykończeniowych.

3. Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu:

1) warunek określony w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału będzie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże posiadanie łącznego doświadczenia określonego w tym warunku (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia Wykonawców) i wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;

2) warunek określony w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału będzie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że samodzielnie dysponuje wymaganym potencjałem osobowym, bądź wielu Wykonawców łącznie i wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale V § 2 ust. 1, Wykonawca przedłoży:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – sporządzony wg załącznika nr 8 do Specyfikacji, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Rozdziale V § 2 ust. 1 pkt 1 SWZ;

2) dowody poświadczające, że roboty wskazane przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w pkt 1 zostały wykonane należycie. Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego,

3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Rozdziale V § 2 ust. 1 pkt 2 SWZ - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do Specyfikacji.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale V § 1 ust. 1 pkt 2 Specyfikacji, Wykonawca przedłoży:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie przesłanek wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w złożonym wraz z ofertą JEDZ, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji w zakresie przesłanek określonych art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy,

3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076)., sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji. W przypadku złożenia w postępowaniu oferty przez innego członka tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca dołączy do oświadczenia dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od tego wykonawcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta została wybrana, zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do Specyfikacji. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wniesienia bezwarunkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi się przed zawarciem umowy, w wysokości 2% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na zasadach określonych w § 20 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/09/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/09/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

miniportal.uzp.gov.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert i odszyfrowanie ofert nastąpi przy użyciu strony miniportal.uzp.gov.pl poprzez opcję menu „Deszyfrowanie”, bez udziału wykonawców i innych zainteresowanych osób (otwarcie niepubliczne). Osoby upoważnione do otwarcia ofert: Joanna Kolaszyńska, Natalia Juraszek, Dorota Czerska-Sokołowska

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

§ 1. Podmiot uprawniony.

1. W prowadzonym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej zawarte w Dziale IX ustawy, w szczególności:

1) odwołanie,

2) skarga do sądu.

2. Organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie art. 505 pkt 2 ustawy, przysługują środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia.

§ 2. Odwołanie.

1. Odwołanie przysługuje od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

3) zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma

w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/08/2022