Servicios - 449053-2018

13/10/2018    S198    - - Servicios - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Veliko Tarnovo: Servicios de publicidad

2018/S 198-449053

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 111-253379)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Veliko Tarnovo
000133634
pl. „Mayka Balgariya“ No. 2
Veliko Tarnovo
5000
Bulgaria
Persona de contacto: Nadya Petrova, Maya Todorova
Teléfono: +359 62619251 / 62619229
Correo electrónico: mop_vt@abv.bg
Fax: +359 62619231
Código NUTS: BG322

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.veliko-tarnovo.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/480

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по ОПРР 2014—2020 г. по 2 обособени позиции:

II.1.2)Código CPV principal
79341000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014—2020 по 2 обособени позиции:

— ОП № 1 „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер и информационни стикери (лепенки)“,

— ОП № 2 „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения“.

Поръчката по ОП № 1 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания на основание чл. 12 от ЗОП във връзка с чл. 80 от ППЗОП. В процедура за възлагане на поръчката по ОП № 1 могат да участват и др. заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена. Всеки участник в процедурата може да подаде оферта за 1 или повече обособени позиции.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 111-253379

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: V.2.1)
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Дата на сключване на договора
En lugar de:
Fecha: 04/05/2018
Léase:
Fecha: 15/05/2018
Número de apartado: V.2.1)
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Дата на сключване на договора
En lugar de:
Fecha: 04/05/2018
Léase:
Fecha: 15/05/2018
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Допусната техническа грешка относно датата на сключване на договорите с изпълнителите.