Доставки - 44906-2015

Компактен изглед

07/02/2015    S27    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Търговище: Ястия за болници

2015/S 027-044906

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: „Многопрофилна болница за активно лечение — Търговище“ АД
Национален регистрационен номер: 125501290
Пощенски адрес: кв. „Запад“
Град: Търговище
Пощенски код: 7700
Държава: България
Лице за контакт: „МБАЛ — Търговище“ АД
На вниманието на: Николай Стойчев — Ръководител направление „Икономически дейности“
Адрес за електронна поща: mbal_trg@mail.bg
Телефон: +359 60168511
Факс: +359 60164864

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbaltg-op.com/

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.3)Основна дейност
Здравеопазване
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на храна в готов за консумация вид за „МБАЛ — Търговище“ АД за срок от 1 година.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Звена и отделения в „МБАЛ — Търговище“ АД.

код NUTS BG334

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Доставка на храна в готов за консумация вид за срок от 1 година.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15894220

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
За хоспитализирани болни — 106 000; за болни на хемодиализа — закуска 6300; за персонал — 50 000; за оперативни екипи — 11 000 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 430 000 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Хоспитализирани болни и болни на хемодиализа
1)Кратко описание
Храненето на лежащо болните включва трикратно хранене-закуска, обяд и вечеря седем дни в седмицата и допълнителни закуски в 10 и в 16 часа за деца от 1 до 3 годишна възраст и болни на течно кашева диета; в 16 часа — за деца над 3-годишна възраст. Болните на хемодиализа получават само закуска в 10 часа, богата на месни и млечни белтъци. Участниците разработват два варианта на седмично меню, които ще се изпълняват за целия срок на договора.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15894220

3)Количество или обем
106 000 броя хранодни за хоспитализирани болни и 6 300 броя хранодни за болни на хемодиализа.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 320 000 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Доставка на храна в готов за консумация вид за „МБАЛ — Търговище“ АД за срок от 1 година
1)Кратко описание
Доставка на храна в готов за консумация вид за персонала, осъществяващ труд със специфичен характер и работа при специфична организация на труда — Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на условията и реда на осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Участниците разработват два варианта на седмично меню, които ще се изпълняват за целия срок на договора.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15894220

3)Количество или обем
Прогнозния годишен обем брой хранодни на персонала е 50 000, а на оперативните екипи — 11 000 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 110 000 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
1. Гаранция за участие — 300 BGN.
2. Гаранция за изпълнение — 3 % от стойността на договора без ДДС.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Разсрочено плащане минимум 30 календарни дни.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника (прилага се в началото на офертата преди всички други документи) — образец № 1.
2. Заявление за участие (образец № 2).
3. Административни сведения — Образец № 3.
4. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК при регистрация в публичен регистър, а когато участникът е физическо лице — нотариално заверено копие от документ за самоличност.
5. Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника.
6. Декларация за запознаване с условията в документацията —Образец № 4.
7. Декларация по по чл 47, ал. 9 за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“, т. 2, т. З и т. 4, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП — Образец № 5.
8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП — Образец № 6.
9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участие на подизпълнители — Образец № 7.
10. Декларация от подизпълнител — Образец № 8.
11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията на договора — Образец № 9.
12. Гаранция за участие в процедурата — в размер на 300 BGN.
13. Предлагано меню изготвено по образец № 10 и при спазване изискванията на настоящата документация.
14. Ценова оферта, изготвена по приложения в документацията образец № 11.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Не се изискват.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Не се изискват.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на кандидата или участника, посочени в обявлението:
1.1. Декларация, съдържаща списък на сходни доставки, извършени през последните 3 години.
1.2. Декларация, че кандидатите или участниците притежават собствени или наети: база за приготвяне на храната; транспорт и съдове за транспортиране от мястото на приготвяне, до мястото на предаване на храните — към декларацията като доказателства задължително се прилагат копия от документ за собственост и/или договор за наем на база за приготвяне на храна и копие от регистрационен талон и/или договор за наем на минимум едно транспортно средство.
1.3. Декларация, че кандидатите или участниците ползват инструктор по лечебно хранене или технолог по лечебно хранене или диетолог — към декларацията като доказателства задължително се прилагат копия от трудов или граждански договор на инструктор по лечебно хранене или технолог по лечебно хранене или диетолог.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Съгласно утвърдената документация.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Цена. Тежест 60

2. Меню и качество. Тежест 40

IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 16.3.2015 - 16:00
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.3.2015 - 16:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.3.2015 - 10:00

Място:

Заседателната зала на „МБАЛ — Търговище“ АД.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Представители на участниците или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
3.2.2015