Servicios - 449073-2018

13/10/2018    S198    - - Servicios - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de reparación y mantenimiento

2018/S 198-449073

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 187-422556)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
Primaciálne námestie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
814 99
Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Alexandra Vičanová
Teléfono: +421 259356106
Correo electrónico: vicanova@bratislava.sk
Código NUTS: SK010

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bratislava.sk

Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy

Número de referencia: MAGS OVO 44383/2018
II.1.2)Código CPV principal
50000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom obstarávania sú služby na údržbe a prevádzke kolektorov v zmysle Prevádzkového poriadku, platných právnych predpisov a STN. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v oddiele B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 187-422556

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: I.3)
Localización del texto que se va a modificar: Komunikácia
En lugar de:

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta.

Léase:

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené elektronicky prostredníctvom systému EVO na internetovej adrese https://www.uvo.gov.sk.

Número de apartado: IV.1.6)
Localización del texto que se va a modificar: Informácie o elektronickej aukcii
En lugar de:

Elektronická aukcia bude uskutočnená podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického aukčného systému certifikovaného podľa § 151 zákona. Ďalšie podrobnosti o uskutočnení elektronickej aukcie sú uvedené v odd. C. súťažných podkladoch.

Léase:

Elektronická aukcia bude uskutočnená podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému EVO. Ďalšie podrobnosti o uskutočnení elektronickej aukcie sú uvedené v odd. C. súťažných podkladoch.

Número de apartado: VI.3)
Localización del texto que se va a modificar: Doplňujúce informácie:
En lugar de:

2. Postup pri vyžiadaní a poskytnutí súťažných podkladov: Záujemca zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, klikne na názov zákazky, potom klikne na "Žiadosť o účasť" a prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:

— ak už záujemca má v systéme zriadené konto, prihlási sa priamo svojimi prihlasovacími údajmi alebo

— ak ešte záujemca nemá zriadené konto v systéme, klikne na "Registrácia" a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk, pričom po úspešnom prihlásení si záujemca vygeneruje žiadosť o účasť vo formáte *pdf s časovou pečiatkou, ktorá sa zobrazí v záložke "Dokumenty". Vygenerovanú žiadosť o súťažné podklady záujemca vytlačí, potvrdí štatutárnym zástupcom záujemcu, alebo štatutárnym zástupcom záujemcu poverenou osobou spôsobom, ktorý má záujemca uvedený ako spôsob konania menom záujemcu v oficiálnych dokumentoch (podpis/podpisy alebo podpis/podpisy a odtlačok pečiatky) a doručí elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby, poštovou zásielkou alebo iným prepravcom listových zásielok alebo osobne verejnému obstarávateľovi do termínu uvedeného v oddiele IV.2.2) tohto oznámenia na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v tomto oznámení.

Léase:

2. Do 18.10.2018 bude komunikácia prebiehať písomnou formou elektronicky prostredníctvom emailu alebo poštou. Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe žiadosti doručenej v písomnej forme, poštou, osobne alebo emailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa alexandra.vicanova@bratislava.sk.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v zmysle platných legislatívnych zmien, komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom v procese verejného obstarávania od 19.10.2018 bude v súlade § 20 ods.1 ZVO prebiehať elektronickou formou, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému umiestneného na doméne ÚVO, https://www.uvo.gov.sk.

Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
En lugar de:
Fecha: 06/11/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 13/11/2018
Hora local: 13:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmienky na otváranie ponúk
En lugar de:
Fecha: 06/11/2018
Hora local: 13:30
Léase:
Fecha: 13/11/2018
Hora local: 13:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: