Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 449080-2020

25/09/2020    S187

Lituania-Vilnius: Reactivos de laboratorio

2020/S 187-449080

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: VšĮ Centro poliklinika
Número de identificación fiscal: 125873515
Dirección postal: Pylimo g. 3
Localidad: Vilnius
Código NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Código postal: LT-01117
País: Lituania
Persona de contacto: Asta Kuzmickienė
Correo electrónico: asta.kuzmickiene@pylimas.lt
Teléfono: +370 52514029
Fax: +370 52610002
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pylimas.lt
Dirección del perfil de comprador: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4689
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=537312
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=537312&B=PPO
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Laboratorijos reagentų ir pagalbinių priemonių, skirtų serologinių tyrimų atlikimui (įskaitant analizatoriaus panaudą su jo technine priežiūra), pirkimas

II.1.2)Código CPV principal
33696500 Reactivos de laboratorio
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Laboratorijos reagentai ir pagalbinės priemonės, skirti serologinių tyrimų atlikimui (infekcinių ir autoimuninių ligų nustatymui), įskaitant analizatoriaus panaudą su jo technine priežiūra. Maksimalus tyrimų skaičius – 39 750 tyrimų.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124000 Aparatos y material para diagnóstico y radiodiagnóstico
33196000 Ayudas médicas
33696000 Reactivos y medios de contraste
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Viešoji įstaiga Centro poliklinika, antrinės asmens sveikatos priežiūros centras, Pylimo g. 3, klinikinė laboratorija, Vilnius.

II.2.4)Descripción del contrato:

Laboratorijos reagentai ir pagalbinės priemonės, skirti serologinių tyrimų atlikimui (infekcinių ir autoimuninių ligų nustatymui), įskaitant analizatoriaus panaudą su jo technine priežiūra.

Maksimalus tyrimų skaičius – 39 750 tyrimų.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Analitės (T1) / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Analizatoriaus techninės charakteristikos (T2) / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Kompetencijos reikalavimai (T3) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Pirkimas vykdomas CVP IS.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Kiekvienas pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjo ir subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir nėra pasiūlymą pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau – subtiekėjas) ar kitus ūkio subjektus (ekspertus ar specialistus, kuriuos pirkimo sutarties sudarymo atveju planuojama įdarbinti tiekėjo įmonėje ir pan.), kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti – tiekėjas turi teisę verstis diagnostinių reagentų ir kitų laboratorijai reikalingų darbo priemonių prekyba. Pateikiami dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis diagnostinių reagentų ir kitų laboratorijai reikalingų darbo priemonių prekyba, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis diagnostinių reagentų ir kitų laboratorijai reikalingų darbo priemonių prekyba. Perkančioji organizacija atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas, sudarius pasiūlymų eilę, bus pripažintas galimu laimėtoju. Šie dokumentai turės būti pateikti per 3 (tris) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos atskiro pranešimo, pateikto CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, išsiuntimo dienos (tiekėjas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis turės pateikti prašomų dokumentų skaitmenines kopijas elektronine forma. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti pateiktų skaitmeninių dokumentų kopijų originalų).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Sutarties įvykdymo užtikrinimas – netesybos. Perkančiajai organizacijai nutraukus sutartį dėl tiekėjo kaltės arba tiekėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį, tiekėjas, perkančiajai organizacijai pareikalavus, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo išsiuntimo turi sumokėti perkančiajai organizacijai baudą – 10 (dešimt) proc. nuo sutarties vertės su PVM. Už kokybiškas, sutarties reikalavimus atitinkančias prekes perkančioji organizacija sumoka tiekėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po prekių pristatymo ir PVM sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) gavimo iš tiekėjo dienos. Jei perkančioji organizacija laiku negauna finansavimo iš Teritorinės ligonių kasos ir apie tai informuoja perkančiąją organizaciją, apmokėjimas gali būti atidėtas, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) gavimo dienos. Tokiu atveju delspinigiai tiekėjo naudai neskaičiuojami.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Lituano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 24/01/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 09:00
Lugar:

Viešosios įstaigos Centro poliklinikos Naujamiesčio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, K. Kalinausko g. 4, Projektų ir viešųjų pirkimų skyrius, 6 a.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais (A dalimi. „Techninė dalis ir duomenys apie tiekėją“ ir pasiūlymų B dalimi. „Kaina“), nedalyvauja. Perkančiosios organizacijos komisija elektroninių vokų atplėšimo posėdžio rezultatus įformina protokolu.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

2026 m.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Vykdant sutartį sąskaita (-os) faktūra (-os) / PVM sąskaita (-os) faktūra (-os) pateikiama (-os) VĮ Registrų centro informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Vilniaus apygardos teismas
Localidad: Vilnius
País: Lituania
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Tiekėjas pirkimo procedūrų metu turi teisę ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir (arba) sprendimus pateikiant pretenziją. Pretenzija teikiama faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugų teikėją ar kitą tinkamą vežėją laikantis šių terminų: per 10 (dešimt) dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos arba perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; komisija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų konkurso terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. Tiekėjas, nesutikęs su komisijos sprendimu arba jei komisija per nustatytą terminą neišnagrinėjo jo pretenzijos, gali pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020