Suministros - 449096-2020

Submission deadline has been amended by:  489141-2020
25/09/2020    S187

Dinamarca-Hjørring: Equipamiento médico

2020/S 187-449096

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Hjørring Kommune
Número de identificación fiscal: 29189382
Dirección postal: Springvandspladsen 5
Localidad: Hjørring
Código NUTS: DK DANMARK
Código postal: 9800
País: Dinamarca
Persona de contacto: Camilla Magdalene Vrist
Correo electrónico: cmv@hjoerring.dk
Teléfono: +45 72333227
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://permalink.mercell.com/138866065.aspx
Dirección del perfil de comprador: http://www.hjoerring.dk/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Hjørring Kommune
Número de identificación fiscal: 29189382
Dirección postal: Springvandspladsen 5
Localidad: Hjørring
Código NUTS: DK05 Nordjylland
País: Dinamarca
Persona de contacto: Camilla Vrist
Correo electrónico: hjoerring@hjoerring.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://hjoerring.dk/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Vesthimmerlands Kommune
Número de identificación fiscal: 29 18 94 71
Dirección postal: Vestre Boulevard 7
Localidad: Aars
Código NUTS: DK05 Nordjylland
Código postal: 9600
País: Dinamarca
Correo electrónico: post@vesthimmerland.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.vesthimmerland.dk/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Frederikshavn Kommune
Número de identificación fiscal: 29189498
Dirección postal: Rådhus Allé 100
Localidad: Frederikshavn
Código NUTS: DK05 Nordjylland
Código postal: 9900
País: Dinamarca
Correo electrónico: post@frederikshavn.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://frederikshavn.dk/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Morsø Kommune
Número de identificación fiscal: 41 33 30 14
Dirección postal: Jernbanevej 7
Localidad: Nykøbing Mors
Código NUTS: DK05 Nordjylland
Código postal: 7900
País: Dinamarca
Correo electrónico: kommunen@morsoe.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.mors.dk/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Jammerbugt Kommune
Número de identificación fiscal: 29189439
Dirección postal: Toftevej 43
Localidad: Aabybro
Código NUTS: DK05 Nordjylland
Código postal: 9440
País: Dinamarca
Correo electrónico: raadhus@jammerbugt.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.jammerbugt.dk/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Thisted Kommune
Número de identificación fiscal: 29189560
Dirección postal: Asylgade 30
Localidad: Thisted
Código NUTS: DK05 Nordjylland
Código postal: 7700
País: Dinamarca
Correo electrónico: thistedkommune@thisted.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.thisted.dk/
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://permalink.mercell.com/138866065.aspx
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://permalink.mercell.com/138866065.aspx
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Fællesindkøb Nord udbyder kompressionsstrømper

II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Udbuddet vedrører indkøb af kompressionsstrømper til borgere i de respektive kommuner oplistet nedenunder.

Efter endt udbudsforretning, vil den vindende leverandørs priser danner bevillingsgrundlaget for indkøb af kompressionsstrømper til borgere i henholdsvis Hjørring kommune, Jammerbugt Kommune, Frederikshavns Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Morsø Kommune, jf. servicelovens § 112, stk. 3.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 8.80 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18310000 Ropa interior
18315000 Medias
18316000 Leotardos
18317000 Calcetines
33141700 Material ortopédico
33183000 Aparatos de ayuda ortopédica
33196100 Aparatos para las personas de avanzada edad
33196200 Aparatos para minusválidos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK05 Nordjylland
II.2.4)Descripción del contrato:

Udbuddet foretages i regi af Fællesindkøb Nord. Hjørring Kommune vil være ansvarlig for udbudsprocessen, på vegne af de oplistede kommuner, dog vil der ved kontraktstart blive udfærdiget separate kontrakter for hver kommune.

Kontrakten som udbydes er en rammaftale jf. UBL § 24 nr. 30.

Kontraktens varighed er 2 år, med mulighed for option i 2 X 12 måneder.

Efter indgåelse af kontrakt handler de 6 kommuner med den valgte tilbudsgiver som individuelle juridiske parter.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Service / Ponderación: 30 %
Criterio de calidad - Nombre: Levering / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 50 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 8.80 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Mulighed for option på 2 x 12 måneder.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Der stilles ikke minimumskrav vedr. optagelse i register, autorisation eller medlemskab af bestemt organisation mm.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår, er positiv.

2) Det er et minimumskrav, at egenkapitalen for afsluttede regnskabsår, er positiv.

3) Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden for afsluttede regnskabsår, er minimum 20 %.

4) Det er et minimumskrav, at tilbudsgiveren har tegnet en erhvervsansvarsforsikring, der dækker tilbudsgiverens ansvar for skader og andet tab, som opstår i forbindelse med tilbudsgiverens udførelse af sit erhverv, herunder udførelsen af de ydelser, der er omfattet af udbuddet. Tilbudsgiver skal således have tegnet erhvervsansvarsforsikring, der dækker tilbudsgiverens ansvar med en dækningssum pr. år på minimum 10 mio. DKK. Selvrisikoen må ikke overstige 100 000 DKK.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år, afhængigt af hvornår tilbudsgiver etablerede eller begyndte med sin virksomhed.

En reference anses for sammenlignelig, når leverandøren har leveret varer af samme karakter, i samme omfang som indeværende kontrakt, til offentlige myndigheder.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 12:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Nævnenes Hus
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Dirección de internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Dirección de internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020