Diensten - 449103-2019

24/09/2019    S184

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania

2019/S 184-449103

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 156-385417)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednostka Wojskowa nr 6021
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kancelaria Jednostki
E-mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Faks: +48 261847577

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ozgst.wp.mil.pl/pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa polegająca na sprzątaniu obiektów i powierzchni zewnętrznych utwardzonych i pielęgnacji terenów zielonych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 6021 w Warszawie

Numer referencyjny: 44/2019/PN/INFR
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 6021 w Warszawie z podziałem na 4 (cztery) części:

I część zamówienia - usługa sprzątania w kompleksach:

— (K-0044) Warszawa, ul. Żwirki Wigury 9/13, POLSKA,

— (K-4699) Warszawa-Wesoła, ul. Szkolna 14, POLSKA,

— (K-3796) Puchały gm. Raszyn, ul. Sokołowska, POLSKA,

— (K-7886) Warszawa, ul. Kozielska 4A, POLSKA.

II część zamówienia - usługa sprzątania w kompleksie:

— (K-1024) Warszawa, ul. 29 listopada 1, POLSKA.

III część zamówienia - usługa sprzątania w kompleksie:

— (K-0009) Warszawa, ul. Dymińska 13, POLSKA.

IV część zamówienia - usługa sprzątania w kompleksach:

— (K-0018) Warszawa, ul. Gdańska 6, POLSKA,

— (K-0603) Warszawa, ul. Krajewskiego 1A, POLSKA,

— (K-4742) Warszawa, ul. Krajewskiego 3/5, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 156-385417

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/09/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 08/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/10/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 8.10.2019 do godz. 10:30 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby postępowania powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta) z dokładnym opisem „Wadium - sprawa numer: 44/2019PN/INFR”.