Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 449103-2019

24/09/2019    S184    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania

2019/S 184-449103

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 156-385417)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednostka Wojskowa nr 6021
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL7
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kancelaria Jednostki
E-mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Faks: +48 261847577

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ozgst.wp.mil.pl/pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa polegająca na sprzątaniu obiektów i powierzchni zewnętrznych utwardzonych i pielęgnacji terenów zielonych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 6021 w Warszawie

Numer referencyjny: 44/2019/PN/INFR
II.1.2)Główny kod CPV
90910000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 6021 w Warszawie z podziałem na 4 (cztery) części:

I część zamówienia - usługa sprzątania w kompleksach:

— (K-0044) Warszawa, ul. Żwirki Wigury 9/13, POLSKA,

— (K-4699) Warszawa-Wesoła, ul. Szkolna 14, POLSKA,

— (K-3796) Puchały gm. Raszyn, ul. Sokołowska, POLSKA,

— (K-7886) Warszawa, ul. Kozielska 4A, POLSKA.

II część zamówienia - usługa sprzątania w kompleksie:

— (K-1024) Warszawa, ul. 29 listopada 1, POLSKA.

III część zamówienia - usługa sprzątania w kompleksie:

— (K-0009) Warszawa, ul. Dymińska 13, POLSKA.

IV część zamówienia - usługa sprzątania w kompleksach:

— (K-0018) Warszawa, ul. Gdańska 6, POLSKA,

— (K-0603) Warszawa, ul. Krajewskiego 1A, POLSKA,

— (K-4742) Warszawa, ul. Krajewskiego 3/5, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 156-385417

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/09/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 08/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/10/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 8.10.2019 do godz. 10:30 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby postępowania powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta) z dokładnym opisem „Wadium - sprawa numer: 44/2019PN/INFR”.