Suministros - 449115-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Vacunas "triple vírica" (sarampión, paperas, rubeola)

2020/S 187-449115

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nemzeti Népegészségügyi Központ
Número de identificación fiscal: EKRSZ_80204561
Dirección postal: Albert Flórián út 2–6.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1097
País: Hungría
Persona de contacto: Kovács Dorina
Correo electrónico: kozbeszerzes@nnk.gov.hu
Teléfono: +36 14761261
Fax: +36 14761390
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nnk.gov.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000873912020/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000873912020/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Komb. kanyaró, mumpsz, rubeola elleni oltóanyag

Número de referencia: EKR000873912020
II.1.2)Código CPV principal
33651640 Vacunas «triple vírica» (sarampión, paperas, rubeola)
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Ajánlatkérő adásvételi szerződés keretében kombinált kanyaró, mumpsz, rubeola elleni oltóanyagot szerez be, 15 hónapos és 11 éves korban esedékes védőoltásokhoz.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651640 Vacunas «triple vírica» (sarampión, paperas, rubeola)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1106 Budapest, Tündérfürt u. 13–15. és/vagy 1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 11–13.

II.2.4)Descripción del contrato:

Ajánlatkérő adásvételi szerződés keretében kombinált kanyaró, mumpsz, rubeola elleni oltóanyagot szerez be, 15 hónapos és 11 éves korban esedékes védőoltásokhoz.

ATC kód: J07BD52

Kiszerelés: 1 x 1 adagos, vagy10 x 1 adagos, Amennyiben a megajánlott termék ampullás kiszerelésű, úgy mellékelni kell az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt. Ajánlatkérő jogosult a megajánlott kiszereléstől eltérő kiszerelést is elfogadni azzal, hogy a megajánlott kiszereléstől eltérő adagonkénti kiszerelésű Oltóanyag szállítása esetén 20-as kiszerelés alatt Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő előzetesen tájékoztatni, 20-as kiszerelés felett Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő előzetes írásbeli engedélyét kérni.

Minőségi követelmény: A vakcina feleljen meg a WHO TRS 840: Requirements for Measles Mumps and Rubella Vaccines and Combined Vaccine (Live) Adopted 1992. (Requirements for Biological Substances No. 47.); és az Európai Gyógyszerköny. 01/2019:1057 monográfia követelményeinek. Mennyiség: 460 000 adag + 15 % opció, Betárolási határidő és felhasználhatóság: szerződéskötéstől számított 30 nap 30 000 adag legalább 12 hónapos felhasználhatósággal, 2021.2.1. 55 000 adag legalább 12 hónapos felhasználatósággal, 2021.7.1. 110 000 adag legalább 12 hónapos felhasználhatósággal, 2021.8.1. 50 000 adag legalább 15 hónapos felhasználhatósággal, 2022.2.1. 65 000 adag legalább 15 hónapos felhasználhatósággal, 2022.7.1. 110 000 adag legalább 15 hónapos felhasználhatósággal, 2022.9.1. 40 000 adag legalább 15 hónapos felhasználhatósággal. Opciós mennyiség keretében igénybe vehető oltóanyag felhasználhatósági időpontja: a betárolástól számítottan legalább 15 hónap. A felhasználhatósági idő a betárolási időponttól kezdődően számítandó. Előteljesítés esetén az előteljesítés időpontjától függetlenül az ajánlatkérő által meghatározott betárolási időpontnál megadott időtartamban szükséges a felhasználhatóság biztosítása. A teljesítés során Ajánlattevő kérésére Ajánlatkérő jogosult engedélyezni az előírtnál rövidebb felhasználhatóságú oltóanyag betárolását, amennyiben Ajánlattevő feltétlen és azonnali cseregaranciát vállal a fel nem használt mennyiségre. Szállítás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének a teljesítési helyre történő leszállítása, betárolás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének az ajánlatkérő számára forgalomképes módon történő rendelkezésre bocsátása értendő. Forgalomba-hozatali engedély: Az oltóanyagnak rendelkeznie kell az OGYÉI (vagy korábban GYEMSZI vagy OGYI) által, vagy az EB által a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az1901/ 2006/EK európa parlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, a megajánlott oltóanyagra vonatkozó, érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. A megajánlott oltóanyagnak meg kell felelnie a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015. október 2-i (EU) 2016/161 fel-hatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek. Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor rendelkeznie kell az 53/2004 (VI.2.) EszCsM rendelet, illetve a 2005. évi XCV. törvény szerinti érvényes, a közbeszerzés tárgyának termékcsoportjára kiterjedő gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel. A gyógyszer-nagykereskedelmi engedély meglétét ajánlatkérő az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés -egészségügyi Intézet nyilvántartása alapján ellenőrzi az ajánlatok bírálatakor.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 28
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Igénye felmerülése esetén az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy 15 %-os mértékben egyoldalú nyilatkozattal, opció keretében lehívja a szükséges mennyiségű oltóanyagot, akár egy vagy több részletben, az adásvételi szerződés hatálya alatt. Az opcionális mennyiség írásban történő esetleges lehívásának, azaz igénybevétele írásban történő bejelentésének, végső határideje: 2022.10.01. Ajánlatkérő az az általa kívánt betárolási határidőt megelőzően 150 nappal írásban értesíti az ajánlattevőt az opciós mennyiség igénybevételéről, annak mértékéről. Az adásvételi szerződés hatálya alatt opcionálisan lehívásra kerülő oltóanyag egységára a felolvasólapon feltüntetett nettó egységárral megegyezik.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

A Kbt. 74. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság

Igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és a 62. § (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bek.-ben, illetőleg 62. § (2) bek.-ben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 64. § (1)] Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1), (2) -(4) bekezdéseinek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. Kr. 3. § (3) és (5) bekezdésére. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján kérjük nyilatkozat csatolását arról, hogy ajánlattevő esetében van- e folyamatban cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) és kc) pontjára, a 67. § (4) bek.-re vonatkozó nyilatkozatokat és a változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyeket az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat-mintákat, továbbá az EEKD-t. Igazolás ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására: A Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8., 10., 12-16. § - ai szerint kell igazolni. A Kbt. 69. § (11) bek. és a (11a) bek. szerinti elérhető igazolásokat nem kell benyújtani. A közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások tekintetében a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó. A kizáró okokra vonatkozó igazolás szabálya a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai szerint.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Előzetes igazolása az ajánlatban: ajánlattevőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és a Korm. rendelet 2 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát tartalmazó, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. E tekintetben az ajánlattevő az EEKD IV. rész „α”szakaszának kitöltésére szorítkozzon anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené. Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb emberi alkalmazású oltóanyag szállításaira vonatkozó nyilatkozatát vagy igazolásait. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A referencia- nyilatkozatnak vagy referencia - igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következőket: 1. a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), 2. a szerződést kötő másik fél megnevezése, 3. a szállított emberi alkalmazású oltóanyag megnevezése, 4. a szállított emberi alkalmazású oltóanyag mennyisége, 5. a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás(ok)nak a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak kell megfelelniük. A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint emellett be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t, majd ajánlatkérő felhívására az előírt igazolási móddal azonosan kell igazolnia megfelelését.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben, emberi alkalmazású oltóanyag szállítására vonatkozó olyan referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek szerint az emberi alkalmazású oltóanyag szállításának teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, és a leszállított emberi alkalmazási oltóanyag mennyisége összesen elérte a 100 000 adagot. Ajánlatkérő a szerződések/referenciák számát nem kívánja korlátozni, ajánlattevő alkalmasságát az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben az emberi alkalmazású oltóanyag szállítására vonatkozó referenciáinak összesen mennyiségével is igazolhatja.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Késedelmi és meghiúsulási- kötbért érvényesíthet Ajánlatkérő a Ptk. 6:186 § (1) bek. alapján abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő, olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő, ha olyan okból, amelyért felelős késedelmesen szállítja és tárolja be az oltóanyagot, kötbér megfizetésére köteles, melynek alapja a késve betárolt oltóanyag áfa nélkül számított ellenértéke, mértéke pedig a késedelem 30. naptári napjától a késedelem 60. naptári napjáig naptári naponként 0,1 (azaz egy tized) százalék, a késedelem 61. naptári napjától a késedelem 90. naptári napjáig naptári naponként 0,3 (azaz három tized) százalék. a késedelem 91. naptári napjától a késedelem 120. naptári napjáig naptári naponként 0,5 (azaz öt tized) százalék. Meghiúsulási kötbér: Ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem tárolja be az adott betárolási időpontban esedékes mennyiségű oltóanyag teljes egészében, az adott betárolási határidőt követő 120. naptári napig és az ajánlatkérő vagy a nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződést felmondta, a szerződés teljesítése meghiúsul, és a nyertes ajánlattevő egyszeri meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Eladó egyszeri meghiúsulási kötbér fizetésére köteles továbbá akkor is, ha a szerződés az oltóanyag forgalomból való kivonása miatt szűnik meg. A meghiúsulási kötbér alapja a felmondás vagy a szerződés megszűnése időpontjában az adásvételi szerződés alapján még be nem tárolt, teljes mennyiségű oltóanyag áfa nélkül számított ellenértékének 30 %-a.

2. Ajánlatkérő előleget nem fizet, az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerű teljesítésigazolással ellátott számla ellenében, figyelemmel a Kbt. 27/A. §-ára, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek.re és a Ptk. 6:130. § (1) (2) bek.re, a kézhezvételétől számított 30 napon belül, egyösszegben, átutalással – a kincstári fizetés szabályai szerint – teljesíti. A kifizetés, az elszámolás és az ajánlattétel pénzneme a magyar forint. (HUF) Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat érvényesíthető. A részletes feltételeket a KD tartalmazza.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a magyar állampolgárt, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó azon személyt, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, a tartózkodási engedéllyel rendelkező, bevándorolt, letelepedett vagy befogadott harmadik országbeli állampolgárt, továbbá a menekültet és menedékest életkorhoz kötötten, kanyaró (morbilli), rózsahimlő (rubeola), mumpsz (parotitis epidemica), ellen védőoltásban kell részesíteni. A morbilli-mumpsz-rubeola elleni trivalens oltóanyaggal végzett oltásra betöltött 15 hónapos korban, az újraoltásra betöltött 11 éves korban kerül sor.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

EKR-ben.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. § szerint

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. A részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgya a műszaki leírásban meghatározott egyfajta oltóanyag, amellyel az oltásra jogosultakat az egész országban oltjuk, a folyamatos oltások keretében, a jogszabályban meghatározottak szerint, 2021 - 2022. években. Ennek során csak egyféle oltóanyag kerülhet alkalmazásra az oltandók esélyegyenlősége miatt. A piacon megtalálható oltóanyagok, amelyek megfelelhetnek a műszaki leírásban meghatározottaknak, nem bioekvivalensek, így különböző termékek alkalmazása esetén az oltandók esélyegyenlősége nem áll fenn.

2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi itt: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR000379322020/reszletek

3. Ajánlatot csak magyar nyelven, elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, a https://ekr.gov.hu oldalon lehet benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig.

3. Ajánlatban kötelezően csatolandók továbbá az alábbiak, a közbeszerzési dokumentumok szerint: 4.1. Adatlap 2.2.

Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat 4.3. Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 68. §(4) bek. szerinti tartalommal, 4.4. Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal is 4.5. Az aláírásra jogosultaknak - 2006. V. tv.9. § (1) bek. szerinti - aláírási címpéldánya illetve ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintája, adott esetben meghatalmazás 4.6. Nem magyar nyelven benyújtott dokumentum magyar nyelvű fordítása (adott esetben), a fordításról szóló nyilatkozattal 4.7. Közös ajánlattétel esetében a 35. § szerinti együttműk. megállapodás és meghatalmazás (közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a 35. §-ban foglaltaknak) 4.8. Megajánlott oltóanyag forgalomba-hozatali engedélye, adott esetben mellékletekkel, magyar nyelvű fordítással, 4.9. Adott esetben: Nyilatkozat üzleti titokról elektronikus űrlap használatával 4.10. Adott esetben: Jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratok

4.11. Az ajánlatban csatolni kell a gyógyszerészeti államigazgatási szerv (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, azaz OGYÉI, (vagy korábban Gyógyszerészeti Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, azaz GYEMSZI vagy Országos Gyógyszerészeti Intézet, azaz OGYI) által, vagy az Európai Bizottság által a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az1901/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, a megajánlott oltóanyagra vonatkozó érvényes forgalomba hozatali engedélyének egyszerű másolati példányát, adott esetben annak magyar nyelvű fordítását.Ha a termék forgalomba hozatali engedélyének mellékletei - azaz alkalmazási előírat, betegtájékoztató, címkeszöveg - elektronikusan, magyar nyelven, teljes terjedelmükben, ingyenesen elérhetők az OGYÉI honlapján, úgy az ajánlatban elegendő a forgalomba hozatali engedélyt ezen mellékletek csatolása nélkül benyújtani. Az ajánlatkérő az OGYÉI

Honlapjáról ellenőrzi a termék forgalomba hozatali engedélye mellékleteinek meglétét és tartalmát. Ha a megajánlott termék forgalomba hozatali engedélyének mellékletei elektronikusan, magyar nyelven, teljes terjedelmükben, ingyenesen nem elérhetők az OGYÉI honlapján, úgy kérjük ezek magyar fordításban való csatolását. 4.12. csomagolásra vonatkozó nyilatkozat

5. Az alkalmasság feltételei és ezek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak.

6. Felhívjuk a figyelmet, hogy a TED és az EKR karakterkorlátozása miatt a KD további előírásokat, információkat tartalmaz. Ezek figyelmen kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.

7. Az ajánlattétel nem kötött ajánlati biztosíték nyújtásához.

8. A 320/2015. (X.30.) Kr. értelmében az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra, a IV.2.6) pontban foglalt 2 hónap ajánlati kötöttségen ajánlatkérő 60 napot ért.

9. A Kbt. 35. § (9) bek. szerinti projekttársaság alapítása kizárt.

10. Kbt. 75. § (2) bek.e) pont nem kerül alkalmazásra.

11. FAKSZ: dr. Márton Zsuzsanna, 00244.

12. Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja és a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6. § (3) bekezdése szerint, a „legalacsonyabb ár” értékelési szempontot alkalmazza. Ennek során a beszerzésre kerülő oltóanyag nettó egységárát (Ft/adag) értékeli.

13. Az ajánlati árnak a szerződés teljesítésével kapcsolatos (tű, fecskendő, előállítás, kiszerelés, csomagolás, szállítás, átadás, minőségellenőrzés stb.) összes költséget tartalmaznia kell.

14. Irányadó idő: budapesti helyi idő (CET/CEST), irányadó jog: magyar jog.

14. A Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint a hiánypótlás teljes körben biztosított

15. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha ajánlattevő hiánypótlással újabb gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és rá tekintettel szükséges lenne újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

2. Folytatás a IV.1.1) pontból: A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6/E. § (15) bekezdése alapján ajánlatkérő beszerzi a hazai éves oltóanyagot, az általa beszerzett oltóanyagot nyilvántartja, és a kormányhivatalok, valamint járási hivatalok részére elosztja és kiszállítja. A 2020-2022. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről szóló 1540/2019. (IX. 25.) Korm. határozat alapján gondoskodni kell a fenti megbetegedések elleni oltóanyagoknak a 2020–2022. évekre szükséges mennyisége közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséről. A WHO 2020. április 20-én kiadott állásfoglalása szerint a COVID-19 pandémiával sújtott időkben is az egészségügyi ellátások között prioritást kell élveznie a rutin immunizálás és az immunizációs programok fenntartása, különös tekintettel a kanyaró elleni védettség kialakítására. Amennyiben az oltási rend sérül, MAGYARORSZÁG járványügyi biztonsága sérül. A szomszédos országokban (UKRAJNA, ROMÁNIA, AUSZTRIA) az elmúlt években súlyos kanyarójárványok zajlottak. MAGYARORSZÁGot ez azért nem érintette, mert az évtizedek során alkalmazott oltási rend a nyájimmunitás kialakításával biztosította és biztosítja a járványügyi biztonságot. Ajánlatkérő a kombinált kanyaró, mumpsz és rubeola elleni oltóanyag beszerzésére az EKR00151672019 számon tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított, amelynek 2. részét, a „kombinált MMR oltóanyag beszerzése” tárgyában eredménytelennek kellett nyilvánítani. (összegezés eljárás eredményéről: 2020.7.10.) Ahhoz, hogy a III. és IV. negyedévben esedékes folyamatos oltások, illetve a 2020 őszén esedékes kampányoltások biztonsággal megvalósításra kerüljenek, illetve rendelkezésre álljon oltóanyag esetleges járványügyi helyzet kezelésére, Ajánlatkérő a 2017.8.24-án kelt és még hatályos Adásvételi Szerződést módosította, és a III. és IV. negyedévben esedékes folyamatos oltásokhoz, illetve a 2020 őszén esedékes kampányoltásokhoz szükséges oltóanyagot így biztosította. 2021–2022. évekre továbbra is szükséges 460 000 adag+ 15 % opció mennyiségű „Komb. kanyaró, mumpsz, rubeola elleni oltóanyag” beszerzése, amelynek tervezetten 2020. decemberében rendelkezésre kell állnia annak érdekében, hogy 2021. I. negyedévben szükséges oltások időben kiszállításra kerüljenek az oltóorvosokhoz.

A nyílt eljárásra irányadó kötelező határidők a fentiek miatt nem tarthatók. Ajánlatkérő a kötelező határidők alkalmazása esetén legkorábban 2020. decemberben köthető, amely esetben nem garantálható, hogy az oltóanyag még decemberben beszállításra kerüljön. A késedelem veszélyeztetné az oltóorvosokhoz történő kiszállítását, és az oltások folyamatos biztosításának kötelezettségét.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020