Prekės - 449143-2020

25/09/2020    S187

Lenkija-Brwinów: Elektra

2020/S 187-449143

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Brwinów
Adresas: ul. Grodziska 12
Miestas: Brwinów
NUTS kodas: PL913 Warszawski zachodni
Pašto kodas: 05-840
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Halina Bąk, Sylwia Wiłkojć-Kowalska
El. paštas: halina.bak@brwinow.pl
Telefonas: +48 227382567
Faksas: +48 227295940
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.przetargi.brwinow.pl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://ugb.ezamawiajacy.pl
Daugiau informacijos galima gauti kitu adresu:
Oficialus pavadinimas: Urząd Gminy Brwinów, ul. Kościuszki 4a, 05-840 Brwinów
Adresas: ul. Grodziska 12
Miestas: Brwinów
NUTS kodas: PL913 Warszawski zachodni
Pašto kodas: 05-840
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Halina Bąk, Sylwia Wiłkojć-Kowalska
El. paštas: halina.bak@brwinow.pl
Telefonas: +48 227382567
Faksas: +48 227295940
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.przetargi.brwinow.pl
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://ugb.ezamawiajacy.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brwinów

Nuorodos numeris: ZP.271.38.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09310000 Elektra
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych

i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brwinów.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brwinów w planowanej ilości około 7 482 888 kWh dla punktów poboru określonych w Załącznikach nr 1A i nr 1B do SIWZ, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Łączną ilość energii elektrycznej dostarczaną w okresie realizacji umowy do punktów poboru energii elektrycznej szacuje się na poziomie około 7 482 888 kWh (+/- 10 %) w okresie 3 lat, w tym:

a) energia rozliczana w strefie szczytowej (grupa taryfowa C12a) – 59 550 kWh;

b) energia rozliczana w strefie pozaszczytowej (grupa taryfowa C12a) – 271 452 kWh;

c) energia rozliczana całodobowo (grupa taryfowa C11o, G11, C11, C21) – 7.15.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09310000 Elektra
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL913 Warszawski zachodni
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Gmina Brwinów

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych

i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brwinów.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brwinów w planowanej ilości około 7 482 888 kWh dla punktów poboru określonych w Załącznikach nr 1A i nr 1B do SIWZ, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Łączną ilość energii elektrycznej dostarczaną w okresie realizacji umowy do punktów poboru energii elektrycznej szacuje się na poziomie około 7 482 888 kWh (+/- 10 %) w okresie 3 lat, w tym:

a) energia rozliczana w strefie szczytowej (grupa taryfowa C12a) – 59 550 kWh;

b) energia rozliczana w strefie pozaszczytowej (grupa taryfowa C12a) – 271 452 kWh;

c) energia rozliczana całodobowo (grupa taryfowa C11o, G11, C11, C21) – 7 151 886 kWh;

d) moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 1 883,4 kW.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/01/2021
Pabaiga: 31/12/2023
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

— aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, poświadczona za zgodność z oryginałem,

— oświadczenie Wykonawcy, że posiada obowiązującą umowę lub promesę umowy z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja S.A., Oddział w Warszawie, Rejon Energetyczny Pruszków przez okres od 1.1.2021 do 31.12.2023, na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca powinien wykazać że, w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub świadczeń ciągłych, wykonuje co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej o wielkości 750 000 kWh rocznie każda.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 27/10/2020
Vietos laikas: 13:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 27/12/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 27/10/2020
Vietos laikas: 13:30
Vieta:

Urząd Gminy Brwinów, 05-840 Brwinów, ul. Kościuszki 4A, pokój nr 22

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdz. VII SIWZ do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert dokumenty i oświadczenia, w postaci:

1) wypełnionego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zawierającego informacje wstępnie potwierdzające spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia określonych w rozdziale VII SIWZ;

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, (jeżeli dotyczy);

3) JEDZ podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy);

4) JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy);

5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu

I zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);

6) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

2. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Z-du Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716).

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587001
Faksas: +48 224587000
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7) Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań i postępowania po wniesieniu odwołania, określają przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587001
Faksas: +48 224587000
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/09/2020