Suministros - 449149-2020

Submission deadline has been amended by:  521779-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Bydgoszcz: Herramientas

2020/S 187-449149

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Número de identificación fiscal: 368302575
Dirección postal: al. Adama Mickiewicza 15
Localidad: Bydgoszcz
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Código postal: 85-017
País: Polonia
Persona de contacto: Mirosław Kwiatkowski
Correo electrónico: miroslaw.kwiatkowski@wody.gov.pl
Teléfono: +48 523565750
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://kzgw.gov.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.przetargi.wody.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: www.przetargi.wody.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: gospodarka wodna

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP

Número de referencia: BD.ROZ.2810.48.2020
II.1.2)Código CPV principal
44510000 Herramientas
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.1 i 3.2 do SIWZ.

4.2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

4.2.1. Zamówienie składa się z następujących części:

— część nr 1 – zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP – Zarząd Zlewni w Pile,

— część nr 2 – zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP – Zarząd Zlewni w Inowrocławiu.

4.2.2. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

4.2.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia.

4.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 1 – Zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP – Zarząd Zlewni w Pile

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44510000 Herramientas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL411 Pilski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zarząd Zlewni w Pile

II.2.4)Descripción del contrato:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.1 i 3.2 do SIWZ.

4.2 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

4.2.1 Zamówienie składa się z następujących części:

— część nr 1 – zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP – Zarząd Zlewni w Pile,

— część nr 2 – zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP – Zarząd Zlewni w Inowrocławiu.

4.2.2. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

4.2.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 2 – Zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP – Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44510000 Herramientas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL411 Pilski
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

II.2.4)Descripción del contrato:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.1 i 3.2 do SIWZ.

4.2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

4.2.1. Zamówienie składa się z następujących części:

— część nr 1 – zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP – Zarząd Zlewni w Pile,

— część nr 2 – zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP – Zarząd Zlewni w Inowrocławiu.

4.2.2. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

4.2.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

— Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

— Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż wartość zamówienia wynikająca z umowy, która ma być podpisana.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

— O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający wiedze i doświadczenie z zakresu objętego zamówieniem. Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego dolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanie co najmniej 1 zamówienia na dostawę o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN brutto w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie główne dostawy.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

18.2. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

18.3. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy dla danej części zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

18.4. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 wzoru umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 11:30
Lugar:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587780
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

19.2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SIWZ są:

19.3.1. odwołanie;

19.3.2. skarga do sądu.

19.4. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.

19.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a – 198 g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587780
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020