Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 449150-2016

21/12/2016    S246

Česká republika-Pardubice: Trolejbusy

2016/S 246-449150

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Národní identifikační číslo: 63217066
Poštovní adresa: Teplého 2141
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 532 20
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
E-mail: info@zadavaciservis.cz
Tel.: +420 607832375
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.dpmp.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilDPMP
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilDPMP
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Národní identifikační číslo: 63217066
Poštovní adresa: Teplého 2141
Obec: Pardubice
PSČ: 532 20
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
Tel.: +420 607832375
E-mail: info@zadavaciservis.cz
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.dpmp.cz/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: akciová společnost
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka 15 nízkopodlažních trolejbusů.

II.1.2)Hlavní kód CPV
34622300 Trolejbusy
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka patnácti nízkopodlažních trolejbusů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 154 500 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Pardubice.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka patnácti nízkopodlažních trolejbusů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Délka záruční doby v měsících / Váha: 6
Cena - Váha: 94
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 154 500 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 01/12/2017
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: IROP registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001366.
II.2.14)Další informace

K zajištění splnění povinností účastníka zadávacího řízení vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována jistota ve výši 3 000 000 CZK.

Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením § 41 zákona.

Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:

Číslo účtu zadavatele: 19-2372930267

Kód banky: 0100

Název banky: Komerční banka, a.s.

Blíže ZD.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokazuje dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dále dodavatel dle § 77, odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je:

— oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 30/01/2017
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 11/03/2017
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 30/01/2017
Místní čas: 14:00
Místo:

V sídle zadavatele.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Zadavatel uvádí, že se jedná o sektorovou veřejnou zakázku. Zadavatel uvádí, že v souladu s § 170 ZZVZ může zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů dle § 127 ZZVZ.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kapitána Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. v platném znění.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Zadávací servis s.r.o.
Poštovní adresa: Purkyňova 648/125
Obec: Brno
PSČ: 612 00
Země: Česko
E-mail: info@zadavaciservis.cz
Tel.: +420 607832375
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/12/2016