Suministros - 449191-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Făgăraș: Gas natural

2020/S 187-449191

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Mun. Făgăraș
Número de identificación fiscal: 41910739
Dirección postal: Str. Teiului nr. 22A
Localidad: Făgăraș
Código NUTS: RO122 Braşov
Código postal: 505200
País: Rumania
Persona de contacto: Diana Pica
Correo electrónico: diana.pica@spaet-fagaras.ro
Teléfono: +40 268210031
Fax: +40 268213511
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.spaet-fagaras.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103817
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: www.spaet-fagaras.ro
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Alt tip
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Producerea de abur și aer condiționat

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Contract de furnizare gaze naturale pentru centrale termice aflate în administrarea SPAET Făgăraș

Número de referencia: 1
II.1.2)Código CPV principal
09123000 Gas natural
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Furnizare gaze naturale pentru un numar de noua puncte de consum pe care le administreaza SPAET Făgăraș pe raza municipiului.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 595 940.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO122 Braşov
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Fagaras, Str. Teiului nr. 22A, jud. Brasov.

II.2.4)Descripción del contrato:

Furnizare gaze naturale pentru un numar de noua centrale termice alimentate in reteaua de distributie gaze naturale de pe raza municipiului Fagaras, in proprietatea mnicipiului Fagaras, aflate in administrarea SPAET Fagaras.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Pentru informatii suplimentare solicitarile se vor trimite la adresa de mail: office@spaet-fagaras.ro

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerința nr. 1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ofertanții/candidații (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători) au obligația completării și prezentării inițiale a DUAE, ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate.

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrării în situațiile de excludere prin prezentarea, la solicitarea AC, de regulă a următoarelor informații și documente:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul fiscal al operatorului economic;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau control în cadrul acestora, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

— alte documente, după caz.

Notă: operatorii economici străini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat la data prezentării, în conformitate cu legislația din țara de rezidență.

Cerința nr. 2. Evitarea conflictului de interese. Ofertanții și eventualii asociați, terții susținători, subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situația prevăzută la art. 59-63 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59-63 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în original și semnată cu semnătură olografă.

Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător) va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire.

Încadrarea în situația prevăzută la art. 59-63 din Legea 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului.

Atenționări speciale:

— Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat, terț susținător) atrage respingerea ofertei ca inacceptabilă;

— Se vor depune odată cu DUAE următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care să rezulte modul efectiv in care se va materializa susţinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere după caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale informaţiilor cuprinse in secţiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/terţului susţinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare in condiţiile legii in tara de rezidenta, din care sa reiasă ca ofertantul are in domeniul de activitate, activităţile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN) si ca deţin licenţa de furnizare gaze naturale emisa de ANRE, conform art. 118 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii participanţi la procedură cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.

Documente justificative:

1. pentru persoane juridice romane/străine: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului/autorizaţie de funcţionare/alte documente echivalente, din care sa reiasă ca ofertantul are in domeniul de activitate, activităţile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN). Prin depunerea certificatului constatator ofertantul îşi asuma răspunderea cu privire la faptul ca informaţiile cuprinse in documentul depus sunt valabile/reale la data prezentării documentului;

2. pentru persoane fizice romane/străine: prezentarea documentelor care dovedesc o forma de înregistrare/atestare sau apartenenţa din punct de vedere profesional, din care sa reiasă ca ofertantul are in domeniul de activitate, activităţile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN). Prin depunerea documentelor ofertantul îşi asuma răspunderea cu privire la faptul ca informaţiile cuprinse in documentul depus sunt valabile/reale la data prezentării documentului. Documentele care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica vor fi în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul/asociatul este stabilit si se vor prezenta in original/copie legalizata, de ofertant, asociat, subcontractant, pentru partea din contract pe care o realizează;

3. licenţa de furnizare a gazelor naturale emisa de ANRE, conform conform art. 118 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, valabila la data prezentării documentului.

Documentele se vor prezenta in copie certificata.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cifra de afaceri medie anuala. Sa fie cel putin egala cu valoarea de 4 000 000 RON anual.

Detalii privind operatorul economic. Certificat ORC.

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Indicatorii financiari anuali.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

— Raport de audit; cont de profit si pierdere;

— Copie certificat ORC conf. cu originalul;

— Prezentarea bilanturilor contabile pe ultimii trei ani.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de gaze pe ultimii trei ani cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Din lista prezentata ofertantii vor face dovada ca in ultimii trei ani au furnizat gaze naturale in valoare egala sau mai mare cu valoarea estimata a contractului, care sa rezulte din insumarea a maximum trei contracte.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Lista principalelor livrari de gaze pe ultimii trei ani cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Din lista prezentata ofertantii vor face dovada ca in ultimii trei ani au furnizat gaze naturale in valoare egala sau mai mare cu valoarea estimata a contractului, care sa rezulte din insumarea a maximum trei contracte.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 28/01/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020