Suministros - 449211-2020

25/09/2020    S187

Bélgica-Dendermonde: Dispositivos para hemodiálisis

2020/S 187-449211

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Onze Lieve Vrouw Van Troost vzw
Dirección postal: Kroonveldlaan 50
Localidad: Dendermonde
Código NUTS: BE232 Arr. Dendermonde
Código postal: 9200
País: Bélgica
Persona de contacto: mevrouw Evelien Boeckx
Correo electrónico: evelien.boeckx@azsintblasius.be
Teléfono: +32 52252773
Fax: +32 52252871
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.azsintblasius.be
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: az Nikolaas (Sint-Niklaas)
Dirección postal: Moerlandstraat 1
Localidad: Sint-Niklaas
Código NUTS: BE2 VLAAMS GEWEST
Código postal: 9100
País: Bélgica
Correo electrónico: koen.neve@aznikolaas.be
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.aznikolaas.be
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso restringido a los pliegos de la contratación. Puede obtenerse más información en: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/384/V5/2020
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Ziekenhuis
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Vernieuwen dialysepark

Número de referencia: 2020/384
II.1.2)Código CPV principal
33181000 Dispositivos para hemodiálisis
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4)

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE232 Arr. Dendermonde
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Diverse locaties.

II.2.4)Descripción del contrato:

Het AZ Sint-Blasius wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één leverancier voor het leveren, indienststellen en voorzien in technische bijstand van dialysemonitoren en bijhorende verbruiksmaterialen gedurende een periode van vier jaar. De opdracht omvat ook het leveren van de verbruiksgoederen, uitgezonderd kunstnieren. Voor dialysemonitoren die bij de patiënt thuis geplaatst worden is het mogelijk dat een service en onderhoudscontract wordt afgesloten.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1. hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2. hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

Richtlijnen bij het invullen van het UEA:

— ga naar de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal,

— op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer',

— op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken',

— selecteer uw land en klik op 'Volgende',

— doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting',

— in het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?' In dit geval wordt u een algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria gevraagd,

— geef aan of je voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria,

— zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF en/of xml formaat zodat deze op elektronische wijze bij uw offerte kan worden gevoegd.

Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte UEA opnieuw gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

a) een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie boekjaren;

2. om de financiële draagkracht van de kandidaat te controleren zal de aanbestedende overheid gebruik maken van de Creditsafe International Score.

Voor elke kandidaat zal de aanbestedende overheid zelf een Creditsafe rapport opvragen.

De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score.

Hierdoor kan een scorevergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.

Volgende scores zijn mogelijk:

Score Omschrijving

A Zeer Laag risico

B Laag risico

C Gemiddeld risico

D Hoog risico

E Geen Score

Meer informatie over CreditSafe kan desgewenst bekomen worden via https://www.creditsafe.be/

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. a) De omzet van de bedrijfsactiviteit die voorwerp van deze opdracht is bedraagt minimaal tweemaal de opdrachtwaarde;

2. De CreditSafe International Score dient A, B of C te zijn.

Ingeval een CreditSafe International Score "D" zal de opdrachtgever dit onderzoeken en een motivatie bij CreditSafe en de inschrijver opvragen. Enkel indien een gegronde motivatie aan deze score kan gegeven worden, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de inschrijver niet uit te sluiten.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, bij voorkeur in de Benelux. Op de referentielijst dient melding gemaakt te worden van de waarde van de opdracht en de coördinaten van een contactpersoon.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Minstens twee referenties van contracten met een gelijkaardige ordegrootte kunnen voorleggen.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.5)Información sobre la negociación
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas iniciales sin negociación
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde
Localidad: N.v.t.
País: Bélgica
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020