Suministros - 449227-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Bielsk Podlaski: Combustibles

2020/S 187-449227

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Studziwodzka 37
Localidad: Bielsk Podlaski
Código NUTS: PL84 Podlaskie
Código postal: 17-100
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Bazyluk
Correo electrónico: pk@pkbielsk.pl
Teléfono: +48 857318211
Fax: +48 857318210
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pkbielsk.pl
Dirección del perfil de comprador: www.pkbielsk.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://pkbielsk.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy paliw ciekłych – ON, Pb95 w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021.

II.1.2)Código CPV principal
09100000 Combustibles
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy (od 1.1.2021 do 31.12.2021) paliw ciekłych w ilości minimalnej:

— olej napędowy (ON) – 550 000 litrów,

— benzyna bezołowiowa (Pb95) – 150 000 litrów.

2. Wskazana w pkt 1 ilość paliw jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. w okresie trwania umowy zakupu większych ilości paliw (do 40 % wartości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych. Maksymalna ilość paliw z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na:

— olej napędowy – 770 000 litrów,

— benzyna bezołowiowa – 210 000 litrów.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09134100 Gasoil
09132100 Gasolina sin plomo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL84 Podlaskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Stacja paliw Zamawiającego zlokalizowana w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy (od 1.1.2021 do 31.12.2021) paliw ciekłych w ilości minimalnej:

— olej napędowy (ON) – 550 000 litrów,

— benzyna bezołowiowa (Pb95) – 150 000 litrów.

2. Wskazana w pkt 1 ilość paliw jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. w okresie trwania umowy zakupu większych ilości paliw (do 40 % wartości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych. Maksymalna ilość paliw z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na:

— olej napędowy – 770 000 litrów

— benzyna bezołowiowa – 210 000 litrów.

3. Zamawiający będzie składał zamówienia w miarę potrzeb. Przewiduje się wielkości jednorazowych dostaw paliw w przedziale:

— olej napędowy – od 10 tys. do 30 tys. litrów,

— benzyna bezołowiowa – od 3 tys. do 10 tys. litrów.

4. Paliwa winny spełniać wymagania jakościowe właściwe dla danego paliwa, określone

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680)

5. Wykonawca będzie dostarczał paliwa przez cały okres obowiązywania umowy partiami w następnym dniu roboczym od momentu otrzymania zapotrzebowania faksem lub droga elektroniczną, do stacji paliw należącej do PK Sp. z o.o. zlokalizowanej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37.

6. Dostawy będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi środkami transportu (autocysternami).

8. Autocysterny winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2020.154 t.j.).

9. Rozładunek paliw u Zamawiającego będzie realizowany przez Wykonawcę na jego koszt.

10. Wykonawca winien jest dołączyć do każdej dostawy przed jej rozładunkiem aktualne świadectwo jakości lub orzeczenie laboratoryjne dla danej partii paliwa wydane przez upoważnione laboratorium specjalistyczne wraz z dowodem wydania (dokumentem przewozowym) zawierającym nazwę produktu oraz jego producenta.

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego paliwa jest niezgodna z przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu.

12. Do wyliczenia ceny oferty przyjmuje się ilości maksymalne paliw określone w pkt 2, natomiast ostateczna ilość dostarczonego paliwa wynikać będzie z faktycznie wykonanych dostaw.

13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

14. Zamawiający posiada koncesję na obrót paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przedmiot działalności objętej koncesją stanowi działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi oznaczonymi kodami CN:

14.1 olej napędowy (CN: 2710 19 43, CN: 2710 20 11);

14.2 benzyna bezołowiowa (CN: 2710 12 45, CN: 2710 12 49).

15. Zamawiający informuje, że:

15.1 zakupione paliwo będzie wykorzystywane przez Zamawiającego do celów własnych oraz będzie przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego koncesją;

15.2 nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagraniczną;

15.3 zbiorniki i urządzenia pomiarowe Zamawiającego posiadają i będą posiadały w trakcie trwania realizacji zamówienia ważne legalizacje.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy (od 1.1.2021 do 31.12.2021) paliw ciekłych w ilości minimalnej:

— olej napędowy (ON) – 550 000 litrów,

— benzyna bezołowiowa (Pb95) – 150 000 litrów.

2. Wskazana w pkt 1 ilość paliw jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. w okresie trwania umowy zakupu większych ilości paliw (do 40 % wartości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych. Maksymalna ilość paliw z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na:

— olej napędowy – 770 000 litrów

— benzyna bezołowiowa – 210 000 litrów.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (objętych przedmiotem zamówienia), o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2020.833 t.j.).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, pokój nr 8

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia: kierownik ZZM Piotr Batura.

W zakresie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych: Anna Bazyluk.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

IX–X 2021 r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzn. „procedury odwróconej” (w art. 24aa ustawy Pzp).

3. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

4. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:

a. Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wg załącznika nr 2 do SIWZ.

b. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wg załącznika nr 3 do SIWZ – jeżeli dotyczy.

c. Pełnomocnictwo złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jeżeli dotyczy.

d. Wadium, w formie niepieniężnej wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.

6. Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji otwarcia ofert:

a. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

7. Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć Wykonawca na wezwanie Zamawiającego – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

a. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp:

— Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (objętych przedmiotem zamówienia), wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

b. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp:

— Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp.

— Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

— Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

— Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków.

— Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

— Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

— Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty ww. należy złożyć zgodnie z zapisami rozdziału 7 SIWZ.

8. Termin z sekcji IV.2.6 liczy się zgodnie z art. 144 KC – miesiąc liczy się za 30 dni.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp

10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacja przedmiotu dostawy.

11. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Przysługującymi środkami ochrony prawnej są:

1) Odwołanie

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, na zasadach określonych w art. 180–198 ustawy Pzp:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie10 dni od daty publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 lit. a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

d) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dz.U. UE zawiadomienia o udzieleniu zamówienia albo 6 miesięcy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowo kwestie dotyczące odwołań regulują przepisy art. 180–198 ustawy Pzp.

2) Skarga do sądu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a–198g ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolanie@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020