Suministros - 449229-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Slobozia: Instrumentos y aparatos médicos diversos

2020/S 187-449229

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița
Número de identificación fiscal: 4231652
Dirección postal: Str. Lacului nr. 12
Localidad: Slobozia
Código NUTS: RO315 Ialomiţa
Código postal: 920024
País: Rumania
Persona de contacto: Adriana Popi
Correo electrónico: office-ialomita@ansvsa.ro
Teléfono: +40 243232069
Fax: +40 243232079
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.ansvsa.ro/ansvsa/structuri-teritoriale-d-s-v-s-a/
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103747
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Achiziția de „Echipamente de laborator pentru buna desfășurare a activității de încercare în cadrul Laboratorului de biologie moleculară – mașină pentru gheață fulgi”

Número de referencia: 18696
II.1.2)Código CPV principal
33190000 Instrumentos y aparatos médicos diversos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Achizitia de echipamente de laborator pentru buna desfășurare a activității de încercare în cadrul Laboratorului de biologie moleculară, respectiv: masina pentru gheata fulgi – 1 bucata.

Clarificare/informatii suplimentare in termen de doua zile in conformitate cu art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 12 000.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO315 Ialomiţa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Loc. Slobozia, jud. Ialomita.

II.2.4)Descripción del contrato:

Masina pentru gheata fulgi – 1 bucata.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 2
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

— Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.165, 167 din Legea nr. 98/2016 – completare DUAE;

— Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea 98/2016 – completare DUAE;

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— Prezentare certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea are sediul social si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata, cat si de la autoritatile publice locale care sa ateste lipsa datoriilor restante la plata taxelor, impozitelor, a contributiilor la asigurarile sociale, a contributiilor la fondul de somaj (sau echivalent pentru persoanele juridice straine) la momentul prezentarii – se va completa formularul DUAE.

Documentele solicitate mai sus se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul nu se emit documente care vizeaza toate situatiile prevazute DUAE, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Documente emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.

In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta DUAE. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al ofertantului (lider, asociat), se va atasa o împuternicire – Formular 2 pentru acesta.

Conform art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in legatura sau pentru procedura de atribuire sunt:

— dr. Puia Mihai, director executiv;

— dr. Vasile Dragos Eugen, director executiv adjunct;

— ec. Cristea Monica, sef Birou economic si administrativ;

— jr. Popi Adriana, consilier juridic.

Comisia de evaluare:

— dr. Moldoveanu Liana Mirela;

— dr. Vasilescu Marilena;

— dr. Florescu Mirela-Mariana;

— dr. Gligore Vasilica Catalina;

— dr. Bocioaga Catalina Louisa,

— dr. Oprea Mihail.

Sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica si obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC in raza caruia este situat sediul ofertantul, care sa cuprinda informatii reale si actuale la data prezentarii – completare formular DUAE. Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative (certificat ORC sau pentru operatori straini — documente echivalente), sa fie prezentate doar de operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, pana la finalizarea evaluarii.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Art. 178, art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Listă a principalelor produse furnizate in ultimii trei ani, continand valori, perioade de livrare, date a beneficiarilor publici sau privati. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, cerinta poate fi îndeplinita (atât de ofertant/asociat, cât si de tert) prin depunerea odata cu DUAE a angajamentului tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestuia) si acordul de asociere. În cazul în care oferta depusa în asociere va fi declarata castigatoare se va prezenta, înainte de data semnarii contractului, acordul sau scrisoarea de asociere legalizata prin care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea conform cotei de implicare pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Completare DUAE. Documentele justificative in sustinerea experientei similare (certificate/documente) se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesionala de catre tert/terti sustinatori, cerinta poate fi îndeplinita (atât de ofertant/asociat, cât si de tert) prin prezentarea unui angajament ferm prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului/asocierii resursele invocate. În cazul în care oferta depusa în asociere va fi declarata castigatoare se va prezenta, de catre ofertantul clasat pe primul loc, înainte de data semnarii contractului, acordul sau scrisoarea de asociere legalizata prin care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea conform cotei de implicare pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru indeplinirea contractului.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Informatii suplimentare despre licitatia electronica: licitatia electronica se va utiliza in vederea reofertarii pretului, se va desfasura intr-o singura etapa. Pentru a putea participa la faza finala de licitatie electronica, ofertantii trebuie sa fie înregistrati în Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), având certificat digital valid pentru acces în sistem si o adresa de e-mail functionala, precizata în datele de contact din formularul „Informatii generale” atasat la documentatie. Informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii în vederea participarii la licitatia electronica si disponibile pentru conectare si înregistrare la: http://www.e-licitatie.ro

Nu se va utiliza pasul de licitare. Numarul de runde ale licitatiei electronice: unu.

Licitatia electronica va începe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la faza finala de licitatie […] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 26/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Confidenţialitate: OE vor elabora ofertele în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi vor indica, motivat, în cuprinsul acestora, care informaţii din propunerea tehnică şi/sau propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, conform legislaţiei aplicabile;

2. AC are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă;

3. Documentelor transmise prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică (Legea nr. 455/2001, cu modificările și completările ulterioare). Astfel, documentele ofertei, DUAE, documentele de calificare, orice alte documente justificative, precum şi după caz, răspunsurile la solicitările de clarificări, se transmit conform solicitării AC, prin intermediul SEAP, în mod obligatoriu semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fiind considerate documente originale. Documentele emise de instituţii/organisme oficiale abilitate trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale, urmând ca semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, aparţinând OE să fie aplicată de acesta asupra copiei respectivului document;

4. DUAE va fi completat conform instructiunilor prezentate in Anexa nr. 1 din Ordinul Presedintelui ANAP nr. 1017/ 2019;

5. Datele cu caracter personal solicitate în prezenta procedură sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este cel stabilit de îndeplinirea obligațiilor instituite de legislatia privind achizițiile publice, iar durata de prelucrare a acestora este perioada derulării procedurii, cât și cea ulterioră acesteia, în conformitate cu actele normative in vigoare. Completare formulare atasate prezentei

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Compartimentul juridic din cadrul DSVSA Ialomița
Dirección postal: Str. Lacului nr. 12
Localidad: Slobozia
Código postal: 920024
País: Rumania
Correo electrónico: office-ialomita@ansvsa.ro
Teléfono: +40 243232069
Fax: +40 243232079
Dirección de internet: www.dsvsa.ialomita.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020