Suministros - 449234-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Sofía: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2020/S 187-449234

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Rayon „Ilinden“
Número de identificación fiscal: 0006963270583
Dirección postal: zh.k. „Zaharna fabrika“ No. 51A
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1345
País: Bulgaria
Persona de contacto: Mariya Pavlova Todorova
Correo electrónico: info@ilinden.bg
Teléfono: +359 24397361
Fax: +359 24397361
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ilinden.bg
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/26345
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://app.eop.bg/today/79429
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://app.eop.bg/today/79429
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на хранителни продукти и консерви за детските заведения на територията на СО — район „Илинден“ по обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на настоящата процедура е доставка на хранителни продукти и консерви за детските заведения на територията на СО — район „Илинден“ по обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на месни, млечни продукти, яйца и риба, хляб, зърнени храни и варива“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на консерви“.

Местоизпълнение:

Детските градини на територията на СО — район „Илинден“:

1. ДГ № 51 „Щурче“, адрес: гр. София, ул. „Цар Симеон“ № 271.

2. ДГ № 52 „Илинденче“, адрес: гр. София, ул. „Пловдив“ № 25, филиал ул. „Кукуш“ № 1.

3. ДГ № 153 „ Света Троица“, адрес: гр. София, ул. „Цар Симеон“.

4. ДГ № 158 „Зора“, адрес: гр. София, ул. „Билянини извори“ № 6.

5. ДГ № 179 „Синчец“, адрес: гр. София, ул. „Кукуш“ № 34.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 312 840.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на месни, млечни продукти, яйца и риба, хляб, зърнени храни и варива

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15800000 Productos alimenticios diversos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Código NUTS: BG4 ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
Código NUTS: BG411 София (столица)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София, район „Илинден“

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на месни, млечни продукти, яйца и риба, хляб, зърнени храни и варива за нуждите на детските заведения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Управление на рисковете, критичните точки, които могат да възникнат в хода на изпълнение на поръчката. / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Срок за реакция в случай на рекламация / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 292 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на консерви

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15300000 Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на консерви за нуждите на детските заведения на територията на СО — район „Илинден“

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Управление на рисковете, критичните точки, които могат да възникнат в хода на изпълнение на поръчката. / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Срок на реакция в случай на рекламация. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 20 840.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Всеки участник следва да притежава удостоверение за регистрация по чл. 23, ал. 1 от Закона за храните (обн. ДВ, бр. 52 от 09.06.2020 г.) или § 5 от ПЗР на Закона за храните (обн. ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г.)* във връзка с чл. 12 от Закона за храните (отм. обн. ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г.) на обекта, в който се извършва производство и/или търговия с храни. Удостоверението следва да бъде издадено на името на участника от съответния компетентен орган по местонахождение на обекта, а за чуждестранните лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Съответно обектът да е вписан в регистъра по чл. 24, ал. 1 от Закона за храните (обн. ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г.) или § 5 от ПЗР на Закона за храните (обн. ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г.)* във връзка с чл. 1 4 от Закона за храните (отм. обн. ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г.) на името на участника.

Пояснение: Преходни и заключителни разпоредби на Закона за храните*§ 5. Издадените до влизането в сила на този закон удостоверения за регистрация на обекти за производство и търговия с храни запазват действието си за срока, за който са издадени.

За чуждестранните участници — с обект, регистриран съгласно аналогични регистри в съответствие с националното законодателство на държавата, в която са установени.

Участникът декларира съответствието си с минималното изискване посредством попълване на изискваната информация в част IV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“ от ЕЕДОП, като предостави данни и информация относно уеб адрес, номер, дата и издател на удостоверението по закона за храните и групите храни, за които е издадено удостоверението по ЗХ.

Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП: чрез заверено копие от удостоверение за регистрация на обекта заедно със списък на групите храни или еквивалентен документ за групите храни от съответната обособена позиция, за която е определен за изпълнител; за чуждестранни лица — еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „Дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ да се разбира: „доставка на хранителни продукти“.

Участникът декларира съответствие с изискването в поле 1а), раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

2. Участниците трябва да осъществяват доставките на храните и хранителните продукти за своя сметка, със собствени, под наем, лизинг и др. превозни средства, като разполагат с минимум 1 (едно) специализирано транспортно средство за превоз на хранителни продукти, което да е регистрирано по приложимите нормативни актове и да отговаря на санитарни-хигиенните изисквания за транспорт, удостоверено с разрешително за превоз на групи храни, включени в съответната обособена позиция, за която се подава офертата.

При подаване на офертата участникът декларира в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ в ЕЕДОП информация, с която удостоверява съответствие с поставеното минимално изискване. Информацията трябва да съдържа: вид, марка, модел и регистрационен номер на транспортното средство — групите храни, които могат да се превозват с транспортното средство съгласно регистрацията му от компетентен орган, правно основание, на което участникът има на разположение транспортното средство (собствено, наето, друго — да се посочи), номер, дата и издател на удостоверението за регистрация на транспортното средство и групата храни за които се отнася и/или се посочва публично достъпна електронна база данни, в която се съдържа изискваната информация. В случай че транспортните средства не са собствени, при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП възложителят може да изиска от участника да представи доказателство (документ за собственост или сключен договор за наем), че ще разполага с посочените в ЕЕДОП транспортни средства за целия срок на договора за обществената поръчка.

Забележка: Едно превозно средство може да бъде използвано за изпълнение на доставките по повече от една обособена позиция само ако има валидно удостоверение за регистрация от ОДБХ към БАБХ за превоз на групите храни по обособените позиции, за които е посочено.

Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП чрез:

1. заверено копие от удостоверение за регистрация на транспортното средство от органите на ОДБХ към БАБХ или еквивалент за групите храни от съответната обособена позиция, за която е определен за изпълнител;

2. заверено копие на регистрационните талони на превозните средства, договор за наем на транспортното средство или друг документ, доказващ че участникът разполага с изискваното транспортно средство.

3. Всеки участник следва да е сертифициран по следните стандарти в сферата на поръчката, както следва:

— EN ISO 9001:2015 сертификат за управление на качеството за дейностите или еквивалент или еквивалентни мерки,

— EN ISO 22000:2018 система за управление на безопасността на храните или еквивалент или еквивалентни мерки.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с горните изисквания в част IV, раздел Г на ЕЕДОП.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/10/2020
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 20/03/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

В системата

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020