Suministros - 449235-2020

Submission deadline has been amended by:  517579-2020
25/09/2020    S187

Rumanía-Arad: Autobuses eléctricos

2020/S 187-449235

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Municipiul Arad
Número de identificación fiscal: 3519925
Dirección postal: Str. Revoluţiei nr. 75
Localidad: Arad
Código NUTS: RO421 Arad
Código postal: 310025
País: Rumania
Persona de contacto: Petru Stelian Adam
Correo electrónico: petru.adam@primariaarad.ro
Teléfono: +40 257281850/289/350
Fax: +40 257281450
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.primariaarad.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103798
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Autobuze electrice

Número de referencia: F1/2019
II.1.2)Código CPV principal
34144910 Autobuses eléctricos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Municipiul Arad se înscrie în tendința generală de scădere a ponderii transportului public în favoarea celui individual cu efecte vizibile în valorile de trafic înregistrate. Acest fenomen se datorează în parte dispariției unor platforme industriale, a schimbării amplasamentelor zonelor industriale, al reducerii numărului de persoane angajate în industrie, a oportunităților oferite de autovehiculele personale, dar și calității serviciilor actuale oferite de operatorii de transport.

Autobuzele sunt un pilon important în sistemul de transport public, cu precădere în orașele mici și mijlocii. Majoritatea autobuzelor actuale sunt dotate cu motoare diesel care reprezintă o sursă importantă de particule și gaze poluante, fenomen agravat și de faptul că motoarele cu care sunt echipate sunt vechi și puțin performante.

În acest sens este imperios necesar să se înlocuiască autobuzele vechi, poluante, cu autovehicule noi, preferabil cu motorizare electrică.

Ponderea modală a transportului public este un indicator global de caracterizare a durabilității sistemului de transport, având interferențe în planul social, economic, precum și de protecție a mediului, valorile acestuia reflectându-se în calitatea vieții cetățenilor.

Necesitatea reducerii emisiilor poluante în zonele urbane, este subliniată în Programul Operațional Regional POR 2014-2020, în cadrul obiectivului tematic 4-OT4, de sprijinire a tranziției către o economie cu emisii scăzute de CO2 în toate sectoarele care evidențiază promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de CO2 pentru toate tipurile de teritoriu, în particular pentru aglomerările urbane.

În acest sens, proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și Str. Ștefan cel Mare”, finanțat în cadrul POR (Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 4 – Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”), se dovedește a avea un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generat de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiului, prin înlocuirea actualului parc de autobuze utilizate în transportul public cu autobuze electrice noi.

Punctul de plecare în identificarea acestui proiect se regăsește în analiza efectuată, direcțiile de acțiune și în măsurile propuse în PMUD și SIDU a municipiului Arad.

Acest proiect va duce la înlocuirea actualului parc de autobuze în transportul public prin achiziția de 10 autobuze electrice noi, cu podea complet coborâtă pe toată suprafața, disponibilă pentru pasagerii în picioare a autovehiculului, achiziția acestora fiind eligibilă pentru finanțare nerambursabilă din fonduri europene.

Furnizarea de 10 unități autobuze electrice după cum urmează:

— 5 buc. autobuze electrice din gama 12 m (12 000 +/- 350 mm) și

— 5 buc. autobuze electrice din gama 9 m (9 000 +/- 350 mm).

Ambele tipodimensiuni cu tracțiune complet electrică, realizată autonom cu Sistem Reîncărcabil de Stocare a Energiei (SRSE) cu baterii de acumulatori, cu podea coborâtă pe toată lungimea, facilități pentru accesul nelimitat al pasagerilor cu mobilitate redusă (rampă de acces), caroserie CE, conform Directivei nr. 2007/46/CE, precum și a celorlalte cerințe stipulate în caietul de sarcini.

Valoarea totală estimată pentru achiziția de 10 unități de autobuze electrice noi, din care 5 buc. din gama 12 m (12 000 +/- 350 mm) și 5 buc. din gama 9 m (9 000 +/- 350 mm) inclusiv cheltuielile pentru pregătirea personalului de exploatare, conform devizului general al proiectului, este de 24 423 185,15 RON, inclusiv TVA, respectiv 20 523 685,00 RON fără TVA.

Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări adresate în termenul prevăzut la secțiunea I.1) (20 de zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor) cu 15 zile înainte de data-limită stabilită pent […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 20 523 685.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO421 Arad
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Municipiul Arad.

II.2.4)Descripción del contrato:

Furnizarea de 10 unități autobuze electrice după cum urmează:

— 5 buc. autobuze electrice din gama 12 m (12 000 +/- 350 mm) și

— 5 buc. autobuze electrice din gama 9 m (9 000 +/- 350 mm).

Ambele tipodimensiuni cu tracțiune complet electrică, realizată autonom cu Sistem Reîncărcabil de Stocare a Energiei (SRSE) cu baterii de acumulatori, cu podea coborâtă pe toată lungimea, facilități pentru accesul nelimitat al pasagerilor cu mobilitate redusă (rampă de acces), caroserie CE, conform Directivei nr. 2007/46/CE, precum și a celorlalte cerințe stipulate în caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificari adresate în termenul prevăzut la secțiunea I.1) (20 de zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor) cu 15 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, astfel încât să respecte prevederile art. 160-161 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnică / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Proiect finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa 4, O.S. 4.1; contract de finanțare nr. 4896/89766/20.11.2019 și bugetul general al municipiului Arad, titlul 58.

II.2.14)Información adicional

Proiect finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa 4, O.S. 4.1; contract de finanțare nr. 4896/89766/20.11.2019 și bugetul general al municipiului Arad, titlul 58.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE in SEAP de catre ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt:

— cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv;

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii;

— documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens;

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Se va incarca in SEAP la momentul completarii DUAE si va fi semnata cu semnatura electronica extinsa.

Persoanele cu funcţie de decizie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:

— dl Laurentiu-Calin Bibart, primar;

— dl Levente-Grigorie Bognar, viceprimar;

— dl Ionel Bulbuc, viceprimar;

— dna Andres Laura, consilier local;

— dl Handra Arsenie, consilier local;

— dna Tabuia Roxana-Adriana, consilier local;

— dl Sfârâilă Marius Cristian, consilier local;

— dl Boca Bogdan-Vlad, consilier local;

— dna Naaji Antoanela-Luciana, consilier local;

— dna Cismaşiu Mariana, consilier local;

— dl Furau Gheorghe-Oto, consilier local;

— dna Dumitrean Adina-Liana, consilier local;

— dl Lupaş Marin, consilier local;

— dl Chesa Ilie, consilier local;

— dna Dinga Ștefania Patricia, consilier local;

— dl Vărcus Beniamin-Narcis-Cristian, consilier local;

— dl Saplăcan Gheorghe, consilier local;

— dl Buruc Cosmin Alexandru, consilier local;

— dl Szabo Mihai-Iosif, consilier local;

— dna Stoenescu Anca-Patricia, consilier local;

— dl Furde Gheorghe, consilier local;

— dl Filip Flavius Emanoil, consilier local;

— dl Ciupe Ionel, consilier local;

— dna Claudia Anca Macra, administrator public;

— dna Grozavu Claudia, director economic;

— dna Radu Carmen, sef Serviciul financiar-contabilitate;

— dna Rusu Dorina, șef birou;

— dna Miculita Daniela, sef birou;

— dna Burza Han Camelia, consilier;

— dnaMovileanu Daiana, consilier;

— Kraus Gertrude Ramona, şef birou;

— dl Ciprian Puie, consilier juridic;

— dna Ples Ramona Mia, consilier juridic;

— Fatol Alin, consilier juridic;

— dna Portaru Elena, director executiv;

— Szuchanszki Ștefan, director executiv și asistent manager;

— dna Giurgiu Lucia, șef serviciu și manager de proiect;

— dna Nagy Florentina Mihaela, membru al comisiei de evaluare;

— dna Trînc Alina Viorica, membru de rezervă;

— dl Adam Petru Stelian, președinte al comisiei de evaluare;

— dl Farcaș Marius Teodor, membru al comisiei de evaluare;

— dna Matzek Magda, membru al comisie de evaluare;

— dl Țuca Eugen, membru de rezervă;

— dl Laza Gheorghe, membru al comisiei de evaluare.

Autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 62 din Legea 98/2016 oricarui operator economic care se încadrează în situatiile descrise la art. 60 din Legea 98/2016.

Observaţii: necompletarea DUAE (inclusiv pentru asociat/terţ susţinător/subcontractant) atrage respingerea ofertei ca inacceptabilă.

Odată cu DUAE se va prezenta si angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia sau după caz, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum și faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

DUAE se va completa in SEAP. Documentele emise într-o altă limbă vor fi însoţite de traducere autorizată în limba română.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertanții vor demonstra experiența similară prin prezentarea unei liste a principalelor produse/bunuri furnizate, în decursul unei perioade care acoperă cel mult trei ani (se consideră ultimii trei ani până la data-limită de depunere a ofertelor) din care să reiasă că au fost duse la îndeplinire contracte de furnizare similare conform celor solicitate de autoritatea contractanta. Prin contracte de furnizare similare se înțeleg contracte de furnizare de autobuze/microbuze/autoturisme/autovehicule electrice. Experiența similară se va demonstra prin prezentarea a minimum unu-maximum trei contracte de furnizare de autobuze/microbuze/autoturisme/autovehicule electrice cu o valoare însumată de 20 000 000,00 RON.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerinței privind experiența similară prin prezentarea de procese-verbale de recepție întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția, documente constatatoare, certificări de bună execuție și/sau alte documente din care să reiasă beneficiarul, cantitatea, perioada și locul unde au fost furnizate. Justificare: s-a impus această cerință în vederea analizării capacității tehnice deținute de către ofertanți pentru furnizarea de produse similare (furnizare de autobuze/microbuze/autoturisme/autovehicule electrice).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 29/04/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea ofertanţilor se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, se va solicita prezentarea unor noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea finaciară cea mai mică.

Conform art. 123 din HG 395/2016, ofertantul va indica în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală și vor prezenta totodată dovada care le conferă acest caracter, în caz contrar nefiind aplicabil prevederile art. 57 alin. (1) din Legea 98/2016. Având în vedere Legea 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, ofertantii vor completa formularul „Anexa informatii ANI”, formular ce se regaseste in sectiune „Formulare”. Acesta se va completa pentru fiecare persoană cu putere de decizie așa cum rezultă din certificatul eliberat de ONRC.

DUAE se va completa în SICAP.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Caile de atac, precum si termenele de exercitare ale acestora sunt cele prevazute de art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Primăria Municipiului Arad, Serviciul juridic contencios
Dirección postal: Bulevardul Revoluţiei nr. 75
Localidad: Arad
Código postal: 310403
País: Rumania
Correo electrónico: pma@primariaarad.ro
Teléfono: +40 257281850-134
Dirección de internet: www.primariaarad.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020