Suministros - 449237-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Gdansk: Partes, accesorios y suministros para ordenadores

2020/S 187-449237

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Gdański
Dirección postal: ul. Jana Bażyńskiego 8
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-309
País: Polonia
Persona de contacto: Marta Kujawska-Nowik, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 112, I piętro
Correo electrónico: marta.kujawska-nowik@ug.edu.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://ug.edu.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ug.edu.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Número de referencia: J711.291.1.122.2020.MK
II.1.2)Código CPV principal
30237000 Partes, accesorios y suministros para ordenadores
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30237000-9 (części, akcesoria i wyroby do komputerów).

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych, zwanych dalej „sprzętem”, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Miejsce dostawy podzespołów i akcesoriów komputerowych: Wydział Chemii UG, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, pok. B330.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ – formularz przedmiotowo-cenowy.

Umowa realizowana będzie sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze. W przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin ten może ulec wydłużeniu na podstawie § 10, ust. 1, pkt 4, lit. d projektu umowy – załącznika nr 5 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30237000 Partes, accesorios y suministros para ordenadores
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce dostawy podzespołów i akcesoriów komputerowych: Wydział Chemii UG, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, POLSKA, pok. B330.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30237000-9 (części, akcesoria i wyroby do komputerów).

2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych, zwanych dalej „sprzętem”, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć sukcesywne (częściowe) dostarczanie podzespołów i akcesoriów komputerowych, w różnych ilościach, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Dostawy sprzętu będą odbywać się w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–15.00 na podstawie zamówień składanych drogą elektroniczną przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie z § 5 ust. 10 pkt 2 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, transportem i na koszt Wykonawcy, wraz z wyładunkiem wykonanym przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamówiona dostawa powinna być realizowana w maksymalnie najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż określony w rozdziale IV pkt 2 SIWZ.

4. Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną zamówienia do Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Uniwersytetu Gdańskiego, o którym mowa w § 5 ust. 10 pkt 2 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

5. Miejsce dostawy podzespołów i akcesoriów komputerowych: Wydział Chemii UG, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, pok. B330.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ – formularz przedmiotowo-cenowy.

7. Szacunkowa (przewidywana) skala potrzeb Zamawiającego podczas trwania umowy jest podana w załączniku nr 1a do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że ilości poszczególnych pozycji sprzętu, wskazane w załączniku nr 1a do SIWZ, są ilościami prognozowanymi (szacunkowymi) nie wiążącymi dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości sprzętu wskazanych w załączniku nr 1a do SIWZ, co nie będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość poszczególnych pozycji sprzętu wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy kwoty z § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznika nr 5 do SIWZ.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa opcji) poprzez rezygnację maksymalnie z 20 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznika nr 5 do SIWZ. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Przewidziana rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, wymagającej sporządzenia aneksu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówień częściowych / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Umowa realizowana będzie sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

Termin realizacji zamówień częściowych: do 30 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zamówienie zostało złożone do Wykonawcy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 25/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 11:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, POLSKA, pokój nr 112, I piętro.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP.

Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty sporządzonej w języku polskim, w sposób zgodny z SIWZ oraz ustawą.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, za pomocą którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia – art. 89 ust. 1 ustawy oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII SIWZ oświadczenia i dokumenty. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale VII SIWZ.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w 1 z formatów określonych w rozdz. VIII pkt 9 SIWZ.

Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do 1 pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę, o których mowa w rozdz. XI SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte są w SIWZ (dostępnej na stronie www.ug.edu.pl). Szczegóły dotyczące: warunków udziału w postępowaniu podane są w rozdz. V SIWZ, wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw wykluczenia podane są w rozdz. VII SIWZ, podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy podane są w rozdz. VI SIWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie podane są w rozdz. XIV SIWZ. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą opisane są w rozdz. VII SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług Podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia JEDZ dotyczące Podwykonawców (rozdział VII pkt 1 SIWZ).

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawarta jest w rozdz. XX pkt 13 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy (art. 179–198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020