Suministros - 449241-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Bucarest: Servidores

2020/S 187-449241

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Direcția Generală de Protecţie Internă
Número de identificación fiscal: 36755310
Dirección postal: Intrarea Răzoare nr. 5
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 050506
País: Rumania
Persona de contacto: Mariana Popa
Correo electrónico: achizitii@dgpi.ro
Teléfono: +40 213156911/ +40 213111353
Fax: +40 213156911
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.dgpi.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103794
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Echipament de tip server tip I și tip II

Número de referencia: 36755310/2020/C27-28
II.1.2)Código CPV principal
48820000 Servidores
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Achizitionare echipament de tip server tip I si echipament de tip server tip II.

— Lot 1 – echipament de tip server tip I (1 buc. x 109 243,70 RON fara TVA);

— Lot 2 – echipament de tip server tip II (9 buc. x 71 428,57 RON fara TVA = 642 857,13 RON fara TVA).

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificari/informații suplimentare o singură dată, în a 11-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor pentru clarificările solicitate cu 18 zile înaintea termenului-limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 752 100.83 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes siguientes:

Oferta se poate depune pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lotul 1 – Echipament de tip server tip I

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48820000 Servidores
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bucuresti.

II.2.4)Descripción del contrato:

Lotul 1 – echipament de tip server tip I (1 buc. x 109 243,70 RON fara TVA).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Garanție și suport tehnic. / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Memorie RAM. / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Capacitate utilă după configurare RAID 5. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 109 243.70 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 4
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

60 de zile lucrătoare, dar nu mai târziu de 15.12.2020.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lotul 2 – Echipament de tip server tip II

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48820000 Servidores
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bucuresti.

II.2.4)Descripción del contrato:

Lotul 2 – echipament de tip server tip II (9 buc. x 71 428,57 RON fara TVA = 642 857,13 RON fara TVA).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Garanție și suport tehnic. / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Memorie RAM. / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Capacitate utilă după configurare RAID 5. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 642 857.13 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 4
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

60 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de 15.12.2020.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Pentru fiecare lot distinct (1-2), ofertantul/ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractantul va completa DUAE configurat de autoritatea contractantă în SEAP [conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016], în secțiunea dedicată procedurii în cauza, până la data-limită de depunere a ofertei stabilită în anunțul de participare.

DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia. A se vedea Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 8.4.2019.

Ofertantul clasat pe primul loc/lot în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va avea obligația sa prezinte documentele justificative, menționate la acest capitol, doar la solicitarea autorității contractante, prin intermediul SEAP, semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. În situația în care documentele sunt semnate de către o altă persoană decât reprezentantul legal al operatorului economic, se va prezenta o împuternicire în acest sens, în SEAP semnată cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în vreuna din situațiile prevăzute la art. 59-60, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr.98/2016;

5. alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale țării de origine (certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care să dovedească că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform cerințelor autorității contractante, însoțite de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal privind perioada de valabilitate a documentelor, în cazul în care documentele emise nu conține această dată.

Notă:

— Autoritatea contractantă va exclude de la procedură orice ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant care se încadrează în vreuna din situațiile prevăzute la art. 59-60, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016;

— Documentele emise în altă limbă decât limba română, vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menționat în clar numele întreg al persoanei semnatare; in situația în care documentele sunt semnate de către o altă persoană decât reprezentantul legal al operatorului economic se va prezenta o împuternicire în acest sens, în SEAP semnată cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

— Dacă este cazul, ofertanții vor prezenta odată cu DUAE o listă cu datele de identificare ale terților susținători/subcontractanților (din care să rezulte și procentul de subcontractare), în vederea respectării prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Aceasta se va depune în SEAP, semnată cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică;

— Documentele se vor depune, prin intermediul SEAP, semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Conflictul de interese.

Ofertantul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a contractului. Conflictul de interese, astfel cum este acesta definit în Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, poate apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării contractului trebuie notificat, în termen de cinci zile de la apariţia acestuia, în scris părților semnatare ale contractului, fără întârziere.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante implicate în procedura de achiziție publică sunt:

— Dumitrache Tiberiu-Silviu – (I) director general ;

— Patriche Marius Haientz – adjunct al directorului general ;

— Badea Adrian – sef structură logistică ;

— Vizireanu Fănuța – sef Serviciu financiar-contabilitate ;

— Dutulescu Razvan – (I) sef Serviciu juridic ;

— Andrei Dumitru-Bogdan – sef Birou planificare și achiziții publice.

Se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care sa ateste ca ofertantul (ofertantul asociat/terțul susținător si subcontractantul) este abilitat sa desfășoare activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții (obiectul contractului trebuie să aibă corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC sau documente echivalente).

Nota: certificatul constatator va fi prezentat, prin intermediul SEAP, în orice forma, semnat cu semnătura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica. Informațiile din certificatul constatator sa fie reale/valide la data prezentării acestuia. Pentru persoane juridice/fizice străine: in cazul ofertanților de alta naționalitate decât cea romana, documentele menționate vor fi transmise în limba de origine, însoțit de o traducere autorizata a acestuia in limba romana.

Documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic (conform prevederilor art. 173 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare).

Modalitatea de îndeplinire: se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sa fie prezentat, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obținut în urma finalizării evaluării ofertelor. Pentru ofertanții străini: se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), urmând ca documentul echivalent emis în țara de rezidenta să fie prezentat, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obținut în urma finalizării evaluării ofertelor. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata în limba romana.

Toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, semnate cu semnătura electronică extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Loturile: 1, 2, Proportia de subcontractare, loturile 1 si 2.

Cerinta A. Informatii privind tertul sustinator si asociatii, daca este cazul.

(a) În cazul în care oferta este depusă de un operator economic care beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti, se va prezenta DUAE, pentru ofertant și tertul sustinator/tertii sustinatori (conform art. 193 din Legea nr. 98/2016) și angajamnetul ferm de sustinere din partea acestuia/acestora, ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate;

(b) In cazul in care oferta este depusa in asociere, se va prezenta DUAE pentru toti membrii asocierii si acordul de asociere, ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate.

Cerinta B. Informaţii privind subcontractanţii, dacă este cazul. În cazul în care oferta este depusă de un operator economic ce are, eventual, intenţia de a subcontracta parte/părţi din contract, se va prezenta DUAE, pentru ofertant și subcontractant (conform art. 193 din Legea nr. 98/2016) și acordul de subcontractare în acest sens.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cerinta A:

(a) se va prezenta DUAE, pentru ofertant și terțul susținător/terții susținători (conform art. 193 din Legea nr. 98/2016) și angajamentul ferm de susținere din partea acestuia/acestora; (b) se va prezenta acordul de asociere care să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute de art. 34 și 233 din Codul Fiscal și informații privind competența de emitere a facturii, declaraţie prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare, să prezinte autorităţii contractante acordul de asociere în original sau copie legalizată, înainte de data semnării contractului.

Cerinta B: ofertantul va depune odată cu DUAE şi acordul de subcontractare în care se precizează procentul de subcontractare, activităţile ce revin subcontractantului, precum şi sumele aferente prestaţiilor. Acordul de subcontractare se va depune în SEAP semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data-limită de depunere a ofertelor.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 29/04/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Nu.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;

2. Documentul Unic de Achizitii European se va completa în SEAP – a se vedea Notificare ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 8.4.2019;

3. Ofertantul este obligat sa informeze autoritatea contractanta despre orice modificare intervenita cu privire la situatiile certificate prin prezentarea documentelor solicitate la cap. III.1 in termen de maximum sapte zile lucratoare de la interventia sau dupa caz, luarea la cunostinta asupra acestor modificari;

4. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: Bucureşti
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre un act al autorității contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Direcția Generală de Protecţie Internă
Dirección postal: Str. Răzoare nr. 5, sector 6
Localidad: Bucureşti
Código postal: 050506
País: Rumania
Correo electrónico: achizitii@dgpi.ro
Teléfono: +4 213156911
Fax: +4 213156911
Dirección de internet: www.dgpi.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020