Suministros - 449246-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Baia Mare: Marquesinas para paradas de autobús

2020/S 187-449246

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Municipiul Baia Mare
Número de identificación fiscal: 3627692
Dirección postal: Str. Gheorghe Şincai nr. 37
Localidad: Baia Mare
Código NUTS: RO114 Maramureş
Código postal: 430311
País: Rumania
Persona de contacto: Linda Misner
Correo electrónico: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Teléfono: +40 262211001
Fax: +40 262212171
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.baiamare.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103779
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Refugii pentru călători – stații de autobuz”

Número de referencia: 3627692/2020
II.1.2)Código CPV principal
44212321 Marquesinas para paradas de autobús
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

În baza acordului-cadru încheiat se urmărește achiziționarea refugiilor pentru călători-stații de autobuz, pentru modernizarea sistemului de transport public, atragerea cetățenilor înspre transportul public în defavoarea autoturismelor personale, transformarea acestui serviciu intr-unul cât mai atractiv, pentru creșterea gradului de încărcare în mijloacele de transport in comun, însoțită de scăderea traficului rutier cu autoturisme.

Scopul acordului-cadru și a contractelor subsecvente va fi de furnizare de produse, cum rezultă de altfel și din caietul de sarcini.

Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de furnizare subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord-cadru.

Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect asigurarea produselor pentru care se încheie fiecare contract subsecvent.

Se vor putea solicita clarificări cu cel mult 20 de zile anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

Se va răspunde la clarificări cu cel puțin 10 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 8 386 280.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45262300 Trabajos de hormigonado
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO114 Maramureş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Municipiul Baia Mare.

II.2.4)Descripción del contrato:

Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de furnizare subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord-cadru.

Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect asigurarea produselor pentru care se încheie fiecare contract subsecvent.

Produsele ce urmează a fi achiziţionate sunt prezentate în anexe la caietul de sarcini.

Durata pentru care se încheie acordul-cadru pentru prezenta achiziţie a municipiului Baia Mare este de maximum 4 ani (patru ani) calendaristici.

Cantităţile estimate minime şi maxime care se vor achiziţiona pe durata întregului acord-cadru sunt prevăzute în caietul de sarcini.

Cantităţile estimate minime şi maxime care se vor achiziţiona în cadrul celui mai mare contract subsecvent se regăsesc în cadrul caietului de sarcini.

Valoarea totală estimată a acordului-cadru, pe patru ani: minimum 4 360 610,00 RON, fără TVA-maximum 8 386 280,00 RON, fără TVA.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se va încheia pe durata de derulare a acordului-cadru:

— valoarea minimă estimată a celui mai mare contract subsecvent care se va încheia pe durata de derulare a acordului-cadru: 1 160 270,00 RON fără TVA;

— valoarea maximă estimată a celui mai mare contract subsecvent care se va încheia pe durata de derulare a acordului-cadru: 2 676 280,00 RON fără TVA.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnică / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Se vor putea solicita clarificări cu cel mult 20 de zile anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

Se va răspunde la clarificări cu cel puțin 10 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerința nr. 1. Ofertanții, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative actualizate la momentul depunerii acestora care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Persoanele juridice străine vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Documentele vor fi prezentate în traducere în limba română. Traducerile vor fi semnate și ștampilate pe fiecare pagină de către traducătorul autorizat.

Cerința nr. 2. Ofertanții, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este o declarație pe propria răspundere – Formularul nr. 1 privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, se va prezenta, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante implicate în procedura de achiziție publică sunt:

— Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare;

— Marinel Rob, viceprimar;

— Noemi Vida, viceprimar;

— Lia Mureşan, secretarul municipiului Baia Mare;

— Carmen Pop, director executiv Direcţia economică;

— Mircea Niculae, director executiv Direcţia juridică, administraţie publică locală;

— Cornelia Luca, director general Direcţia generală dezvoltare publică;

— Marius Aoșan, director executiv Direcția utilități publice;

— Ramona Bodzer, director executiv Direcţia achiziţii;

— Adriana Gheție, șef Serviciul achiziţii publice;

— Linda Misner, consilier juridic principal, Directia achiziții;

— Nicoleta Mitre, șef Serviciul juridic;

— Ioana Băban, director executiv adjunct, Direcţia cheltuieli;

— Angela Vasc, șef Serviciul financiar contabil;

— Rodica Bozga, șef Serviciul buget public;

— Raluca Solomon, șef Biroul monitorizare bugete și execuție bugetară;

— Liviu Filip, șef Birou transport public si protecţie civilă;

— Dorel Ioan Chira, inspector Birou transport public si protecţie civilă;

— Nuszbaum Andrea, inspector superior Birou transport public si protecţie civilă.

Cerința nr. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv partea din contract pe care urmează să o realizeze.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative actualizate care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise în tara de rezidenta urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul depunerii acestuia. Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta. Din continutul acestora trebuie sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in obiectul de activitate al ofertantului. Documentele vor fi prezentate in traducere in limba romana. Traducerile vor fi semnate pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat.

In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract.

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Cerinţa nr. 1. Ofertantul trebuie să demostreze că a livrat în ultimii trei ani calculaţi retroactiv de la data-limită a depunerii ofertelor, produse similare în valoare cumulată de cel puţin 2 500 000,00 RON la nivelul unui contract-maximum patru contracte. Ofertantul va prezenta lista principalelor livrări de produse efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați,atunci când este necesar în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurență, autoritatea contractantă poate stabili că sunt luate în considerare livrări de produse relevante efectuate sau servicii relevante prestate cu mai mult de trei ani în urmă. Produsele trebuie să fi fost livrate şi dacă este cazul, instalate, în ultimii trei ani, calculaţi prin raportarea la data-limită de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului-limită prevăzut în anunțul de participare publicat inițial. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici, cerința minimă privind experiența similară poate fi îndeplinită de toți membrii asocierii, respectiv îndeplinirea cerinței se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, toți membrii asocierii răspund în mod solidar pentru executarea contractului.

Proportia de subcontractare. Cerinţa nr. 2. În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte din contract, acesta va include informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE, va declara identitatea subcontractanţilor, partea lor de implicare în contract, ponderea, activitățile de care vor fi responsabili, numărul și data acordului de subcontractare.

Cerinţa nr. 3. Informaţii suplimentare:

1. Asociatul/asociaţii vor prezenta aceleași documente solicitate la cap III.1.1-3 ca și liderul de asociere, cu mențiunea că cerințele privind situația economică și financiară și capacitatea tehnică și profesională vor fi îndeplinite prin cumul de grupul de asociați. Totodată, se va prezenta acordul de asociere – Formularul nr. 2 din care să rezulte cine este liderul asocierii, precum și detalierea obligațiilor fiecărui membru al asocierii, inclusiv cele legate de semnarea documentelor ofertei și procentul care revine fiecăruia, precum și precizarea clară că toți membri grupului vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului;

2. Tertul sustinator poate să susțină capacitatea economică și capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului. În acest caz, ofertantul trebuie să dovedească susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui „angajament ferm” al persoanei respective prin care confirmă că pune la dispoziţia ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigura susţinerea tehnică şi sau profesională (terţul susţinător) nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire;

3. Odată cu depunerea ofertei și a DUAE, ofertanții vor prezenta în mod obligatoriu și Formularul nr. 4 – „Informații centralizate privind structura ofertantului”.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Modalitate de îndeplinire. Cerinta nr. 1. Completare DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt certificate/documente, emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul privat beneficiar (ex.: PV de recepţie/certificate constatatoare/recomandări etc. care vor conţine valori real executate, perioada şi locul de furnizare și a serviciilor accesorii prestate, modul de îndeplinire a obligaţiilor, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi). Documentele prin care se confirmă livrarea de produse similare, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de către clientul beneficiar public sau privat care să conțină informații din care să rezulte faptul că au fost efectuate în conformitate cu obligaţiile contractuale, urmează să fie prezentate obligatoriu, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.

Modalitate de îndeplinire. Cerinta nr. 2. Completare DUAE. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare/partea lor de implicare în contract, ponderea, activitatile de care vor fi responsabili. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta și acordul de subcontractare – Formularul nr. 3, asumat de ambele părți, înregistrat și datat.

Modalitate de îndeplinire. Cerinta nr. 3. Se va prezenta DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta și angajamentul ferm al terțului susținător (împreună cu documentele anexe la angajament, transmise ofertanților de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere – Formularul nr. 2 și/sau acordul de subcontractare – Formularul nr. 3, după caz, precum și Formularul nr. 5. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate obligatoriu, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire. Precizare: completarea și prezentarea inițială a DUAE este obligatorie, atât de către ofertanți, cât și de către asociați/subcontractanți/terți susținători (dacă este cazul).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 26/08/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Comisia de evaluare.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Operatorii economici vor accesa DUAE în vederea completării prin intermediul SEAP/SICAP, în format .xml din cadrul licitatiei deschise.

Criteriul de atribuire a contractului este „cel mai bun raport calitate-preţ”. Stabilirea ofertei câştigătoare – punctajul obţinut de ofertanţi se face adunȃnd cele două punctaje obţinute la cei doi factori de evaluare. Ofertantul cu cel mai mare punctaj va fi declarat cȃştigător.

În cazul în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj total, departajarea ofertelor se va realiza în funcție de punctajele acordate pentru prețurile ofertate, fiind declarată câștigătoare oferta care a obținut punctaj maxim pentru acest factor de evaluare. Dacă și acestea sunt egale, autoritatea contractantă va solicita ofertanților o nouă propunere financiară, în SEAP, situație în care se va reîntocmi punctajul pentru prețurile reofertate.

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibila pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică).

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operatori economici conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și vor transmite solicitările prin intermediul aplicației având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute în documentația de atribuire.

Deoarece procedura este online, corespondența cu ofertanții va avea loc prin intermediul SEAP, atasat la anunțul de participare, atât eventualele solicitări de clarificări, cât și răspunsul ofertantului.

Toate documentele ofertei vor fi semnate electronic de reprezentantul legal/imputernicitul acestuia cu conditia prezentarii actului de imputernicire cu privire la acest lucru.

In cazul documentelor depuse de un eventual subcontractant la oferta, acestea vor fi semnate electronic sau de reprezentantul legal al subcontractantului declarat sau de un imputernicit desemnat de subcontractant prin actul de imputernicire cu privire la semnarea electronică a acestora.

In cazul unei oferte depuse in asociere, documentele vor fi semnate electronic fie de reprezentatii legali ai fiecarui operator economic care face parte din asociere fie de imputernicitul unuia dintre operatorii economici participanti la asociere cu conditia ca acesta sa detina imputernicire in acest sens.

Referitor la documentele însoțitoare ofertei, autoritatea contractantă face următoarea observație: potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) din HG 395/2016 „prin excepţie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă”.

Se va avea în vedere încărcarea tuturor documentelor aferente documentației transmise, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform art. 4 din Legea nr. 101/2016. Termen depunere contestație 10 zile, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Municipiul Baia Mare – Serviciul juridic
Dirección postal: Str. Gheorghe Şincai nr. 37
Localidad: Baia Mare
Código postal: 430311
País: Rumania
Teléfono: +40 262211001
Fax: +40 262212171
Dirección de internet: www.baiamare.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020