Suministros - 449247-2020

Submission deadline has been amended by:  471685-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Señales y artículos conexos

2020/S 187-449247

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Krakowski
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: al. Słowackiego 20
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL214 Krakowski
Código postal: 30-037
País: Polonia
Persona de contacto: Renata Sykut, Anna Kondracka
Correo electrónico: zp@powiat.krakow.pl
Teléfono: +48 123979105
Fax: +48 126335294
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://powiat.krakow.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://portal.smartpzp.pl/spwk
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://portal.smartpzp.pl/spwk
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa tablic rejestracyjnych

Número de referencia: K/ZP-1/2020
II.1.2)Código CPV principal
44423400 Señales y artículos conexos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych według przepisów obowiązujących w dniu dostawy. Aktualnie obowiązujące przepisy zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 200 000.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL214 Krakowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat krakowski

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych według przepisów obowiązujących w dniu dostawy. Aktualnie obowiązujące przepisy zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.)

2. Rodzaj i szacunkowa ilość tablic został przedstawiony w rozdz. III ust 2 SIWZ. Przewidywana łączna szacunkowa ilość tablic w całym okresie umownym wynosi 177 936 szt.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas realizacji dostawy dodatkowej / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 85
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 000 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 02/01/2021
Fin: 31/12/2023
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. W ramach prawa opcji zamawiający zastrzega sobie opcję zakupu dodatkowych tablic o wartości nieprzekraczającej 200 000 PLN netto, przy czym zakupione mogą być wyłącznie tablice wg. rodzajów w tabeli w sekcji III pkt 2 SIWZ (prawu opcji nie podlegają tablice tam niewymienione).

2. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji, zamawiający udzieli zamówienia jednorazowo lub w częściach w ilościach wynikających z zaistniałych potrzeb.

3. Całościowe lub częściowe skorzystanie z prawa opcji zostanie wprowadzone do umowy w formie pisemnego aneksu. Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie, a nie obowiązek zamawiającego. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji lub częściowego skorzystania niewyczerpującego maksymalnej kwoty określonej w ust. 4, wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wskazana w sekcji II.1.5 niniejszego ogłoszenia obejmuje również wartość opcji. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji o wartości nieprzekraczającej 200 000 PLN netto.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy, zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca posiada:

1) wpis do rejestru, o jakim mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) dotyczący produkcji wszystkich tablic rejestracyjnych wymienionych wg wzorów określonych w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych obowiązującym w dniu dostawy),

2) odpowiednie zezwolenie zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797, ze zm.) na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami (zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzanie odpadów).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem umowy (zał. nr 3 do SIWZ).

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z § 15 wzoru umowy (zał. nr 3 do SIWZ).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:15
Lugar:

Otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja prowadzona będzie na platformie Cisco Webex Meetings pod adresem: https://powiatkrakow.webex.com/meet/zp Emisja rozpocznie się dnia 28 października 2020 r. o godz. 11.15.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania.

2. Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem systemu przy użyciu kart dwóch użytkowników wewnętrznych.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamów.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści w systemie informację z otwarcia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Wrzesień 2023

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN. Szczegółowe zasady wnoszenia wadium zostały określone w rozdz. IX SIWZ.

2. Uwaga do sekcji IV.2.6 – okres związania ofertą wynosi 60 dni od daty składania ofert.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu;

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

4. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, w którym należy podać:

a) cenę brutto za wykonanie 1 szt tablicy (w zł);

b) czas realizacji dostawy dodatkowej

c) okres gwarancji;

2) oświadczenie JEDZ, o którym mowa w rozdziale VII SIWZ, w sposób i zakresie tam opisanym;

3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia JEDZ – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwo to wymaga zachowania postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 5 pkt 1 SIWZ – jeżeli dotyczy. Dokument wymaga zachowania postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

5) dowód wniesienia wadium, w formie opisanej w rozdziale IX SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń

Lub dokumentów wymienionych poniżej. Wszystkie oświadczenia i dokumenty muszą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez wystawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy:

1) informacja z KRK;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;

4) wpis do rejestru (zgodnie z opisem w rozdz. VII ust. 11 pkt 4 SIWZ);

5) odpowiednie zezwolenie (zgodnie z opisem w rozdz. VII ust. 11 pkt 5 SIWZ)

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

7. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020