Suministros - 449248-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Łódź: Equipamiento médico

2020/S 187-449248

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Dirección postal: ul. Rzgowska 281/289
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 93-338
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Drozdowska
Correo electrónico: malgorzata.drozdowska@iczmp.edu.pl
Teléfono: +48 422711752
Fax: +48 422711750
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.iczmp.edu.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.iczmp.edu.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Dirección postal: ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pokój nr 15
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 93-338
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Drozdowska
Correo electrónico: malgorzata.drozdowska@iczmp.edu.pl
Teléfono: +48 422711752
Fax: +48 422711750
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.iczmp.edu.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://iczmp.ezamawiajacy.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: instytut badawczy
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

ZP/111/2020 – Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Instytutu „CZMP” na realizację programu „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020–2030 w zakresie zadania pn.: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

Número de referencia: ZP/111/2020
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Instytutu „CZMP” na realizację programu „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020–2030 w zakresie zadania pn.: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej.

2. Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie: (https://iczmp.ezamawiajacy.pl).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Aparat do terapii uciskowej – 2 szt.

2. Mobilne elektromiografy z elektrostymulacją wyzwalaną do rehabilitacji onkologicznej. Urządzenie do biofeedbacku elektromiograficznego i elektrostymulacji dna miednicy – 1 szt.

3. Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny umożliwiający ćwiczenia w obrębie kończyn górnych, dolnych oraz tułowia do rehabilitacji onkologicznej – 1 szt.

4. Platforma stabilometryczna do rehabilitacji onkologicznej – 2 szt.

5. Urządzenie z oporem elastycznym do terapii przedramienia i nadgarstka – 1 szt.

6. Urządzenie z oporem elastycznym do rehabilitacji barku – 1 szt.

7. Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych z oprogramowaniem – 1 szt.

8. Fotel do ćwiczeń oporowych kończyny dolnej do rehabilitacji onkologicznej – 1 szt.

9. Oprogramowanie do zarządzania zestawem treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze stacją roboczą – 1 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 28
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały opisane we wzorze umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Podstawa prawna: art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Zakup realizowany jest w ramach programu „Narodowa Strategia Onkologiczna” w zakresie zadania pn.: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej, umowa nr 1/18/17/2020/62/356. Zgodnie z umową Zamawiający jest zobowiązany złożyć rozliczenie za zakupiony sprzęt do dnia 16 listopada 2020 r., stanowiące podstawę przekazania środków publicznych.

W przypadku, gdyby Zamawiający zachował 35-dniowy termin na składanie ofert, realizacja zamówienia w wyznaczonym terminie byłaby znacząco utrudniona.

Skrócenie terminu składania ofert umożliwi Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania w wymaganym terminie.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:15

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

I. Podstawy Wykluczenia: art. 24 ust. 1 pkt 13–23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykaz oświadczeń/dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona/jakie Zamawiający uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zgodnie z art. 26 ust. 6, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od udostępnienia na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 nie jest wymagane, jeżeli w postępowaniu została złożona jedna oferta.

6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4, niezależnie od ilości złożonych w postępowaniu ofert, może zostać złożone wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie sytuacji Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania, w szczególności po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert.

5. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Informacje dotyczące wspólnego ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia oraz przypadku, gdy siedziba lub miejsca zamieszkania Wykonawcy znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały opisane w treści SIWZ.

II. Wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium na całość przedmiotu zamówienia wynosi 9 079,00 PLN, słownie: dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych.

III. Kryteria oceny ofert:

— cena – waga 90,

— okres gwarancji – waga 10.

IV. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

V. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Szczegółowe regulacje w zakresie środków ochrony prawnej zawiera dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020