Suministros - 449255-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Craiova: Servidores

2020/S 187-449255

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Municipiul Craiova
Número de identificación fiscal: 4417214
Dirección postal: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7
Localidad: Craiova
Código NUTS: RO411 Dolj
Código postal: 200585
País: Rumania
Persona de contacto: Serviciul licitații
Correo electrónico: achizitii@primariacraiova.ro
Teléfono: +40 251415907
Fax: +40 251411561
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.primariacraiova.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103785
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizare servere, echipamente de comunicaţii şi programe informatice din sistemul dispecer

Número de referencia: 4417214-2020-I.10
II.1.2)Código CPV principal
48820000 Servidores
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Prezenta achiziție va asigura furnizarea echipamentelor IT necesare pentru modernizarea Sistemului Dispecer din municipiul Craiova, serviciile asociate de instalare și configurare a sistemelor de operare, migrarea aplicațiilor specializate pentru supravegherea la distanță, control, conducere operativă a proceselor și achiziția de date la dispecerat, precum și integrarea de noi echipamente în sistemul SCADA pentru monitorizarea, controlul şi conducerea operativă a punctelor termice modernizate din municipiul Craiova, conform cerinţelor caietului de sarcini nr. 118308/17.08.2020.

Modificarea contractului, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii.

Termene pentru depunerea/ raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art.160 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare in legătură cu documentația de atribuire este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificari intr-o singura zi si anume a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, printr-un răspuns consolidat, în măsura în care solicitările de clarificari sunt transmise în termenul precizat.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.98/2016 si HG nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este initiata sub incidenta clauzei suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea/obtinerea fondurilor necesare, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice.

In cazul in care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a anula procedura de atribuire, in conditiile in care nu exista o alta sursa de finantare, in conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza 2 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 591 000.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100 Ordenadores portátiles
30213300 Ordenadores de mesa
31682530 Fuentes de alimentación eléctrica de emergencia
32323100 Videomonitores color
32420000 Equipo de red
48517000 Paquetes de software de TI
51611100 Servicios de instalación de equipo informático
72500000 Servicios informáticos
79632000 Servicios de formación de personal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO411 Dolj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Municipiul Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Modernizare servere, echipamente de comunicaţii şi programe informatice din sistemul Dispecer, conform cerinţelor caietului de sarcini nr. 118308/17.08.2020, respectiv:

— Achiziționarea echipamentelor noi (server, PC-uri, monitoare, imprimante, switch-uri, etc.) și a aplicațiilor software aferente,

— Montarea noilor echipamente,

— Configurarea controllerelor RAID, instalarea platformei de virtualizare, instalarea sistemelor de operare și a software-urilor de aplicații, configurarea echipamentelor livrate pentru realizarea funcționalității,

— Transferul backup-urilor de date și migrarea fișierelor de configurare necesare de pe echipamentele PC existente, transferul de date și de setări pe noile echipamente, migrarea bazelor de date,

— Realizarea conexiunilor la rețeaua locală, la internet și la echipamentele de proces,

— Înlocuirea celor 26 controlele APEX 10 cu echipamente similare şi integrarea lor în SCADA,

— Identificarea echipamentelor de automatizare, control și comunicație care trebuie integrate în sistemul SCADA, alegerea pachetelor software care permit descrierea și accesarea datelor de la aceste dispozitive, configurarea interfețelor și a driverelor personalizate prin intermediul cărora se asigură transferul de date la distanță, instalarea, configurarea, testarea și punerea în funcțiune a serverelor OPC bazate pe tehnologia Client/Server,

— Efectuarea testelor și punerea în funcțiune.

Termenul de livrare a echipamentelor şi îndeplinirea serviciilor asociate: maximum 120 zile livrare echipamente si servicii de integrare, de la momentul primirii comenzii, inclusiv perioada de teste si instruire personal.

Modificarea contractului, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 160
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerința nr. 1

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alte documente edificatoare, după caz.

Cerinţa nr. 2

Ofertanţii (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) nu trebuie să se găsească în situatiile prevăzute la art. 60, alin. (1), lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

a) in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Genoiu Mihail-Primar Municipiul Craiova, Miulescu Nicoleta – Secretar general municipiu, Durle Dumitru Cosmin - Administrator public, Stefan Lucia – Director executiv adjunct Directia Economico – Financiara, Militaru Vasilica Daniela– Director executiv temporar Directia Economico – Financiara, Nuta Maria – Director Executiv Directia Investitii, Achizitii si Licitatii, Ciucă Delia Claudia – Director executiv Direcţia Servicii Publice, Alin Glăvan – Director adjunct Direcţia Servicii, Crețu Cristina Mădălina – Sef Serviciu Licitatii, Culcea Monica – Consilier achiziţii publice Serviciul Licitatii, Roşca Gabriel- Inspector Compartimentul Energetic, Cruceru Anamaria Isabela - consilier juridic Direcția Juridică, Asistență de specialitate și Contencios Administrativ, Rînzescu Adriana – Inspector Serviciul Buget.

b) Persoanele cu functii de decizie (consilieri locali) care aproba bugetul autoritatii contractante sunt: Bărăgan Stelian-viceprimar, Betiu Traian Alexandru Corneliu, Calotă Firmilian, Câplea Doru, Cosman Adrian-viceprimar, Costin Alexandru, Diaconu Dan, Dindirica Lucian Costin, Dumitrache Silviu Ionuț, Florescu Marinel, Godinel Viorica Manuela, Marinescu Radu, Mihai Marius, Mănescu Dumitru, Pâncu Raluca Florentina, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus Victor, Otovescu Dumitru, Pomana Gheorghe, Predescu Bianca Maria Carmen, Radu Marin Traian, Radu Romeo Titus, Roșculete Cătălin Aurelian, Sirop Flavius Adrian, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicu Dorel.

Modalitatea de îndeplinire:

Operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) vor completa o declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.60 alin.(1) lit.d) si lit.e) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform Formular nr.1 din Secţiunea Formulare, care se va prezenta odată cu DUAE.

Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Nota: Dacă un grup de operatori economici depune oferta comună aceste cerinţe trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Atenţie:

— Documentele care reprezintă motive de excludere se solicită ofertantului/ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător,

— Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea din procedura.

— Oferta depusă cu nerespectarea prevederilor art.60 alin. (1) lit.d) și e) din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor și/sau oricând pe parcursul evaluarii acestora atrage respingerea acesteia ca neconformă,

— In cazul operatorilor economici nerezidenti se accepta ca documente probante documente echivalente celor solicitate pentru operatorii economici rezidenti, emise de autoritati competente din tara de origine a operatorului economic in cauza sau din tara in care este stabilit. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care esta stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Lege, se va accepta ca document probant o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva, nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare care are competente in acest sens,

— Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezultă modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire a cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă - informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Nota: Referitor la completarea DUAE, autoritatea contractanta a activat optiunea A: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, din sectiunea criterii de selectie, astfel incat operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a acestui camp, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta parte din sectiunea Criterii de selectie. In ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractantă cere operatorului economic sa declare ca acesta îndeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documentele achizitiei mentionate în anunt.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, insotite de traducerile autorizate în limba română, urmează să fie prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor și va cuprinde informații reale/actuale la momentul prezentării.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Note: - Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna aceste cerințe trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

— In cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depună documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfășoare partea sa de contract,

— Cerința se aplica si pentru subcontractanți si/sau terti susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul DUAE distinct,

— Depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei secțiuni se poate face in oricare dintre formele: original sau copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”, insotite după caz de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat 1. Experiența similară: Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat si pus in functiune produse similare în valoare cumulată de cel puțin 1.500.000 RON, fără TVA, la nivelul a maxim 6 contracte. Prin produse similare se va înțelege: furnizarea de echipamente hardware si software de baza, care sa fi inclus si servicii de actualizare solutii informatice / implementare sisteme informatice. Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, indeplinirea cerintelor privind capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

Proportia de subcontractare Informatii privind subcontractarea – daca este cazul 1. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, documentul DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. 2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii oferei. 3. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi. 4. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art.171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. 5. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens. 6. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE de către op. economici participanţi la proced. de atribuire cu inform. ce descriu nivelul lor de exp. prin raportare la contr. executate in trecut, coresp. cerintelor aut.contr,, urmând ca doc. justif. să fie prezentate la solicit. aut. contr., doar de catre ofertantul declarat clasat pe primul loc in clasament. intermediar intocmit la finaliz. evaluării. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde inform. solicitate. Nota: Ref. la complet. DUAE, aut. contr. a activat opţ. A: Indicatie globala pt toate criterii. de selectie, din secţ. criterii de selectie, astfel incat op ec. se va limita la complet. in DUAE a acestui camp, fara sa treb. sa completeze nicio alta parte din secţ. Crit. de selecţie. In ceea ce priv. crit. de selectie, aut. contr. cere op. ec. sa declare ca acesta îndepl. toate criterii. de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în docum. achizitiei în anunt. Următ. doc. justif., emise sau contrasemnate de o aut. contr. sau de catre clientul beneficiar, care probează îndepl. cerinței vor fi prezentate, la solicit. Aut. contr,, doar de către ofertant. clasat pe primul loc în clasam. intermediar întocmit la finaliz, eval, ofertelor, fara a se limita la: -pv de recepție sau alte doc. din care să reiasă următ, inform. beneficiarul, cantitatea, val., perioada și locul livrării; -recomandări; -alte doc. echivalente.Doc. vor fi prezentate in copie lizibila cu ment. „conform cu originalul”, insotite dupa caz, de traduc. autoriz. a acestora in lb romana. In cazul in care doc. prezentate nu sunt relevante, aut. contr. isi rezerva dreptul de a solicit. inform. si doc. suplim,, incl. de la benef./beneficierii final(i) al produselor care fac obiectul contr. prezentat(e) drept exp. similara, pt confirm. celor prezentate de ofertant. Nota: Pt conversia lei/alta valuta, se va lua în consid. cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pt fiecare an. Pt anul 2020 se va lua în consid. cursul de referinţă comunic. de BNR în data public. anuntului de particip. Op. ec. are dreptul, dacă este cazul și în legăt. cu un anumit contr. de ach, publică, să invoce susț, unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndepl. criteriilor privind capacit. tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între op. ec. și terțul/terții respectiv(i), prezentând un angaj. în acest sens din partea terțului/terților. Odată cu angaj. de susț., ofertantul are obligația să prezinte docum. transmise acestuia de către terțul/terții susținător(i), din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angaj. de susţ., documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care susținerea terțului/terților vizează resurse netransferabile, angajam. asigură aut. contr. îndepl. obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derul. contr. Terţii susţ. nu trebuie să se regăsească în sit. prevăz. la art.164, art.165, art.167 din Lg 98/2016, cu modif. si compl. ulterioare. Tertul susţ. va prezenta: -Angajam. priv. sust. tehnica – Exper. similara;-Anexa nr. 1 la Angaj. ferm privind sust. tehnica – Exper. similara;-docum. transmise ofertant. de catre tertul/tertii sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i)va/vor asigura îndepl. propriului angaj. de susţ, docum. care se vor constitui anexe la respectivul angajam. Ofertantii vor prezenta, odata cu depun. DUAE, angajam. tertului susţ. (împreuna cu doc. anexe la angajam., transmise acestora de catre tertul/tertii susţ., din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustin. acestuia/acestora). Doc. justificative care probeaza cele asumate în angajam. urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea aut. contr., doar de catre ofertant. declarat clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finaliz. evaluarii ofertelor.

Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant, precum si Acordul de subcontractare conform formularului pus la dispoziţie de autoritatea contractantă in Sectiunea Formulare. Nota: Referitor la completarea DUAE, autoritatea contractanta a activat optiunea A: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, din sectiunea criterii de selectie, astfel incat operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a acestui camp, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta parte din sectiunea Criterii de selectie. In ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractantă cere operatorului economic sa declare ca acesta îndeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documentele achizitiei mentionate în anunt. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza să fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul declarat clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluării.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 28/02/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Comisia de evaluare a ofertelor

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1) In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform Anexei nr.44 – Model de acord de asociere din Sectiunea Formulare. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere (legalizarea semnaturilor conform prevederilor Legii nr.36/1995 republicata in 2014).

2) In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu “punctaje egale”, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. În cazul în care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta câstigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

3) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

4) Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatiei de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat la Sectiunea Intrebari cat si la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, in acelasi timp, in vederea asigurarii principiului transparentei cat si a trasabilitatii informatiilor din cadrul sistemului. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita mai sus. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016, cu modificările şi completarile ulterioare si vor transmite solicitarile avand in vedere termenul limita pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise în afara termenului prevazut in anuntul de participare. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP - Sectiunea Intrebari, in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

5) In cazul unei contestatii, contestatorul are obligatia de a respecta prevederile Legii nr.101/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Direcția juridică, asistență de specialitate și contencios administrativ
Dirección postal: Str. A. I. Cuza nr. 1
Localidad: Craiova
Código postal: 200585
País: Rumania
Correo electrónico: consiliulocal@primariacraiova.ro
Teléfono: +40 251416235
Fax: +40 251411561
Dirección de internet: www.primariacraiova.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020