Suministros - 449265-2020

Submission deadline has been amended by:  498879-2020
25/09/2020    S187

Rumanía-Bucarest: Electricidad

2020/S 187-449265

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Número de identificación fiscal: 16031712
Dirección postal: Str. Apolodor nr. 17, sector 5
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 050741
País: Rumania
Persona de contacto: Registratura generală ANAF
Correo electrónico: dana.vulpasu@anaf.ro
Teléfono: +40 213872370 / +40 213871383
Fax: +40 213102051
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.anaf.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103859
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Furnizare energie electrică pentru Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală, Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională pentru achiziții publice

Número de referencia: 16031712/2020/76
II.1.2)Código CPV principal
09310000 Electricidad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Furnizare energie electrica pentru sediile/punctele de consum ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, MFP si ANAP

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: 11 inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Orice raspuns la solicitarile de clarificari sau orice amendament emis de autoritatea contractanta va fi parte a Documentatiei de atribuire si va fi comunicat tuturor celor interesati prin SEAP.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 10 455 773.44 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bucuresti

II.2.4)Descripción del contrato:

Furnizare energie electrica pentru sediile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - aparat propriu, MFP si ANAP:

Ministerul Finanţelor Publice

Joasă tensiune

Bd-ul Libertății nr. 16, tronson IX, Sector 5, București

Bd-ul Mircea Vodă nr. 44, Sector 3, tronson II

Bd-ul Mircea Vodă nr. 44, Sector 3, tronson III

Str. Poenaru Bordea nr. 3-5, Sector 4, București

Medie tensiune

Bd-ul Libertății nr. 16, tronson II-IV, Sector 5, București

Agenția Națională de Administrare Fiscală,

Joasă tensiune

Str. Matei Millo nr. 13, Sector 1, București

Str. Vulturilor nr. 2, Sector 3, București

Piața Alba Iulia nr. 6, bl.I5, Sector 3, București

Bd. Mărăști nr. 4, Sector 1, București

Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, bloc 4, Sector 1,București

Aleea Islaz nr. 2, Târgu Jiu

Str. Stolniceni nr. 49, Râmnicu Vâlcea

Str. București nr. 18, Constanța

Str. Măriuca nr. 14, Sector 4, București

Șos. București - Ploiești nr. 25 - 27, Sector 1, București

Medie tensiune

Str. Mihail Sebastian nr. 88, Sector 5, București

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Str. Foisorului nr. 2, Sector 3, București, Pod: RO001E108966471

Str. Foisorului nr. 2, Sector 3, București, Pod: RO001E108966549

Str. Emil Gârleanu nr. 4, bloc. F, apartament nr. 1, Sector 3, București, Pod: RO001E108947627

Str. Emil Gârleanu nr. 4, bloc. F, apartament nr. 6, Sector 3, București, Pod: RO001E108947661

Autoritatile contractante isi rezerva dreptul de a diminua/suplimenta punctele de consum, in functie de spatiile in care isi desfasoara activitatea, prin aplicarea clauzelor acordului-cadru si cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniul achizitiilor publice.

Cantitatea minimă de energie electrică estimată a se achiziționa pe acord cadru, este de 6.984 MWh - joasă tensiune și 3.220 MWh - medie tensiune, cantitate calculată la o periodă de 12 luni și este astfel împărțită:

Puncte de consum ANAF: Joasă tensiune: 994 MWh

Medie tensiune: 20 Mwh

Puncte de consum MFP: Joasă tensiune: 5.800 MWh

Medie tensiune: 3.200 MWh

Puncte de consum ANAP: Joasă tensiune: 190 Mwh

Cantitatea maximă de energie electrică estimată a se achiziționa pe acord cadru, este de 13.968 MWh - joasă tensiune și 6.440 MWh - medie tensiune, cantitate calculată la o perioadă de 24 luni și este astfel împărțită:

Puncte de consum ANAF: Joasă tensiune: 1.988 MWh

Medie tensiune: 40 Mwh

Puncte de consum MFP: Joasă tensiune: 11.600 MWh

Medie tensiune: 6.400 MWh

Puncte de consum ANAP: Joasă tensiune: 380 Mwh

Cantitatea minimă de energie electrica estimată a se achiziționa pe Contract subsecvent, este de 581,68 MWh - joasă tensiune și 268,67 MWh - medie tensiune, cantitate calculată la o perioadă de 1 lună și este astfel împărțită:

Puncte de consum ANAF: Joasă tensiune: 82,85 MWh

Medie tensiune: 1,67 Mwh

Puncte de consum MFP: Joasă tensiune: 483 MWh

Medie tensiune: 267 MWh

Puncte de consum ANAP: Joasă tensiune: 15,83 Mwh

Cantitatea maximă de energie electrică estimată a se achiziționa pe contract subsecvent, este de 6.984 MWh - joasă tensiune și 3.220 MWh - medie tensiune, cantitate calculată la o perioadă de 12 luni și este astfel împărțită:

Puncte de consum ANAF: Joasă tensiune: 994 MWh

Medie tensiune: 20 Mwh

Puncte de consum MFP: Joasă tensiune: 5.800 MWh

Medie tensiune: 3.200 MWh

Puncte de consum ANAP: Joasă tensiune: 190 Mwh

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 5,227,886.72 RON fără TVA

Aceste cantități minime și maxime stabilite inițial în documentația de atribuire și la nivelul acordului-cadru reprezintă estimări ale unor cantități de lucrări care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru și nu cantitățile exacte care vor fi achiziționate, acestea din urma putând fi mai mici, egale sau mai mari raportat la cele estimate, în funcție de necesitățile efective ale entității contractante.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Pondere de energie electricǎ furnizatǎ din surse regenerabile / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute de dispoziţiile art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Ofertantii au obligatia prezentarii la data limita de depunere a ofertelor DUAE (Document unic de acgizitie european), care consta intr-o declaratie pe proprie raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste urmatoarele conditii:

A: Motive referitoare la condamnari penale: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164 din Legea nr. 98/2016.

Modalități de îndeplinire:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de către autoritatea contractantă doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art.132 alin.(2) din Norme. Aceste documente pot fi: cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea nr. 98/2016; alte documente edificatoare, după caz. Operatorii economici străini vor depune documente în conformitate cu prevederile art.168 alin.(3) din Legea nr. 98/2016.

B: Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016.

Modalități de îndeplinire:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de către autoritatea contractantă doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art.132 alin.(2) din Norme. Aceste documente pot fi: certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea nr. 98/2016; alte documente edificatoare, după caz. Operatorii economici străini vor depune documente în conformitate cu prevederile art.168 alin.(3) din Legea nr. 98/2016.

C: Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Operatorii economici participanți vor prezenta și Formularul privind conflictul de interese. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.167 din Legea nr. 98/2016 și trebuie să confirme că nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Modalități de îndeplinire:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de către autoritatea contractantă doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art.132 alin.(2) din Norme. Aceste documente pot fi: cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea nr. 98/2016; alte documente edificatoare, după caz. Operatorii economici străini vor depune documente în conformitate cu prevederile art.168 alin.(3) din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire în sensul art. 167 alin. (1) lit. e, sunt urmatoarele:

Pentru ANAF

1. Toma -Bogdan COSTREIE Secretar General,

2. Bogdan – Ionel FLORICEL Secretar General Adjunct,

3. Narcisa Stefania Bajenaru, director general, Direcţia generala de buget si contabilitate,

4. Iuliana Catela STROICI Șef serviciu, Direcţia generala de buget si contabilitate,

5. Lacramioara GOLBAN Șef serviciu, Direcţia generală de buget şi contabilitate,

6. Alexandru LUCHICI, director general, Direcţia generala juridică,

7. Eugen DUMITRU, Director general, Direcţia generala de investiţii, achiziţii publice si servicii interne

8. Dana VULPAȘU, Director general adjunct, Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice si servicii interne,

9. Dan - Andrei PAVEL, şef Serviciu achiziţii publice, Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice si servicii interne,

10. Cristina COSTEA, director general adjunct, Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice si servicii interne,

11. Cătălin CREȚU, Șef serviciu, Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice si servicii interne.

Pentru MFP

1. Gheorghe PECINGINA, Secretar de Stat

2. Tiberiu - Horatiu GORUN, Secretar General Adjunct

3. Marius ZINCA, Secretar General Adjunct

4. Liliana DAMIAN, director general

5. Carmen Georgiana BIDASCU, director general

6. Claudia Florina PRISECARU, director general adjunct

7. Simion ILIE, director general adjunct

8. Cristina DUMITRICA, director general adjunct

Pentru ANAP

1.Eugen COJOACĂ, Președinte

2. Ionela Daniela BALAȘ, Secretar general adjunct

3. Monica Iozefina CLINCIU, Director

4.Roxana Elena GRECU, Director general

5. Laura Sinziana NEGULESCU, Sef serviciu

6.Bogdan Ionuț BĂLAN, Șef serviciu

Inscrierea in Registrul Comertului

Autoritatea contractantă solicită ca operatorii economici ce depun ofertă să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului-cadru. Autoritatea contractantă solicită prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care să ateste că obiectul contractului are corespondent în codul C.A.E.N. - pentru persoanele juridice/fizice străine: documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate împreună cu traducerea autorizată în limba română. - certificatul constatator trebuie să certifice faptul că societatea comercială aparține categoriei profesionale impuse de îndeplinirea acordului-cadru, respectiv are activitate corespunzătoare obiectului achiziției publice.

— informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valabile la data prezentării. - certificatul constatator va trebui prezentat de ofertant sau ofertant asociat, dacă este cazul, pentru partea din acordul-cadru pe care o realizează.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art.132 alin. (2) din Norme.

Licenta de furnizare a energiei electrice eliberata de A.N.R.E.

Autoritatea contractantă solicită prezentarea licenței de furnizare energie electrica emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.), în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, valabilă la momentul prezentării documentului. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv licența de furnizare energie electrica, sau în cazul ofertanților străini documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire,

Notă: în cazul în care valabilitatea licenței emise de A.N.R.E. expiră în timpul derularii acordului-cadru, furnizorul are obligația de a prezenta autorității contractante, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea acesteia, copia noii licențe de furnizare.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 27/01/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Sursa de finanțare suplimentar pentru ANAF: sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în materie penală și civilă - cont 50 85

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform Legii nr. 101/2016

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020