Suministros - 449271-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Dęblin: Infraestructura de red

2020/S 187-449271

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Lotnicza Akademia Wojskowa
Dirección postal: ul. Dywizjonu 303 35
Localidad: Dęblin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 08-521
País: Polonia
Persona de contacto: ul. 2 Pułku Kraków budynek nr 22, 08-521 Dęblin
Correo electrónico: a.marzysz@law.mil.pl
Teléfono: +48 261517453
Fax: +48 261517452
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.law.mil.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.law.mil.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.law.mil.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zestaw urządzeń typu firewall wraz z aktualnymi definicjami zagrożeń

Número de referencia: Zp/pn/63/2020
II.1.2)Código CPV principal
32424000 Infraestructura de red
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 pkt D do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z oceną parametrów technicznych oraz oceną pozycji zaoferowanego zestawu urządzeń typu firewall wraz z aktualnymi definicjami zagrożeń”.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

5. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL81 Lubelskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dęblin, woj. lubelskie.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 pkt D do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z oceną parametrów technicznych oraz oceną pozycji zaoferowanego zestawu urządzeń typu firewall wraz z aktualnymi definicjami zagrożeń”.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

5. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Ocena techniczna / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Ocena pozycji zaoferowanego zestawu urządzeń typu firewall wraz z aktualnymi definicjami zagrożeń / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 30
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 21
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 – brak podstaw wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 3 do SIWZ);

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 4 do SIWZ).

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – powyższy dokument należy zamieścić na platformie zakupowej w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 12:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie zakupowej ofert w dniu 2 listopada 2020 r. o godz. 12.30 na terenie Garnizonu Dęblin przy ul. 2 Pułku „Kraków” budynek nr 22, pok. nr 4.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Powyższy budynek (w którym nastąpi otwarcie ofert) znajduje się na terenie zamkniętym i Wykonawca chcący uczestniczyć w czynności otwarcia ofert powinien przybyć odpowiednio wcześniej, aby przejść procedurę związaną z wejściem na teren zamknięty. Otwarcie ofert jest jawne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego platforma zakupowa Lotniczej Akademii Wojskowej, tel. +48 225768790, e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl

2. Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020