Suministros - 449272-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Râmnicu Vâlcea: Electricidad

2018/S 198-449272

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Apavil S.A.
Romania
Str. Carol I nr. 3–5, județ Vâlcea
Râmnicu Vâlcea
240178
Rumania
Persona de contacto: Serviciu Achiziții Publice
Teléfono: +40 250739580
Correo electrónico: apavil@yahoo.com
Fax: +40 250738903
Código NUTS: RO415

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.apavil.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Furnizare energie electrică

Número de referencia: RO16468149-2018-12
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Furnizare energie electrica pentru punctele de consum ale Apavil S.A. de pe raza judetului Valcea, conform Anexei la Caietul de sarcini.

Termen de raspuns la solicitarile de clarificari: a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 400 000.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Punctele de consum ale Apavil S.A. din judetul Valcea.

II.2.4)Descripción del contrato:

Furnizare energie electrica pentru punctele de consum ale Apavil S.A. de pe raza judetului Valcea, conform Anexei la Caietul de sarcini.

Cantitate: 9 327 MWh, din care: joasa tensiune 2 973 MWh/an si medie tensiune 6 354 MWh/an.

Valoarea estimata fara TVA, accize, contributia pentru cogenerare si costurile cu certificatele verzi: 3 400 000,00 RON.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Ponderea de energie electrică furnizată din surse de energie regenerabile (SER-E) — %. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerinta 1: Ofertantul unic, ofertantul asociat, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Ofertantul unic, ofertantul asociat, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa DUAE, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, atat pentru ofertantul unic, ofertantul asociat, terti sustinatori si subcontractanti, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile.

Documente justificative:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii/depunerii acestora,

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic si al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv sau documente echivalente,

— Formular nr. 10 — Informarea privind protectia datelor cu caracter personal, a membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic si a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv,

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 178 alin. (3), art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), conform art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Cerinta 2: Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Ofertantul unic, ofertantul asociat, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa DUAE, cu informatiile aferente situatiei lor.

Persoanele care detin functii de decizie in cadrul Apavil S.A., in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul legii, sunt urmatoarele:

— Gigi Predus — Director General,

— Nistor Ioan — Presedinte Consiliul de Administratie,

— Predescu Elena Simona — Membru in Consiliu de Administratie,

— Ciobanu Elena Daniela — Membru in Consiliu de Administratie,

— Bala Nicoleta — Membru in Consiliul de Administratie,

— Duta Mihai Gheorghe — Membru in Consiliu de Administratie,

— Tonceanu Daniela — Contabil Sef,

— Jidoveanu Anca — Sef Serviciul Achizitii Publice,

— Pavel Gabriela — Coordonator Control Financiar Preventiv,

— Barariu Cristiana — Responsabil Control Financiar Preventiv,

— Chitoiu Gabriel — Inginer Sector Babeni,

— Ionescu Nicolae — Consilier Juridic.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate activitatile ce fac obiectul prezentului contract (Coduri CAEN).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Ofertantul unic, ofertantul asociat, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa DUAE, cu informatiile aferente situatiei lor.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca ca detin licenta de furnizare a energiei electrice emisa de A.N.R.E., conform art. 8 din Legea nr. 123/2012 — Legea energiei electrice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Ofertantul unic, ofertantul asociat si subcontractantii vor completa DUAE, cu informatiile aferente situatiei ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Lista principalelor contracte de furnizare energie electrica efectuate in ultimii 3 ani, impliniti la data limita de depunere a ofertelor, stabilita initial prin invitatia de participare (chiar daca ulterior initierii procedurii entitatea contractanta va decala aceasta data), cu indicarea valorilor, datelor solicitate si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Din lista prezentata ofertantii vor face dovada ca, in ultimii 3 ani, au furnizat energie electrica in valoare cumulata egala sau mai mare de 3 400 000 RON fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Ofertantul va face dovada prin orice documente/certificate pe care le considera relevante. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 3 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare contractele din care sa rezulte ca a furnizat produse similare in ultimii 3 ani.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Operatorul economic va completa in documentul DUAE lista principalelor contracte de furnizare energie electrica in ultimii 3 ani, impliniti la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va enumera documentele care atesta indeplinirea cerintei, respectiv contractele, valorile, datele si beneficiarii publici sau privati, derulate in ultimii 3 ani, recomandari etc., din care sa rezulte valoarea energiei electrice furnizata, fara TVA, in perioada de referinta. Se va solicita ofertantului clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente doveditoare privind experienta similara declarata in lista principalelor furnizari de energie electrica executate in ultimii 3 ani completate in DUAE. Respectivele documente trebuie sa indice:

(a) obiectul furnizarilor, astfel incat sa fie prezentate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,

(b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,

(c) valoarea in RON fara TVA,

(d) perioada (mai exact intervalul periodic — data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul,

(e) locul executiei contractului si documentele vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE.

Intra in categoria documentelor sus mentionate procesele verbale de receptie, recomandari, documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. In cazul asocierii, cerinta se va considera in mod cumulativ. Operatorii economici nerezidenti vor prezenta documentele respective însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Pentru calculul pretului contractului exprimat in alta moneda decat RON se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost incheiate contractele respective. Doar ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente din care sa reiasa informatiile solicitate.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 42 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 99/2016. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 3 luni de la termenul limita de primirea ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie sa fie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Garantia de participare se constituie prin virament bancar in contul RO10RNCB0263028903410003, deschis la BCR Ramnicu Valcea sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, conform Formularului nr. 1. In cazul in care ofertantul constituie garantia pentru participare prin virament bancar, dovada viramentului bancar se va prezenta doar scanat in SEAP. Dovada constituirii garantiei de participare reprezinta conditie de participare la licitatie. Garantia de participare se va constitui in cuantum de: 34 000,00 RON.

Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 % din valoarea fara TVA a contractului si se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, conform art. 46 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 99/2016.

Garantia de buna executie se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, si se va utiliza Formularul nr. 2.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/11/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 15/02/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/11/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

In cazul in care doua sau mai multe oferte depuse au punctaje egale, comisia de evaluare va solicita, ca si clarificare (prin intermediul facilitatilor tehnice din SEAP), incarcarea de catre ofertantii in cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.

Modalitatea de depunere: electronic in SEAP. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

In termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator de un act al entitatii contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Apavil S.A. — Serviciu Achiziții Publice
Str. Carol I nr. 3–5
Râmnicu Vâlcea
240591
Rumania
Teléfono: +40 250739580
Correo electrónico: apavil@yahoo.com
Fax: +40 250738903

Dirección de internet: www.apavil.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018