Suministros - 449273-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación

2018/S 198-449273

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„ChEZ Razpredelenie BaLGARIYa“ AD
130277958
Bul. „Tsarigradsko shose“ No. 159, BenchMark biznes tsentar
Sofiya
1784
Bulgaria
Persona de contacto: Svetlana Ilieva
Teléfono: +359 28958909
Correo electrónico: svetla.ilieva@cez.bg
Fax: +359 28272171/ +359 28270332
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.cez-rp.bg

Dirección del perfil de comprador: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=104693&companyId=20808

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=104693&companyId=20808
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Модернизация (ретрофит) на възлови разпределителни станции 20 (10) кV и изграждане на вериги на телемеханика, реф. № PPD 18-103

Número de referencia: реф. № PPD 18-103
II.1.2)Código CPV principal
31000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на поръчката включва проектиране, доставка (без телемеханичен периферен пост — RTU), монтаж и въвеждане в експлоатация на вериги за телемеханика на всички присъединения в конкретния енергиен обект, свързани с дистанционно управление на енергийния обект от диспечерска служба към „ЧЕЗ Разпределение БЪЛГАРИЯ“ АД.

Изпълнението на модернизацията (ретрофита) за конкретен енергиен обект стартира след възлагането й (му) с документ за възлагане от страна на възложителя, чрез който се определя дейността. Модернизацията (ретрофитът) включва дейности по подмяна на отделни части и компоненти, включени в компановката на електрическата уредба с нови, както и модернизация на съществуващите системи за защита, контрол, измерване и сигнализация, даваща възможност за комуникация със система на по-горно ниво на управление. Чрез модернизацията (ретрофитът) се постига оптимален вариант на експлоатация на съществуващо оборудване и внедряване на иновационни технологии в работния процес.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para un solo lote
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 1
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Модернизация (ретрофит /проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвежда в експлоатация/) на възлови разпределителни станции в регион „София“ и регион „София област“

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Código NUTS: BG412
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София.

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособена позиция 1 (ОП 1): Модернизация (ретрофит /проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане в експлоатация) на възлови разпределителни станции 20 (10) кV и изграждане на вериги на телемеханика в регион София и регион София област.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 080 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Модернизация (ретрофит /проектиране, реконстр, доставка и монтаж на съоръжения, подготовка и въвеждане в експлоатация/) на възлови разпределителни станции 20 (10) кVв регион Перник—Кюстендил и Благоевград

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG413
Código NUTS: BG414
Código NUTS: BG415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Регион „Перник — Кюстендил“ и „Благоевград“.

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособена позиция 2 (ОП 2): Модернизация (ретрофит /проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане в експлоатация/) на възлови разпределителни станции 20 (10) кV и изграждане на вериги на телемеханика в регион Перник—Кюстендил и регион Благоевград.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 740 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Модернизация (ретрофит/проектиране, реконстр, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане в експлоатация/) на възлови разпределителни станции — регион Ловеч—Враца, Монтана—Видин и Плевен

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG312
Código NUTS: BG314
Código NUTS: BG313
Código NUTS: BG315
Código NUTS: BG311
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Регион Ловеч—Враца, Монтана—Видин и Плевен.

II.2.4)Descripción del contrato:

Модернизация (ретрофит/проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане в експлоатация) на възлови разпределителни станции 20 (10) кV и изграждане на вериги на телемеханика в регион Ловеч—Враца, Монтана—Видин и Плевен.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 080 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Не се изисква.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не се изисква.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците в обществената поръчка.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) Участникът следва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични и/или сходни с предмета на поръчката съгласно минималното изискване и дефиницията по-долу.

Доказване на съответствието:

Доказването на съответствието с това изискване се извършва съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Информ по този критерий за подбор се попълва в част IV, раздел В, точка 1б от ЕЕДОП и се представя чрез: посочване на дейностите, идентични и/или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, с отбелязване на датите и получателите, изпълнени от участника през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване на заявените обстоятелства се представят: списък на доставки или услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойности, дати и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга. Без претенции за изчерпателност, възможни доказателства могат да бъдат: удостоверения/декларации за изпълнени услуги от получателя на съответната услуга; референции; протоколи, удостоверяващи отчитането и приемането на съответното изпълнение без възражения от възложителя; информация за изпълнени договори от РОП и др., като е необходимо съответният документ еднозначно и безспорно да установява вида на доставката (предмет и обем), нейния изпълнител и получател, времето на възлагане и реално приключване, нейната стойност и, по възможност, координати за контакт с получателя на услугата. Преценката за вида на доказателството се прави от участника, като то единствено следва да отговаря на минималните изисквания за съдържание, посочени по-горе.

2) Участникът следва да разполага със съответния брой технически лица (според минималното изискване по-долу), включени или не в неговата структура, които ще бъдат ангажирани с дейностите по изпълнение на поръчката.

Доказване на съответствието:

Информация по този критерий за подбор се попълва в част IV, раздел В) „Технически и професионални способности“, точка 2 от ЕЕДОП и се представя по следния начин: посочване на лицата (име, презиме и фамилия), информация за притежаваната от съответното лице група по безопасност при работа съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, № на документа, с който е придобита квалификационната група по безопасност, срок на валидност и издателя му, или за притежавана ППП по част „Електрическа“, съответно по част „Конструктивна“ с посочване на номер на удостоверение за ППП, с който е вписано лицето в КИИП.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства се представя списък на техн. лица, включени или не в структура на участника, като е посочена притежаваната от лицата от персонала група по безопасност по ПБЗРЕУЕТЦЕМ, № на документа, с който е придобита квалификационната група, срока му на валидност и издателя му, или притежаваната ППП и номерът на удостоверението за ППП, с който е вписано съответното лице в регистъра на КИИП.

В случай че участникът е чуждестранно лице, се посочват аналогични документи съгласно законодателството на държавата, в която той е установен.

3) Участникът следва да прилага система за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001 или еквивалентно/и, с обхват (сфера на дейност), относим към предмета на поръчката.

Информация по този критерий за подбор се попълва в дясната колона на съответното поле на част IV, раздел Г) „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, като задължително се посочва валидността на притежавания сертификат и обхвата (сферата на дейност).

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства участникът следва да представи нотариално заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ съответстветствието на участника със ССУК на ЕN ISO 9001 или еквивалентно/и, с обхват (сфера на дейност), относим към предмета на поръчката.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства и за 3-те точки по-горе се представят при условия и по ред на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1) Минимално изискване:

Минималното изискване на възложителя е: през посочения по-горе референтен период (последните 3 (три) години, считано от крайната дата на подаване на оферти) всеки участник да е изпълнил минимум една доставка (която може да включва доставка с или без извършени монтажни дейности) на енергийно оборудване, предназначено за изграждане или модернизация на енергиен или енергийни обекти с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката. Доставката, с или без извършени монтажни дейности, на енергийно оборудване е, както следва:

— 20 броя силови прекъсвачи с ниво на напрежение Ср.Н (над 1000 V) или по-високо; и

— 20 броя цифрови защити за линейни присъединения Ср.Н или по-високо.

Дефиниция за сходство на предмета и обема на изпълнените дейности с тези на поръчката:

За доставка със сходен предмет с предмета на поръчката ще се приема: Извършването на доставка (която може да включва доставка с или без извършени монтажни дейности) на енергийно оборудване, предназначено за изграждане или модернизация на енергиен или енергийни обекти с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката.

2) Минимално изискване:

Участникът следва да разполага с минимум 8 (осем) лица, от които:

— минимум 1 (едно) лице с пълна проектантска правоспособност (ППП) по част „Електрическа“ и вписано съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП);

— минимум 1 (едно) лице с пълна проектантска правоспособност (ППП) по част „Конструктивна“ и вписано съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП);

— минимум 2 (две) лица, притежаващи пета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);

— минимум 4 (четири) лица, притежаващи минимум четвърта квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

3) EN ISO 9001 или еквивалентно/и с обхват (сфера на дейност), относим към предмета на поръчката. (За относима към предмета на поръчката ще се счита сфера на дейност в областта на енергетиката, което може да включва извършване на дейности по производство, пренос, разпределение, търговия или всяка друга дейност в областта на енергетиката или производство и търговия с оборудване за енергетиката или проектиране, изграждане, ремонт, модернизация или всяка друга дейност по ЗУТ по отношение на енергийни обекти и съоръжения).

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

В настоящата процедура може да участва всяко лице, което отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията и условията на възложителя.

Възложителят отстранява от участие участник, когато:

— за участника са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата,

— по отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС),

— за участника е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

При подписване на конкретен договор участникът, определен за изпълнител на съответната обособена позиция, се задължава да представи на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на съответния договор.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, а именно:

— парична сума, преведена по сметката на възложителя,

— банкова гаранция (оригинал),

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Указания и условия — в документацията за участие.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Съгласно проектодоговора от документацията за участие, включително, но не само:

Срок за плащане — 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване и предоставяне на оригинална фактура за стойността на доставката и документите, посочени в проектодоговора. Начин на плащане — по банков път.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Съгласно техническата спецификация, проекта на договор от документацията за участие.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/12/2018
Hora local: 16:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/12/2018
Hora local: 09:30
Lugar:

1784 София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк бизнес център, ет. 2, заседателна зала.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

На публичното отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Указания за попълване на ЕЕДОП:

1. Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка на ЕЕДОП – тази част съдържа информацията относно възложител, предмет и референтен номер на поръчката.

2. Част II: Информация за икономическия оператор – тази част следва да съдържа изисканата в съответните раздели и приложими полета на тази част информация (идентификация — ЕИК, Булстат или друг идентификационен номер, лица за контакт, обща информация, форма на участие, представителство и др.)

3. Част III: Основания за изключване

Информацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП се декларира в ЕЕДОП, част III, приложимите полета от раздели А, Б и В.

Информацията, свързана със специфичните национални основания за отстраняване, се декларира в част III, раздел Г: „Специфични национални основания за изключване“ от ЕЕДОП. Специфичните национални основания за отстраняване съгласно ЗОП са:

— обстоятелствата относно осъждане за престъпления по чл. 194–208, чл. 213а–217, чл. 219–252 и чл. 254а–255а и чл. 256—260 НК,

— обстоятелства относно извършени нарушения, установени с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (в сила от 23.5.2018 г.),

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— обстоятелствата относно забраната и свързаните с нея изключения по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; и

— обстоятелството по чл. 101, ал. 11 от ЗОП относно наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в процедурата.

4. Част IV: „Критерии за подбор“ – в тази част се попълва конкретната информация, необходима за доказване съответствието с критериите за подбор;

5. Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати – неприложима за настоящата обществена поръчка;

6. Част VI: Заключителни положения.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалба може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018