Suministros - 449279-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Ordenador "mainframe"

2020/S 187-449279

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Número de identificación fiscal: 140610454
Dirección postal: Al. Ujazdowskie 9
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-583
País: Polonia
Persona de contacto: Monika Tobar
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Teléfono: +48 224371346
Fax: +48 224371390
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://cba.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: https://bip.cba.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://portal.smartpzp.pl/cba
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://portal.smartpzp.pl/cba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: służba specjalna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego

Número de referencia: 57/>PU/2020/MT
II.1.2)Código CPV principal
30211000 Ordenador «mainframe»
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz dwoma monitorami – 5 zestawów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz dwoma monitorami – 5 zestawów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 11/12/2020
Fin: 22/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji – nie później niż do dnia 22 grudnia 2020 r.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 (z wyłączeniem pkt 8);

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Termin realizacji umowy nie później niż do dnia 22 grudnia 2020 r.

2. Warunki realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

BF CBA, ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winien złożyć oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

2. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oraz informacji zawartych w JEDZ, żąda od Wykonawcy dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1, 4–8.

4. Zamawiający wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ, żąda od Wykonawcy dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1, 4–8 w odniesieniu do tych podmiotów, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

5. Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określa rozdział VII SIWZ.

6. Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą wypełniony „Formularz ofertowy” (zalecaną treść zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

7. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020