Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 449283-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Bratislava: Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)

2020/S 187-449283

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Número de identificación fiscal: 00397687
Dirección postal: Vazovova 5
Localidad: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código postal: 812 43
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Bc. Antónia Koprdová
Correo electrónico: antonia.koprdova@stuba.sk
Teléfono: +421 917669162
Fax: +421 257294326
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1030
Dirección del perfil de comprador: http://www.stuba.sk
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420395
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.ezakazky.sk/admin/index.cfm?Module=Item&Page=ItemEdit&ItemID=32998171
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

"FEI výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov"

Número de referencia: 4464/2019
II.1.2)Código CPV principal
38000000 Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov pre výskumnú infraštruktúru na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) STU Bratislava.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 732 498.01 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

I. časť Systém inkjet tlačiarne1 + Prototypovací systém 3D tlačiarne + Systém inkjet tlačiarne 2

Lote nº: I.
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100 Impresoras y trazadores gráficos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK0 SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

II.2.4)Descripción del contrato:

Systém inkjet tlačiarní pre obvody organickej elektroniky s príslušenstvom.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 480 040.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 4
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Názov projektu: Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation

Kód projektu: 313021X329

II.2.14)Información adicional

K tejto časti zákazky verejný obstarávateľ požaduje predloženie zábezpeky v súlade s bodom 3.5 Súťažných podkladov.

K tejto časti zákazy bude realizovaná elektronická aukcia v súlade s bodom 6 Elektronická aukcia a časťou. E- Informácie k elektronickej aukcii Súťažných podkladov.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zariadenie pre depozíciu tenkých vrstiev organických materiálov rotačným odstreďovaním + Redestilačné a deionizačné zariadenia pre laboratórnu produkciu vody s požadovanou analytickou čistotou

Lote nº: II.
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38000000 Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK0 SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

II.2.4)Descripción del contrato:

Zariadenie pre depozíciu tenkých vrstiev organických materiálov rotačným odstreďovaním + Redestilačné a deionizačné zariadenia pre laboratórnu produkciu vody s požadovanou analytickou čistotou (>18 MOHM.CM)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 26 804.67 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Názov projektu: Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation

Kód projektu: 313021X329

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Merač susceptibility + Výhrevná piecka k meraču s automatickou rotáciou vzorky s 3 pracovnými frekvenciami + Kryostat k meraču s automatickou rotáciou vzorky s 3 pracovnými frekvenciami

Lote nº: III.
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38424000 Equipo de medida y de control
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK0 SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

II.2.4)Descripción del contrato:

Merač susceptibility + Výhrevná piecka k meraču susceptibility s automatickou rotáciou vzorky s 3 pracovnými frekvenciami + Kryostat k meraču susceptibility s automatickou rotáciou vzorky s 3 pracovnými frekvenciami.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 74 323.34 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Názov projektu: Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation

Kód projektu: 313021X329

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Vibračný alebo gradientný magnetometer

Lote nº: IV.
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38260000 Instrumentos geofísicos de magnetometría
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK0 SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

II.2.4)Descripción del contrato:

Vibračný alebo gradientný magnetometer je zariadenie určené k meraniu magnetizačných kriviek (maximálne a minoritné hysterézne slučky), rôznych magnetických parametrov (magnetizácia nasýtenia, remanencia, koercivita, pomer pravouhlosti) magnetických materiálov (kryštalické a/alebo amorfné feromagnetiká a ferimagnetiká, supravodiče, nanomateriály a pod.) pri izbovej teplote. Magnetometer môže byť vibračného alebo gradientného typu a v minimálnej základnej zostave bez ďalších externých doplnkov. Nepožadujeme merania magnetizačných charakteristík a parametrov v závislosti od teploty.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 151 330.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Názov projektu: Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation

Kód projektu: 313021X329

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa §32 ods. 2, resp. podľa §32 ods. 4 a 5 zákona.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Jednotný európsky dokument je uverejnený na stránke úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa §152 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa §32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie podmienky účasti podľa §32 od.s 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ nebude postupovať podľa §32 ods.3 zákona, nakoľko nie je orgánom verejnej moci a nie je tak oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Neuplatňuje sa

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Podľa §34 ods. 1 písm. a) zákona verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Podľa §34 ods. 3 zákona uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

V súlade s metodickým usmernením UVO č. 1172-5000/2020 zo dňa 10. februára 2020 ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť v zákazke prostredníctvom referencie inej osoby je nevyhnutné, aby ten, kto sa využitia tretích osôb dovoláva aj preukázal, že uvedenými kapacitami bude aj reálne disponovať. Rovnako, ako pri iných podmienkach účasti, uvedené znamená, že uchádzač alebo záujemca je povinný verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi jednoznačným a zrozumiteľným spôsobom vedieť vysvetliť a preukázať, akým spôsobom sa bude táto tretia osoba podieľať na plnení zákazky.

Verejný obstarávateľ za subdodávateľa považuje osobu podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZoVO a osobu podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 za splnenia podmienky uvedenej v § 2 ods. 1 zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora v platnom znení. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

Povinnosť preukázania reálnej dispozície kapacitami tretej osoby počas celého trvania zmluvného vzťahu potom implikuje, že z tejto tretej osoby sa stane aj subdodávateľ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu dodávok tovaru doplnený referenciami, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, potvrdzujúce dodávku tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (dodávka prístrojov a zariadení v súlade s danou časťou),ktorými preukáže, že za rozhodné obdobie dodať tovary v celkovej hodnote pre:

I. časť 331 227,60 EUR bez DPH

II. časť 18 495,22 EUR bez DPH

III. časť 51 283,10 EUR bez DPH

IV. časť 104 417,70 EUR bez DPH

Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia požiadavky podľa §34 ods.1 písm. a) predložením referencií na dodanie tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky pre relevantnú časť, na ktorú predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi predložiť referencie kumulatívne za relevantnú časť, na ktorú predkladá ponuku, pričom kumulatívna hodnota všetkých referencií pre relevantnú časť za rozhodné obdobie nesmie byť nižšia ako je celková hodnota v EUR bez DPH stanovená verejným obstarávateľom pre relevantnú časť, uvedená v tomto oznámení časti III.1.3 Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie dodávok tovaru v hodnote stanovenej verejným obstarávateľom pre každú časť osobitne, pričom uvedená hodnota v EUR bez DPH za každú jednotlivú časť je hodnotou minimálnou.

Zo zoznamu dodávok tovaru predloženého uchádzačom, musia vyplývať vyššie uvedené požiadavky a to tak po formálnej ako aj obsahovej stránke (najmä: názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania odberateľa, predmet zmluvy/plnenia - stručný opis predmetu plnenia, hodnotu tovaru v EUR bez DPH, skutočná lehota dodania, kontaktná osoba za odberateľa - meno, priezvisko, pozícia, aktuálne telefónne číslo, e-mail za účelom prípadného overenia predkladaných informácií).

Verejný obstarávateľ bude zo zoznamu dodávok tovaru akceptovať len tie časti dodávok tovaru, ktoré boli dodané v tzv. rozhodnom období, tzn. tovary dodané za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Ak uchádzač splnenie tejto podmienky účasti preukazuje dodávkami tovarov, ktoré boli začaté a/ alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia, uchádzač k takýmto dodávkam tovarov výslovne uvedie aj presný údaj o tom, aký finančný objem, resp. rozsah tovarov bol dodaný v rozhodnom období. V prípade, ak budú v zmluvnej cene, resp. rozsahu dodávok tovaru, ktorými uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti zarátané aj iné tovary ako vyššie definované tovary (relevantné pre danú časť) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, uchádzač uvedie finančný objem v EUR bez DPH, resp. rozsah len za vyššie dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (relevantný pre danú časť).

V zmysle §39 zákona je splnenie podmienky účasti možné preukázať Jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.

Jednotný európsky dokument je uverejnený na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Elektronická aukcia sa použije pre časť I. Systém inkjet tlačiarne 1 + Prototypovací systém 3D tlačiarne + Systém inkjet tlačiarne 2. Podrobné informácie k elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch bod 6 Elektronická aukcia a v časti E-Informácie k elektronickej aukcii.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 20/09/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 09:00
Lugar:

Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát, Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Na otváraní ponúk pre časť II., III. a IV. môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

Otváranie ponúk pre časť I. je v zmysle ustanovenia § 54 ods. 3 z dôvodu použitia elektronickej aukcie neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje. Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Obstarávanie dodávok tovarov prebehne postupom nadlimitnej zákazky v súlade s §66 ods. 7 veta druhá (tzv. reverzná súťaž).

Podľa §38 ods. 1 písm. d) zákona si verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku v zmysle §40 ods. 6 písm. g) zákona. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady záujemcom prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk v elektronickej forme, kde budú súťažné podklady zverejnené po zverejnení Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a kde budú zverejňované informácie v prípade potreby vysvetliť alebo doplniť súťažné podklady.

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia.

Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:

a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,

b) klikne na názov zákazky

c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady

d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:

D1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu;

D2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk.

Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk. Verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady aj prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa v elektronickej forme.

Verejný obstarávateľ pripúšťa komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi vrátane predloženia ponuky v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ pripúšťa komunikáciu zo strany záujemcov/uchádzačov aj v českom jazyku.

Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu v zmysle §54 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pre časť I. zákazky. Podmienky týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v Súťažných podkladoch v bode 6 a v časti E - Informácie k elektronickej aukcii

Verejný obstarávateľ upozorňuje na znenie §11 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 315/2016 Z.z. zákon o registri partnerov verejného sektora vyplývajúce pre uchádzačov.

Vyžaduje sa zábezpeka pre časť I. zákazky. Podmienky týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch bod 3.5

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020