Suministros - 449291-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Rectificadores

2018/S 198-449291

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„Elektroenergien sistemen operator“ EAD
175201304
bul. „Tsar Boris III“ No. 201
Sofiya
1618
Bulgaria
Persona de contacto: Stoyan Atanasov po protsedurni vaprosi — tel. +359 29696846; Iliya Malev po tehnicheski vaprosi — tel. +359 29696880
Teléfono: +359 29696846
Correo electrónico: op@eso.bg
Fax: +359 29626189
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.еso.bg

Dirección del perfil de comprador: https://webapps.eso.bg/zop_profile/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=RDEwMlpuQlpBSHRFWmJ3VldnOTlIZz09%20
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
175201304
бул. „Цар Борис III“ № 201
София
1618
Bulgaria
Persona de contacto: Мария Цветанова; Силвия Стоянова
Teléfono: +359 29696886
Correo electrónico: op@eso.bg
Fax: +359 29626189
Código NUTS: BG

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.еso.bg

Dirección del perfil de comprador: https://webapps.eso.bg/zop_profile/

I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на токоизправители 40А/220V DC

Número de referencia: ЦУ/2018/137
II.1.2)Código CPV principal
31153000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Възложителят предвижда доставка чрез покупка на 22 бр. токизправители, както следва:

— доставка на токоизправители 40А/220 V DC — 21 броя,

— доставка на токоизправител 63А/220 V DC — 1 брой.

Посочените количества са ориентировъчни.

Доставките ще бъдат извършвани след подаване на заявка от страна на възложителя с описание на бройките с различните типове и места на доставка.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31153000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG314
Código NUTS: BG331
Código NUTS: BG411
Código NUTS: BG421
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1. Централен склад „Запад“, гр. София.

2. Централен склад „Север“, гр. Плевен.

3. Централен склад „Изток“, гр. Варна.

4.Централен склад „Юг“, гр. Пловдив.

II.2.4)Descripción del contrato:

Възложителят предвижда доставка чрез покупка на 22 бр. токизправители чрез покупка, както следва:

— доставка на токоизправители 40А/220 V DC — 21 броя,

— доставка на токоизправител 63А/220 V DC — 1 брой.

Посочените количества са ориентировъчни.

Доставките ще бъдат извършвани след подаване на заявка от страна на възложителя с описание на бройките с различните типове и места на доставка.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 364 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Срок за изпълнение на поръчката — 4 (четири) години от сключване на договора.

2. Срок за изпълнение на всяка заявена доставка — не повече от 120 календарни дни от датата на получаване на заявката.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Не

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Не

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът да е изпълнил за последните 3 години, считано от крайната дата на подаване на офертата, доставки, идентични или сходни* с предмета на поръчката.

Доказва се с представянето на списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени през последните 3 години, считано от крайната дата на подаване на офертата. Към списъка се прилагат доказателства за изпълнената доставка.

* Под сходен* предмет на поръчката се разбира доставка на електросъоръжения и/или електрооборудване.

2. Участникът да прилага система за управление на качеството.

Съответствието с изискването се доказва със заверено от участника копие на валиден сертификат към момента на подаване на офертата.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП в електронен формат.

Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участникът следва да е изпълнил най-малко 1 доставка за последните 3 години от датата на подаване на офертата с предмет, идентичен или сходен* с предмета на поръчката.

* Под сходен* предмет на поръчката се разбира доставка на електросъоръжения и/или електрооборудване.

2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, включващ търговия с електросъоръжения и/или електрооборудване.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията и обявлението за обществената поръчка относно лично състояние. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя на възложителя гаранция на изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС в една от следните форми:

1. парична сума, внесена в касата на възложителя на адрес гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 201 или внесена по банкова сметка на възложителя; или

2. неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на възложителя със срок на валидност съгласно проекта на договор; или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, за срок съгласно проекта на договор, както и документ, удостоверяващ, че премията по тази застраховка е платена напълно.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Възложителят заплаща на изпълнителя доставените по конкретни поръчки за доставка стоки, проведените приемни изпитания и проведените обучения по единичните цени в лева без ДДС, предложени от изпълнителя в ценовото му предложение, в размер на 100 % (сто процента) чрез банков превод в срок до 30 (тридесет) календарни дни и след представяне на следните документи:

а) оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 (пет) дни след датата на приемно-предавателен протокол за извършена доставка или извършена услуга — оригиналът на фактурата се изпраща по пощата с обратна разписка или по куриерска поща освен в случаите, когато възложителят се е съгласил да получава електронна фактура; и

б) оригинални приемно-предавателни протоколи за извършена доставка или изпълнени услуги за всяка отделна направена поръчка за доставка или услуга.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата в която са установени.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 17:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

ЦУ на ЕСО ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 201, заседателна зала по обществени поръчки

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомление при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Възложителят отстранява от участие оферта, за която са налице основанията по чл. 146 от ЗОП.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018