Suministros - 449292-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Ghiroda: Vehículos de lucha contra incendios

2018/S 198-449292

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A.
Romania
Str. Aeroport nr. 2
Ghiroda
307200
Rumania
Persona de contacto: Mirela Gheorghiu
Teléfono: +40 256386007
Correo electrónico: mirela.gheorghiu@aerotim.ro
Fax: +40 0256490705/+40 0256386100
Código NUTS: RO424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.aerotim.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Actividades aeroportuarias

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Două autospeciale P.S.I.

Número de referencia: RO11178217/2018/17
II.1.2)Código CPV principal
34144213
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Pentru asigurarea categoriei 8 de aerodrom, conform cerintelor Doc. ICAO 9137, privind:

— timpul operațional de răspuns de maxim 3 (trei) minute,

— cantităţile necesare de apă, de spumă şi de pulbere,

— necesitatea de atenuare a riscurilor,

— cerintele privind evacuarea şi salvarea pasagerilor și echipajelor aeronavelor.

Este necesara achiziționarea a 2 (două) autospeciale P.S.I. rapide și de capacitate mare, conform caietului de sarcini.

Pe langa livrarea efectiva a produselor furnizorul va trebui sa asigure:

— garantia produselor furnizate pe o perioada de 60 de luni,

— scolarizarea personalului de operare a autospecialelor (minim 10 persoane) la momentul livrarii autospecialelor, anterior semnarii procesului-verbal de receptie a acestora.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 7 500 000.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

La sediul S.N. Aeroportul International Timisoara Traian Vuia S.A.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cantitatea totala este cea mentionata in caietul de sarcini, atasat prezentei pe SEAP, adica doua autospeciale P.S.I. de capacitate mare specifice activitatilor aeroportuare.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 65
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 9
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) Axa Prioritara 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate,durabil si eficient, Obiectivul speci... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Incheierea contractului se va face in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016.

Atat ofertantul asociat, subcontractantul, cat si tertul sustinator au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca primă dovada a neincadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate (se va consulta ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro). DUAE se semneaza electronic de catre reprezentantul legal al operatorul economic care il completeaza. In cazul in care documentul DUAE se semneaza de catre o alta persoana decat reprezentatul legal al operatorului economic trebuie sa se prezinte o imputernicire in acest sens;

2) Declaratie privind neincadrarea in situata prevazuta la art. 73 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele care detin functii de decizie din cadrul entitatii contractante:

— Idolu Iulian Daniel – Director General,

— Ursu Marius – Director Economic,

— Stamatovici Daniel – Director Comercial.

Persoane care pot influenta continutul documentatiei de atribuire sau procedura de atribuire nominalizate in decizia directorului general, pentru deschiderea si evaluarea ofertelor sunt:

— Stamatovici Daniel – Director Comercial,

— Dinu Daniel – Director Investitii,

— Simionescu Ciprian – Director Operational,

— Lazar Lavinia – Consilier Juridic,

— Mirela Gheorghiu – Expert Achizitii Publice,

— Pop Nicoleta – Coordonator Contracte si Achizitii Publice.

Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Aceasta declaratie se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator;

3) Documente care demonstreaza plata impozitelor si a contributiilor la asigurari sociale (certificate de la Primarie si de la ANAF) Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Aceste documente se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator.

Pana la data limita de depunere a ofertelor, operatorii economici vor depune in SEAP doar formularul DUAE.

Nota:

(a) Entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc:

— completarea formularelor solicitate prin documentatia de atribuire,

— certificatul de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat catre bugetul general consolidat, (formulare tip eliberate de autoritatile competente), din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la data prezentarii acestora,

(b) Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana,

(c) În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016.

DUAE reprezinta o declaratie pe propria raspundere a operatorului economic, potrivit careia acesta nu se afla într-una dintre situatiile de excludere prevazute de legislatia nationala si îndeplineste criteriile de calificare si selectie precizate de autoritatea/entitatea contractanta la nivelul fisei de date a achizitiei. Documentul DUAE se va semna cu semnatura electronica de catre reprezentantul legal al operatorului economic.

Versiunea electronica a DUAE (eDUAE) este pusa la dispozitie ca si formular online de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata — https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre o [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Informatii privind asocierea (daca este cazul): Ofertantii se pot asocia in vederea participarii la procedura de achizitie, prezentand o oferta comuna. Acordul de asociere trebuie sa fie legalizat notarial in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.

— ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani (calculati raportat la data limita de depunere a ofertelor) de produse similare cu cele care fac obiectul contractului sectorial in cauza, adica autospeciale de pompieri, vehicule de stingere a incendiilor in valoare cumulata de minim 7 000 000 RON, fara TVA la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). Declaratie privind subcontractantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si acordul acestuia/acestora.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Modalitatea de indeplinire a cerintei va consta in completarea DUAE, urmand ca documentele solicitate pentru indeplinirea experientei similiare (certificate de predare-primire/procese-verbale de receptie/certificate constatatoare/recomandari/alte documente relevante), sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul legal de a verifica informatiile direct la beneficiarii finali Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele respective insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Modalitatea de indeplinire a cerintei va consta in completarea DUAE, partea IV. C: Capacitatea tehnica si profesionala, urmand ca documentele justificative referitoare la indeplinirea experientei similare (certificate de predare-primire/procese-verbale de receptie/certificate constatatoare/recomandari/alte documente relevante), sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul trebuie sa prezinte o data cu formularul DUAE (semnat electronic de catre reprezentantul legal al subcontractantului) si acordul de subcontractare, incheiat intre ofertant si subcontractant. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Nota: Entitatea contractanta va solicita doar ofertantului castigator sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea entitatii contractante.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Cuantumul garantiei de participare: 50 000 RON, conform prevederilor art. 42 alin. (1)–(6) din HG nr. 394/2016, respectiv se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, în cuantumul mai sus precizat si pentru o perioada de 180 de zile cu respectarea prevederilor art. 42 alin (7) din HG nr. 394/2016. Contul entitatii contractante: RO70 BRDE 360S V333 5567 3600 in RON, deschis la BRD Group Societe Generale – Timisoara. In cazul in care garantia de participare va fi constituita in alta valuta, se va folosi cursul comunicat de BNR din data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egala cu valabilitatea ofertei (180 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor). Restituirea garantiei se va face in conform. cu art. 44 din H.G. nr. 394/2016. Dovada constituirii garantiei de participare va fi depusa in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitatea a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.

Garantia de buna executie este de 5 % din valoarea contractului, exclusiv TVA si se va constitui, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului, va fi constituita conform prevederilor art. 46 alin. (1) din HG 394/2016, respectiv se constitui printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, în conditiile legii si devine anexa la contract. Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului + 14 zile. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului si emitentului instrumentului de garantare precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Acordul de asociere trebuie legalizat notarial in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Incheierea contractului se va face in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 20/05/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Operatorii economici interesati pot transmite solicitarile de clarificari cu 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusive in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat la sectiunea „Intrebari” cat si la sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute in lege.

Ca dovada preliminara, initial, operatorii economici participanti la procedura de atribuire prezinta obligatoriu DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru completarea formularului electronic DUAE, operatorii economici vor accesa urmatoarea adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, proiectul tehnic si conditiile contractuale, pot fi descarcate gratuit de pe SEAP, www.e-licitatie.ro, atasat anuntului de participare.

Nota: Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini sau proiectul tehnic), prin care se indica o anumita atestare, autorizare, certificare, origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea „sau echivalent”.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Comunicarile privind rezultatul procedurii va fi transmis prin intermediul SEAP.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.) și vor fi soluționate potrivit Legii 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018