Suministros - 449293-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Bucarest: Servidores

2018/S 198-449293

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Societatea de Transport București STB S.A.
Romania
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1
Bucureşti
7000
Rumania
Persona de contacto: Ileana Aurelia Rusu
Teléfono: +40 213074120
Correo electrónico: emanuela.jugureanu@stbsa.ro, george.mindrila@stbsa.ro, cristina.ivan@stbsa.ro, dicran.costache@stbsa.ro, ileana.rusu@stbsa.ro
Fax: +40 213074555
Código NUTS: RO321

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.stbsa.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Servere și echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic

Número de referencia: 1589886/2018/BL II.30
II.1.2)Código CPV principal
48820000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Achizitie servere si echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic, conform Anexei 1 — Model contract de furnizare.Termenul de executie al contractului este pana cel mai tarziu 15.12.2018.

Valabilitatea contractului este pana la 31.12.2018.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde numai solicitarilor transmise in termenul stabilit.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 275 000.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30233000
31682530
32420000
48219300
48710000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

STB S.A. — Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1 sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Descripción del contrato:

Achizitie servere si echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic. Cantitate 12 buc conform anexei 1 model contract de furnizare. Valabilitatea contractului este pana la 31.12.2018.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Garantie tehnica / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 1
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.73,177, 178, 180 din Legea nr.99/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire(inclusiv pentru asociat/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Toti operatorii economici vor prezenta si declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 73 din L99/2016 (Formularul 4) impreuna cu DUAE.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local,buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2) cazierul judiciar al operatorului economic Si al membrilor organului de administrare,de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aSa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3) dupa caz, documente princare se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; 4) alte documente edificatoare, dupa caz. Informatiile cuprinse de aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii. La oferta se va depune DUAE (pentru ofertanti,subcontractanti, asociati, terti sustinatori, daca este cazul),angajament ferm al tertului sustinator (daca este cazul) din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere. Persoanele ce deţin funcţii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

1) Mihail Adrian-Sorin — Director General;

2) Mitroi Marian — Director Economic;

3) Jugureanu Emanuela — DGDPE Director General Adjunct;

4) Sicoe Aurel-Mihai — Director Transport si Mentenanţă;

5) Savu Ileana — Divizia Tehnica Inginer Sef;

6) Gogov Irina — Sef Serviciu Juridic Contencios;

7) Creţu Gabriela — Sef Birou Contracte si Avize de Legalitate;

8) Mindrila George — Sef Serviciu Contractare Derulare;

9) Marin Pompiliu Gheorghe — Sef Serviciu Tehnic;

10) Ivan Cristina Irina — Sef Birou Contracte;

11) Maldaianu Elena — Inginer Serviciu Tehnic;

12) Ganea Dan — Inginer Serviciu Tehnic;

13) Vasile Andrei Sorin — Inginer Serviciu Tehnic;

14) Jeleascov Andrei — Inginer Serviciu Tehnic;

15) Stupineanu Razvan — Administrator de retea SIEAR;

16) Adrian Ionesti — Inginer SIEAR;

17) Manolache Alexandru Lucian — Sef SIEAR;

18) Costache Gabriel — Subinginer SFUDI;

19) Mateescu Corina — Tehnician, SFUDI;

20) Popica Florin — Inginer – SPAAS;

21) Sora Mihaela Madalina — Referent specialitate SPAAS;

22) Antonescu Viorel — Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

23) Mogos Livia Catalina — Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

24) Dumbrava Emanuela — Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

25) Ambrus Lavinia — Consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

26) Vlad Verginică — Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

27) Sandu Doru — Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

28) Popa Iulia — Consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

29) Rada Adriana — Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

30) Rusu Ileana Aurelia — Expert Achizitii Publice — SCD-BC;

31) Tudoran Oana-Mirela — Expert Achizitii Publice — SCD-BC;

32) Caraman Lucian — Expert Achizitii Publice — SCD-BC;

33) Costache Dicran-Daniel — Expert Achizitii Publice — SCD-BC.

Persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt Directorul General si Directorul E [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Garantia de participare: 22 750 RON. Perioada de valabilitate a garantiei: 3 luni de la termenul limita de primire a ofertelor, cu posibilitatea de prelungire la cererea autoritatii contractante. Mod de constituire:

— Virament bancar sau instrument de garantare irevocabil, emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania ori din alt stat sau de o societate de asigurari — Formular 3,

— Lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante, doar pentru sume pana la 5 000 RON.

Dovada constituirii garantiei de participare se ataseaza in SEAP (SICAP) la sectiunea „Documente de calificare”, pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Plata se va face în contul autoritatii contractante RO50BRDE410SV84247194100/RON, deschis la BRD Agentia Stirbei Voda — Bucuresti. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii:

(a) ofertantul si-a retras oferta, în perioada de valabilitate a acesteia,

(b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie in termenul prevazut la art. 44 alin. (3) din HG 394/2016,

(c) oferta sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de participare se elibereaza conform art. 44 din HG 394/2016. In vederea restituirii garantiei ofertantul va comunica la Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. — Serviciul Contractare Derulare — Biroul Contracte, nr. de cont si banca unde se vor vira banii si denumirea procedurii. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA si se va constitui conform art. 46 din HG 394/2016. Garantia de buna executie se prezinta autoritatii contractante in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 20/02/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Va fi considerata cea mai buna oferta cea clasata pe primul loc in clasamentul ofertelor intocmit prin ordonarea descrescatoare a punctajelor obtinute. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi punctaj se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea „Intrebari” din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online (in SICAP), fara afectarea ofertelor clasate pe locurile anterioare. In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici se va accesa link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenele pentru procedurile de contestare sunt cele prevăzute în Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Societatea de Transport București STB S.A. — Serviciul Juridic Contencios
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
Bucureşti
010861
Rumania
Teléfono: +40 213074000

Dirección de internet: www.stbsa.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018