Suministros - 449294-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Bełchatów: Vehículos para desperdicios

2020/S 187-449294

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: „Eko-Region” Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 769-19-17-979
Dirección postal: ul. Bawełniana 18
Localidad: Bełchatów
Código NUTS: PL713 Piotrkowski
Código postal: 97-400
País: Polonia
Persona de contacto: Barbara Dąbrówka
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Teléfono: +48 446330815
Fax: +48 446330819
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.eko-region.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://eko-region.ezamawiający.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: spółka z o.o.
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa 2 szt. – hakowce / 2020

II.1.2)Código CPV principal
34144510 Vehículos para desperdicios
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych, na podwoziu dwuosiowym, w układzie napędowym 4 x 2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonych w zabudowę – urządzenie hakowe, rok produkcji 2020.

Parametry techniczne pojazdu – Załącznik nr 1

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34144511 Vehículos de recogida de basuras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL713 Piotrkowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zakład / Instalacja w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych, na podwoziu dwuosiowym, w układzie napędowym 4 x 2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonych w zabudowę – urządzenie hakowe, rok produkcji 2020.

Parametry techniczne pojazdu – Załącznik nr 1

Gwarancja

podwozie

— minimum 24 miesięcy z limitem kilometrów 80 000 w zależności, co nastąpi pierwsze,

— bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji obejmujący pełny zakres obsług i napraw (wraz z materiałami eksploatacyjnymi, za wyjątkiem szyb i opon),

— gwarancja obejmująca całość podwozia wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem;

zabudowa:

— minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów,

— bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji obejmujący pełny zakres obsług i napraw,

— gwarancja obejmująca całość zabudowy wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.

Pojazdy muszą posiadać:

— świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu,

— niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające samochód do użytkowania, niezbędną dokumentację w języku polskim i pozwolenia określone prawem dla eksploatacji (również pod względem BHP).

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 12:15

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

2) Zamawiający określa wadium na kwotę 22 000,00 PLN, termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 28 października 2020 r. godz. 10.00.

3) Zamawiający nie przewiduje zamówień z wolnej ręki.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020