Suministros - 449294-2020

25/09/2020    S187

Polska-Bełchatów: Pojazdy do transportu odpadów

2020/S 187-449294

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Eko-Region” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 769-19-17-979
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 18
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Dąbrówka
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Tel.: +48 446330815
Faks: +48 446330819
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eko-region.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://eko-region.ezamawiający.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 2 szt. – hakowce / 2020

II.1.2)Główny kod CPV
34144510 Pojazdy do transportu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych, na podwoziu dwuosiowym, w układzie napędowym 4 x 2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonych w zabudowę – urządzenie hakowe, rok produkcji 2020.

Parametry techniczne pojazdu – Załącznik nr 1

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144511 Pojazdy do zbierania odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład / Instalacja w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych, na podwoziu dwuosiowym, w układzie napędowym 4 x 2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonych w zabudowę – urządzenie hakowe, rok produkcji 2020.

Parametry techniczne pojazdu – Załącznik nr 1

Gwarancja

podwozie

— minimum 24 miesięcy z limitem kilometrów 80 000 w zależności, co nastąpi pierwsze,

— bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji obejmujący pełny zakres obsług i napraw (wraz z materiałami eksploatacyjnymi, za wyjątkiem szyb i opon),

— gwarancja obejmująca całość podwozia wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem;

zabudowa:

— minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów,

— bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji obejmujący pełny zakres obsług i napraw,

— gwarancja obejmująca całość zabudowy wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.

Pojazdy muszą posiadać:

— świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu,

— niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające samochód do użytkowania, niezbędną dokumentację w języku polskim i pozwolenia określone prawem dla eksploatacji (również pod względem BHP).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 12:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

2) Zamawiający określa wadium na kwotę 22 000,00 PLN, termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 28 października 2020 r. godz. 10.00.

3) Zamawiający nie przewiduje zamówień z wolnej ręki.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020